Xem mẫu

 1. Chương 23: BAÛNG TOÅNG HÔÏP NOÄI LÖÏC Ptt (T) Ptt (T) M (Tm) Heä Heä soá soá Caùn S tc P hoaï hoaï h tay T Taûi troïng Toå hôïp Toå hôïp Toå hôïp Toå hôïp (T) t t ñoaøn T chính phuï chính phuï taûi taûi (m) n< n< 1 1 1 Tónh taûi moá: 99.807 109.787 89.827 31.586 17.983 - Töôøng tröôùc 6.390 1.1 7.029 0.9 5.751 0.6 4.217 3.451 - Töôøng caùch 10.58 1.1 11.638 0.9 9.522 2.56 24.376 12.082 - Vai keâ 3.024 1.1 3.326 0.9 2.722 0.9 2.993 2.450 - Ñaù keâ goái vaø goái 2.053 1.1 2.258 0.9 1.848 0 caàu 77.760 1.1 85.536 0.9 69.984 0 - Beä coïc 2 Tónh taûi nhòp 160.39 190.665 144.354 - Lôùp phuû maët caàu 4 1.5 53.367 0.9 32.020 0 (9m) 35.578 1.1 9.811 0.9 8.027 0 - Lan can vaø leà boä 8.919 1.1 127.487 0.9 104.307 0
 2. haønh 115.89 - Daàm chuû 7 3 Tónh taûi baûn quaù 17.280 1.1 19.008 0.9 15.552 0.9 17.107 13.997 ñoä 4 Hoaït taûi H30 79.083 1.4 110.716 1.1 88.573 0 2 5 Hoaït taûi XB80 75.445 1.1 82.990 0.9 67.910 0 6 Ngöôøi ñi 14.490 1.4 20.293 1.1 16.229 0 2 7 Aùp löïc ngang cuûa ñaát 34.002 1.2 40.802 1.09 - 44.556 - Tính vôùi  = 300 22.157 0.9 19.941 2 - 21.776 - Tính vôùi  = 400 1.09 2 8 H30 treân baûn 2.1 1.1 2.352 0.9 2.117 truyeàn xuoáng 2 9 Löïc haõm ñoaøn xe 9.0 1.1 10.08 1.63 16.511 H30. 2 8
 3. BAÛNG TOÅ HÔÏP TAÛI TROÏNG TÍNH TOAÙN (maët caét I - I) Toå Löïc Löïc Momen hôï Taûi troïng ngang ñöùng (T) t (Tm) p (T) I Toå hôïp taûi troïng chính 1 - Tónh taûi moá 109.787 31.586 2 - Tónh taûi nhòp 190.665 0 3 - H30 treân nhòp 110.716 0 4 - XB treân nhòp 82.990 0 5 - Ngöôøi treân nhòp 20.293 0 6 - Aùp löïc ñaát (Tính vôùi = 40.802 - 44.556 7 300 ) 19.008 17.107 - Baûn quaù ñoä Ia (1) + (2) + (3) + (5) + (6) 450.469 40.802 4.137 + (7) Ib (1) + (2) + (4) + (6) + (7) 402.450 40.802 4.137 II Toå hôïp taûi troïng phuï 1 - Tónh taûi moá 89.827 17.983 2 - Tónh taûi nhòp 144.354 0 3 - H30 treân nhòp 88.573 0 4 - Ngöôøi treân nhòp 16.229 0 5 - Aùp löïc ñaát (Tính vôùi = 19.941 - 21.776 0 6 40 ) 13.997 7 - Baûn quaù ñoä 10.08 - 16.511 8 - Löïc haõm H30 phía soâng - 10.08 16.511 9 - Löïc haõm vaøo ñöôøng 2.352 2.177 - Hoaït taûi vaøo vai keâ
 4. IIa (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 338.983 30.021 -6.307 + (6) + (7) IIb (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 341.335 9.861 28.892 + (6) + (8) + (9) IV/ Tính toaùn töôøng tröôùc (Maët caét I - I). 4.1./ Tính cho 1 meùt daøi theo phöông ngang caàu. SÔ ÑOÀ TÍNH P b E R V N M II II x y Taûi troïng tính toaùn töôøng tröôùc moá goàm coù: + Tónh taûi baûn thaân. + Tónh taûi vai keà.
 5. + Tónh taûi vaø hoaït taûi treân baûn quaù ñoä truyeàn xuoáng vai keâ . + Aùp löïc ngang cuûa ñaát. * Toå hôïp taûi troïng taùc duïng vaøo töôøng tröôùc moá taïi maët caét II – II nhö sau: + Tónh taûi baûn thaân töôøng tröôùc. = 0.3  1.775  2.4 = 0.533 Taán. + Vai keâ: = 0.25 0.3 2.4 + 0.250.30.52.4 =0.27 Taán. + Baûn quaù ñoä: = 3  0.2  2.4 = 1.44 Taán. Hoaït taûi H30 ruyeàn xuoáng vai keâ. R B 30  2.1 Taán H + Aùp löïc ngang cuûa ñaát.  = 300  E = 0.5  1.7752  0.333 1.6 = 0.839 Taán  = 400  E = 0.5  1.7752  0.2171.6 = 0.547 Taán.
 6. BAÛNG TOÅNG HÔÏP NOÄI LÖÏC (maët caét II - II) Toå Taûi troïng Taûi troïng tieâu Taûi troïng tính Caùnh Moment (Tm) hôïp chuaån toaùn tay P H P H ñoaøn Mtc Mtt (m) I Toå hôïp taûi troïng chính 2.243 0.839 2.611 1.007 0.016 0.011 1 - Töôøng tröôùc 0.533 0.586 0 0 0 2 - Vai keâ 0.270 0.297 0.3 0.081 0.089 3 - Baûn quaù ñoä 1.440 1.728 0.3 0.432 0.518 4 - Aùp löïc ngang cuûa ñaát ( 0.839 1.007 0.592 - - = 300) 0.497 0.596 II Toå hôïp taûi troïng phuï 4.343 0.574 4.329 0.631 0.803 0.522 1 - Töôøng tröôùc 0.533 0.480 0 0 0 2 - Vai keâ 0.270 0.243 0.3 0.081 0.073 3 - Baûn quaù ñoä 1.440 1.296 0.3 0.432 0.130
 7. 4 - Aùp löïc ngang cuûa ñaát ( 0.574 0.631 0.592 - - 5 = 400) 2.1 2.31 0.3 0.340 0.374 - H30 truyeàn xuoáng vai 0.63 0.693 keâ
 8. 4.2./ Tính toaùn vaø boá trí coát theùp chòu löïc : Ñeå thieân veà an toaøn ta choïn tröôøng hôïp moá chòu aùp löïc ñaát baát lôïi nhaát ñeå tính. Mmax = 0.596 Tm Töôøng tröôùc moá söû duïng beâ toâng Mac 300 coù: Rn = 130 KG/cm2. Theùp söû duïng theùp loaïi AIII coù gôø coù: Rct = 3600 kG/cm2, Et = 2.1.106 kG/cm2. Ta coù coâng thöùc tính dieän tích theùp. M max tt Fct  0.8  h0  Rt h0 : chieàu cao laøm vieäc coù hieäu quaû cuûa töôøng tröôùc. h0 = 30 – 2  3 = 24 cm 0.596.10 5  Fct   0.862cm 2 0.8  24  3600 Ta ñaët theo caáu taïo choïn 512 coù dieän tích Fct = 5.65 cm2 Boá trí laøm hai lôùp löôùi oâ vuoâng caùch nhau 20 cm. 4.3./ Tính duyeät cöôøng ñoä (Mgh > Mtt ).  x M gh  Rn  b  x   h0    2 R F 3600  5.65 x  ct ct   1.56 cm. b  Rn 100  130  1.56   M gh  130  100  1.56   24    470901 kG.cm  2  Mgh = 470901 kG.cm > Mtt = 59600 kG.cm. Vaäy tieát dieän baûo ñaûm veà maët cöôøng ñoä. 4.4./ Tính duyeät ñoä môû roäng veát nöùt (Theo traïng thaùi giôùi haïn 3) Boá trí coát theùp coù gôø neân khi tính duyeät veát nöùt ta coù coâng thöùc :
 9.  t' an  3   2  Rr  an   0.02 cm Et M tc M gh Vôùi  t'  ;  Z  Fct Fct  Rct M tc 0.497.10 5   t'   Rct   3600  379.952 kG/cm 2 . M gh 470901 Fr  d  Rr  ; Fr  b   6d   8   100  6  1.2  0.6  3  1080 cm 2    ni  d i  2  ni  di = 5  1.2 = 6 cm 1080  Rr   180cm 6 vôùi beâ toâng Mac 300 coù 2 = 0.5 Vaäy an  3  379.952  0.5  180  3.641.10 3 cm 2.1.10 6  an = 0.003641 cm < {an} = 0.02 cm Thoaû maõn ñieàu kieän  töôøng tröôùc moá baûo ñaûm yeâu caàu veà ñoä môû roäng veát nöùt. V/ TÍNH TOAÙN TÖÔØNG CAÙNH : Töôøng caùnh chæ chòu aùp löïc ngang cuûa ñaát taùc duïng (gioáng nhö töôøng tröôùc), vaø kích thöôùc töôøng caùnh khoâng lôùn neân ta boá trí theo caáu taïo, vaãn duøng theùp 12 vôùi khoaûng caùnh a = 20 cm ñan thaønh löôùi oâ vuoâng boá trí 2 lôùp gioáng nhö töôøng tröôùc . VI/ TÍNH VAI KEÂ : 6.1./ Tính toaùn taûi troïng truyeàn xuoáng vai keâ treân 1 meùt daøi theo phöông ngang caàu. Khi tính toaùn ta coi vai keâ nhö ngaøm cong xon, vaäy ta coù sô ñoà tính. - Troïng löôïng vai keâ tính toaùn:
 10. P1tt  0.267 taán tt M1  0.297  0.15  0.045 Tm - Troïng löôïng baûn quaù ñoä vaø lôùp phuû treân baûn quaù ñoä truyeàn xuoáng vai keâ. P2tt  1.728 taán - Taûi troïng H30 treân baûn quaù ñoä truyeàn xuoáng vai keâ. P3tt  2.31 M 3  2.31 0.15  0.347 Tm tt toång taûi troïng tính toaùn truyeàn vaøo 1 meùt daøi (theo phöông ngang caàu) vaøo vai keâ laø: M = M1 + M2 + M3 = 0.267 + 0 + 0.347 = 0.614 Tm P  P1tt  P2tt  P3tt  0.267  1.728  0.347  2.342 Taán 6.2./ Boá trí theùp: Coát theùp chòu löïc boá trí 512 theo 1 meùt daøi a = 20 cm, coát theùp caáu taïo choïn 10, a = 20 cm. 6.3./ Tính duyeät cöôøng ñoä : Ta tính theo coâng thöùc: Qgh = K0  Rn  b  h Trong ñoù: h : chieàu daøy vai keâ = 30 cm b : chieàu daøi theo 1 meùt daøi = 100 cm. Rn : cöôøng ñoä chòu neùn doïc truï cuûa beâ toâng = 130 kG/cm2. Vôùi beâ toâng maùc 300 coù K0 = 0.35 Thay vaøo coâng thöùc treân ta ñöôïc: Qgh = 0.35  130  30  100 = 136500 kG.  Qgh = 136500 kG > 2047 kG. Vaäy vai keâ baûo ñaûm yeâu caàu veà cöôøng ñoä.
 11. 6.4./ Kieåm toaùn oån ñònh laät cuûa moá (tính vôùi toå hôïp taûi troïng phuï II.a ) N = 621.91 taán. M = 5.42 taán. Ñieàu kieän oån ñònh laät   m M y N Vôùi y : khoaûng caùch töø taâm beä moùng ñeán meùp ngoaøi khoái moùng qui öôùc theo phöông doïc caàu. B 1. 8 y   0 .9 m 2 2 m : heä soá oån ñònh = 0.8   M  6.307  0.021  m  0.8 y  N 0.9  338.983  Ñaûm baûo yeâu caàu veà ñieàu kieän oån ñònh laät cuûa moá caàu. V./ TÍNH TOAÙN BAÛN QUAÙ ÑOÄ(Baûn giaûm taûi) : Baûn quaù ñoä baèng beâtoâng coát theùp ñoå taïi choã, duøng beâtoâng maùc 300. Moät ñaàu keâ leân töôøng tröôùc, ñaàu kia keâ leân khoái ñaù hoäc xaây treân ñaát neàn. Chieàu daøi baûn quaù ñoä l = 3m (höôùng doïc caàu) Beà roäng baûn quaù ñoä b =•11.9m (höôùng ngang caàu) Beà daøy h = 0.2m. 5.1./Tính noäi löïc : Coi baûn quaù ñoänhö daàm giaûn ñôn keâ treân 2 goái töïa, taûi troïng taùc duïng leân 1m roäng baûn goàm: Troïng löôïng baûn thaân q1 = 30.212.4 = 1.44 T/m Lôùp ñaát ñaép treân baûn quaù ñoä q2 = 0.5511.6 = 0.88 T/m Hoaït taûi treân baûn quaù ñoä: Do xe H30
 12. Tröôøng hôïp baát lôïi laø taûi troïng 2 truïc sau xe naëng naèm giöõa baûn quaù ñoä 12 Taán b MH30max = 123/4 = 9 Tm Do xe XB80 Taûi troïng phaân boá q = 80/24.8 = 8.3 Tm MXB80max = ql2/8 = 8.39/8 = 9.375 Tm Laáy Mmax = 9.375 Tm Momen lôùn nhaát taïi giöõa baûn : (q1  q2 )  l 2 M=  1.1 M max80 XB 8 (1.1 : heä soá taûi troïng) (1.44  0.88)  32 M  1.1  9.375  12.19Tm 8 5.2./ Tính coát theùp baûn quaù ñoä Baûn quaù ñoä beâtoâng maùc 300 coù Rn = 150 kG/cm2 Coát theùp CT3 coù Rt = 2400 kG/cm2 Chieàu cao coù hieäu quaû cuûa tieát dieän ho = 20 – 2 = 18 cm M 12.19.10 5 A   0.25 Rn  b  h0 150  100  18 2 2
 13.   1  1  2 A  0.294 R  b  h0 150  100 18  Ft   n  0.294   33.075cm 2 Rt 2400 Boá trí 1120, a =96, Ft = 34.54 cm2 Boá trí coát theùp caáu taïo 10, a150
nguon tai.lieu . vn