Xem mẫu

 1. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG CHÖÔNG 24 TÍNH TOAÙN TRUÏ CAÀU I/ KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN: Choïn kích thöôùc truï : - kích thöôùc nhoû nhaát cuûa truï theo phöông ngang caàu : B = Bmax + bp + 2t +2bo. - kích thöôùc nhoû nhaát cuûa truï theo phöông ngang caàu : A= m + nt + np + (at + ap)/2 + tt + tp + ct + cp. Trong ñoù : Bmax : Khoaûng caùch giöõa tim hai ñaù keâ goái ngoaøi cuøng = 990cm. bp : Kích thöôùc thôùt goái theo phöông ngang caàu = 50cm. Bo : Khoaûng caùch töø meùp ñaù keâ goái ñeán meùp muõ truï = 30cm. m : Khoaûng caùch tónh giöõa hai ñaàu daàm caùc nhòp keà nhau = 10cm. nt, np : Khoaûng caùch töø truïc tim goái ñeán ñaàu daàm = 40cm. at, ap : Kích thöôùc thôùt goái theo phöông doïc caàu = 30cm. tt, tp : Khoaûng caùch töø meùp thôùt goái ñeán meùp ñaù keâ goái = 15cm. ct, cp : Khoaûng caùch töø ñaù keâ goái ñeán meùp muõ truï theo phöông doïc caàu = 25cm. Töø ñaây ta coù : A = 1160cm B = 185cm Ta choïn : A = 1160cm = 11.6m. SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 2. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG B = 190cm = 1.90m. 1160 190 85 165 165 165 165 165 165 85 95 95 CÑ ñænh xaø muõ 60 30 5 15 10 +4.90m 80 50 60 60 130 130 70 70 70 135 205 20 20 MNCN : +1.65m MNTT : +1.50m 150 150 150 560 560 600 MNTN : -1.50m 75 I I 25 900 200 150 150 II 30 II 40 90 360 360 90 100 100 120 120 120 120 II/ XAÙC ÑÒNH CAÙC TAÛI TROÏNG TAÙC ÑOÄNG VAØO TRUÏ CAÀU: 2.1./ Tónh taûi truyeàn leân truï: 2.1.1./ Phaàn keát caáu nhòp: + Lôùp phuû : Pph = 0.256 33 = 8.438 Taán. + Lan can vaø leà boä haønh : Plc = 0.966233 = 63.743 Taán. + Troïng löôïng baûn maët caàu : Pb = 0.59433 = 19.602 Taán. + Troïng löôïng daàm ngang : pdn = 0.07833 = 2.574 Taán. + Troïng löôïng daàm doïc I33 : Pd = 0.838337 = 193.578 Taán.  Toång tónh taûi keát caáu nhòp truyeàn xuoáng : Pnh = P = 287.935 Taán. 2.1.2./ Tónh taûi truï: - Xaø muõ truï: SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 3. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG P1  2.5  0.6  11.9  1.9  0.7  0.7  1.9  0.7  10.5  1.9  71.155T - Thaân coät:  3.14  1.5 2   P2      5.6  2.5  2  49.480T   4   - Beä coïc: P3 =91.5 2 2.5 = 67.50 T - Ñaù keâ: P4 = 70.60.80.12.5 = 0.840 T  Toång tónh taûi baûn thaân truï : Pi = 188.975 Taán. 2.2./ Caùc loaïi hoaït taûi: Phaûn löïc goái R = qtd  H    (1 + )   + Pn  ng   Trong ñoù: qtd : taûi troïng töông ñöông cuûa moät laøn xe oâtoâ tieâu chuaån. H : heä soá phaân boá ngang cuûa oâtoâ xuoáng caùc goái caàu.  : heä soá laøn xe. 1 +  : heä xung kích. Pn : taûi troïng ngöôøi ñi treân 1 m2 leà ñöôøng. ng : heä soá phaân boá ngang cuûa ñoaøn ngöôøi.  : dieän tích ñöôøng aûnh höôûng phaûn löïc goái. a/ Xeáp H30 1 nhòp 2 laøn : ÑÖÔØNG AÛNH HÖÔÛNG AÙP LÖÏC GOÁI tt 1 = 16.1m 2 - Vôùi  = 0, l = 32.2 m ,  qtd = 2.456 T/m. SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 4. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG - Heä soá xung kích (1 + ) = 1.096. -  = 0.9: (chieàu daøi xeáp taûi treân ñöôøng aûnh höôûng 25m  L  50m )  R = 2.4561.09616.10.92 = 78.008 T. b/ Xeáp ngöôøi 1 nhòp 2 laøn: R = 0.316.1 1.5  2 = 14.49 T Trong ñoù: Pn = 0.3 T/m2  = 16.1 m2 c/ XB80 treân 1 nhòp: (1 + ) = 1 qtd = 4.686 T/m  = 16.1 m2. =1  R = 4.686116.1 1 = 75.445 T. ÑÖÔØNG AÛNH HÖÔÛNG AÙP LÖÏC GOÁI tt 1 = 32.2m 2 d/ Xeáp H30 2 nhòp 2 laøn: - Heä soá xung kích: (1 + ) = 1 - qtd = 1.751 T/m -  = 32.2 m2 ,  = 0.9  R = 1.7510.9 132.2 2 = 101.488 T SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 5. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG e/ Xeáp ngöôøi 2 nhòp 2 laøn: Pn = 0.3 T/m2  = 32.2 m2 R = 0.332.21.52 = 28.98 T. f/ Xeáp ngöôøi 2 nhòp 1 laøn xeáp leäch veà phía haï löu: R = 0.332.21.5 = 14.49 T. g/ Xeáp XB80 treân 2 nhòp: (1 + ) = 1  = 32.2 m2 noäi suy qtd = 2.046 T/m R = 2.04632.2 1 = 65.881 T. h/ Löïc haõm: Ta coù : 25m < L = 32.2 < 50 m  Th = 0.6 Pmax Pmax : troïng löôïng xe naëng trong ñoaøn xe H30, Pmax = 30 T Th = 0.630 = 18 T i/ Löïc laéc ngang cuûa H30 : Cöôøng ñoä raûi ñeàu cuûa taûi troïng ngang do H30 laø qn = 0.4 T/m L1  Ltt  32.2m tt 2  L1  Ltt tt  32.2  32.2    E  qn   2   0.4       12.88 T .  2   2  j/ Löïc laéc ngang cuûa XB80 : E = 5T (laáy theo quy trình) k/ Löïc va taøu beø: Troïng löôïng toaøn phaàn cuûa taøu laáy = 500 Taán. Ta coù : Va taøu doïc 25 T SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 6. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG Va taøu ngang 30 T m/ AÙp löïc thuûy tónh: AÙp löïc thuûy tónh ñoái vôùi maët caét II – II. P = - F  h  n - MNCN:   3.14 1.5 2  PMNCN   1.5  9  2   2     3.65  1  39.90T    4    3.14 1.5 2  PMNTT   1.5  9  2   2     3.5    1  39.37T    4    3.14 1.5 2  PMNTN   1.5  9  2   2     0.5   1  28.767T    4  AÙp löïc thuûy tónh ñoái vôùi maët caét I –I  3.14 1.5 2  PMNCN  2     3.65   1  12.90T   4   3.14  1.5 2  PMNTT  2     3.5   1  12.37T   4   3.14  1.5 2  PMNTN  2     0.5  1  1.767T   4  2.3./ Taûi troïng gioù:  Gioù ngang caàu: + Tính cho möïc nöôùc cao nhaát: - Cöôøng ñoä gioù khi coù xe chaïy treân caàu h = 50 kG/m2 = 0.05 T/m2 - Cöôøng ñoä gioù khi khoâng coù xe chaïy treân caàu 0 = 180 kG/m2 = 0.18 T/m2 L L   33 33  Flc   1  2   hlc  k1      1.5  0.3  14.85 m 2  2 2   2 2 Trong ñoù: L1,L2: chieàu daøi toaøn boä cuûa nhòp 1 vaø nhòp 2 hlc : chieàu cao cuûa lan can k1 = (0.3  0.8) : heä soá roãng. - Dieän tích chaén gioù cuûa keát caáu nhòp. SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 7. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG  L h  L2  hKCN 2   33  1.675  33 1.675  FKCN   1 KCN 1   k2    1  55.275m 2  2   2  Trong ñoù: K2 = 1 : heä soá roãng(do tieát dieän ñaëc) hKCN1, hKCN2 : chieàu cao keát caáu nhòp hKCN1 = hKCN2 = hb + hp + hd =0.15 + 0.125 + 1.40 = 1.675 m Trong ñoù : hb :beà daøy baûn hp : beà daøy lôùp phuû hd : chieàu cao daàm - Dieän tích muõ truï: Fmuõ = 1.9  1.3 = 2.47 m2 - Dieän tích coät: Fcoät = 1.5  1.95 = 2.925 m2  Löïc gioù ngang (MNCN) + Khi coù xe  = h  F  lc  0.05  14.85  0.743T h h  KCN  0.05  55.275  2.764T  muõ  0.05  2.47  0.124T h  coät  0.05  2.925  0.146T h + Khi khoâng coù xe 0 = 0  F  lc  0.18  14.85  2.673T 0  KCN  0.18  55.275  9.950T 0  muõ  0.18  2.47  0.445T 0  coätt  0.18  2.925  0.527T oâ - Tính cho möïc nöôùc thaáp nhaát: Flc = 14.85 m2 FKCN = 55.275 m2 Fmuõ = 2.47 m2 Fcoät = 1.55.1 = 7.65 m2  Löïc gioù ngang (MNTN) + Khi coù xe SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 8. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG   0.05  14.85  0.743T h lc h  KCN  0.05  55.275  2.764T  muõ  0.05  2.47  0.124T h  coät  0.05  7.65  0.383T h + Khi khoâng coù xe:  lc  0.18  14.85  2.673T 0  KCN  0.18  55.275  9.950T 0  muõ  0.18  2.47  0.445T 0  coätt  0.18  7.65  1.377T oâ  Gioù doïc caàu: + Tính cho möïc nöôùc cao nhaát - Dieän tích chaén gioù Fmuõ  0.6 11.6  0.7  0.7  10.2  0.7  14.59 m 2 Fcoät  2.925  2  5.85 m 2  Löïc gioù doïc caàu (MNCN) + Khi coù xe Lan can chòu 60% löïc gioù ngang caàu h  lc  60%  0.743  0.446T h  muõ  0.05  14.59  0.730T  coät  0.05  5.85  0.293T h + Khi khoâng coù xe Lan can chòu 60% löïc gioù ngang caàu  lc  60%  0.743  0.446T 0  muõ  0.18  14.598  2.268T 0  coät  0.18  5.85  1.053T 0 + Tính cho möïc nöôùc thaáp nhaát - Dieän tích chaén gioù. Fmuõ  0.6  11.6  0.7  0.7  10.2  0.7  14.59 m 2 Fcoät  7.654  2  15.30 m 2  Löïc gioù doïc caàu (MNTN) + Khi coù xe SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 9. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG Lan can chòu 60% löïc gioù ngang caàu h  lc  60%  0.743  0.446T h  muõ  0.05  14.59  0.730T  coät  0.05 15.30  0.765T h + Khi khoâng coù xe o  lc  60%  0.743  0.446T o  muõ  0.18  14.59  2.626T  coät  0.18 15.30  2.754T o SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 10. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG BAÛNG THOÁNG KEÂ CAÙC TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN TRUÏ Stc Stt (Taán) Caùnh Moment S (Taán) n>1 n1 1.1 207.87 3 n
 11. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG 1.1 87.36 2 9 4 H30 2 laøn 2 nhòp 1.4 101.488 142.08 0.8 81.190 113.66 3 7 1.1 113.6 2 67 5 XB80 - 1 nhòp 1.1 75.445 82.990 1.75 132.02 145.23 9 2 0.9 67.90 1 6 XB80 - 2 nhòp 1.1 65.881 72.469 1.75 115.29 126.82 2 1 0.9 59.29 3 7 Ngöôøi 2 leà 1 nhòp 1.4 14.49 20.286 0.45 6.521 9.129 1.1 16.22 2 9 SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 12. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG S Stt (Taán) Caùnh Moment Stc (Taán) T Taûi troïng n n>1 n
 13. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG H30 I-I 1.1 12.8 14.42 8.725 112.378 125.863 2 8 56 II– 1.1 12.8 14.42 10.225 131.698 147.502 II 2 8 56 13 Löïc laéc ngang do xe XB80 I-I 0.9 5 4.5 8.725 43.625 39.263 II- 0.9 5 4.5 10.225 51.125 46.013 II 14 Aùp löïc thuyû tónh I - I MNCN 1.1 -12.9 - 14.19 0 0.9 - 11.61 0 MNTT 1.1 -12.37 - 13.60 7 0.9 - SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 14. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG 11.13 3 MNTN 1.1 -1.767 -1.944 0.9 -1.590 S Stt (Taán) Caùnh Moment Stc (Taán) T n>1 n
 15. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG 28.76 31.64 7 4 0.9 -25.890 15 Löïc xoâ va cuûa taøu I - I Theo phöông doïc caàu 1.1 25 27.5 3.5 87.500 96.250 Theo phöông ngang 1.1 30 33 5 150.00 165.00 caàu 0 0 II - Theo phöông doïc caàu 1.1 25 27.5 3.5 87.500 96.250 II Theo phöông ngang 1.1 30 33 5 150.00 165.00 caàu 0 0 16 Taûi troïng gioù I - I Phöông doïc caàu a coù xe treân caàu MNCN 1.5 1.469 2.203 2.375 3.489 5.233 5 MNTN 1.5 1.941 2.911 3.95 7.667 11.500 5 b Khoâng coù xe treân caàu MNCN 1.5 3.785 5.677 2.375 8.989 13.484 5 SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 16. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG MNTN 1.5 5.826 8.739 3.95 23.013 34.519 S Stt (Taán) Caùnh Moment Stc (Taán) T n>1 n
 17. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG II a coù xe treân caàu MNCN 1.5 1.469 2.203 3.875 5.692 8.539 5 MNTN 1.5 1.941 2.911 5.45 10.578 15.868 5 b Khoâng coù xe treân caàu MNCN 1.5 3.785 5.677 3.875 14.667 22.000 5 MNTN 1.5 5.826 8.739 5.45 31.752 47.628 Phöông ngang caàu a coù xe treân caàu MNCN 1.5 3.777 5.665 4.275 16.147 24.220 5 MNTN 1.5 4.014 6.021 5.85 23.482 35.223 b Khoâng coù xe treân caàu MNCN 1.5 13.595 20.39 4.275 58.119 87.178 25 MNTN 1.5 14.445 21.66 5.85 84.503 126.75 75 5 SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 18. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG BAÛNG TOÅ HÔÏP TAÛI TRONG TAÙC DUÏNG LEÂN MAËT CAÉT I - I Toå Löïc ñöùng(T) Löïc ngang(T) Tay Moment(Tm) hôïp Taûi troïng n Ntc Ntt Htc Htt ñoøn Mtc Mtt (m) I Toå hôïp chính N max Coät 1 Tónh taûi nhòp n>1 278.935 320.104 2 Tónh taûi truï truyeàn leân 1.1 94.488 103.937 coät 3 2 laøn H30 / 2 nhòp /1 1.4 50.744 71.042 0.8 40.595 56.833 coät 4 Ngöôøi ñi 2 leà / 2 nhòp / 1.4 14.490 20.286 0.45 6.521 9.129 1 coät 5 Xe XB80 / 2 nhòp / 1 1.1 32.941 36.235 1.75 57.646 63.410 coät 6 Aùp löïc thuyû tónh -12.370 -13.607 MNTN I.1 1+2+3+4+6 426.287 501.761 47.116 65.962 I.2 1+2+5+6 393.993 446.668 57.646 63.410 II Toå hôïp phuï M maxc caàu Doï 1 Tónh taûi nhòp / 1 coät n 1.1 139.468 153.414 >1 SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 19. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG n 0.9 47.244 42.519 1 a./ MNTN 1.1 -6.450 -7.095 b./ MNCN 1.1 -6.185 -6.804 II.1 1 + 2 + 3 + 4 + 5a + 7a 273.754 296.107 25 27.50 108.312 125.387 II.2 1 + 2 + 3 + 4 + 5b + 7b 274.019 296.398 18 20.16 20.812 29.137 II.3 1 + 2 + 5a + 6 + 7a 265.227 272.852 25 27.50 153.514 168.865 BAÛNG TOÅ HÔÏP TAÛI TRONG TAÙC DUÏNG LEÂN MAËT CAÉT II - II SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
 20. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG Löïc ñöùng (T) Löïc ngang (T) Tay Moment (Tm) Toå Taûi troïng ñoøn hôïp Ntc Ntt Htc Htt Mtc Mtt (m) I Toå hôïp chính Nmax 1 Tónh taûi nhòp 278.935 320.10 4 2 Tónh taûi truï 188.975 207.87 3 3 2 laøn H30 / 2 nhòp 101.488 142.08 0.8 81.190 113.66 3 6 4 Ngöôøi ñi 2 leà / 2 nhòp 28.98 40.572 0.45 13.041 18.257 5 Xe XB80 / 2 nhòp 65.881 72.469 1.75 115.29 126.82 2 2 6 Aùp löïc thuyû tónh MNTN -39.37 -43.307 I.1 1+2+3+4+6 559.008 667.32 94.231 131.92 5 4 I.2 1+2+5+6 494.421 557.13 115.29 126.82 9 2 1 II Toå hôïp phuï M max caàu Doïc 1 Tónh taûi nhòp n>1 278.935 320.10 4 SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
nguon tai.lieu . vn