Xem mẫu

  1. CHÖÔNG 22: TÍNH TOAÙN MOÁ I/ SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN : - Keát caáu nhòp daàm I beâ toâng coát theùp döï öùng löïc caêng tröôùc L = 33 m - Taûi troïng thieát keá H30 vaø XB80, ngöôøi 300kG/m2 . - Khoå caàu B = 7.5m + 2 laøn ngöôøi ñi 1.5. - Thieát keá moá chaân ñeâ goàm moät haøng coïc khoan nhoài beâ toâng coát theùp ñöôøng kính 120cm. - Boá trí baûn quaù ñoä coù lb = 3 m, hb = 0.2 m, b = 11.90 m. Moät ñaàu töïa leân vai keâ töôøng tröôùc ñaàu kia töïa leân neàn ñaù hoäc. II/ XAÙC ÑÒNH KÍCH THÖÔÙC MOÁ CAÀU : MAËT CAÉT NGANG CAÀU
  2. Theo phöông ngang caàu: Amin = n  a2 + a0 + 2(15  20)+ 2 a1 Theo phöông doïc caàu: b0 Bmin  b3  b2   15  20   b1 2 Trong ñoù: n : soá khoaûng caùch giöõa tim caùc daàm chuû ; n = 6. a0 : kích thöôùc thôùt goái caàu a0 = 50 cm. (theo phöông ngang). a1: khoaûng caùch töø meùp ngoaøi muõ moá ñeán meùp thôùt goái ngoaøi cuøng theo phöông ngang. a1 = 60 cm. a2 : khoaûng caùch giöõa hai thôùt goái a2 = 165 cm. b0 : kích thöôùc goái caàu b0 = 30 cm (theo phöông doïc caàu). b1 : khoaûng caùch töø meùp ngoaøi muõ moá ñeán meùp thôùt goái ngoaøi cuøng theo phöông doïc caàu. b1 = 60 cm. b2 : khoaûng töø tim goái ñeán ñaàu daàm b2 = 40 cm. b3 : khoaûng caùch khe hôû ñaàu daàm(baèng kích thöôùc khe co giaõn). b3 = 5 cm.
  3. A min  6  165  50  2  15  2  60  1190 cm  11.90 m.  30 Bmin  5  40   15  60  165 cm  1.65 m 2 MAËT CAÉT DOÏC CAÀU 1: 1. 5 Chieàu cao töôøng tröôùc moá. htt = hd + hñ + hg + hp Trong ñoù: hd : chieàu cao daàm hd = 140cm hñ : chieàu cao ñaù keâ goái hñ = 10 cm hg : chieàu cao goái caàu hg = 5 cm. hp : beà daøy lôùp phuû maët caàu hp =12.5 cm.
  4.  htt = 140 + 10 + 5 + 12.5 = 177.5 cm III/ TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN MOÁ : 3.1./ Tónh taûi moá: - Töôøng tröôùc: P1 = 12.00  0.3  1.775  2.4 = 6.390 Taán. - Töôøng caùnh (1) P2 = {1.25  3.9  0.25 + 0.5  2.025  3.9  0.25} 2.4 = 5.294 Taán - Töôøng caùnh (2) P3 = P2 = 5.294 Taán - Vai keâ: P4  3.024 Taán. - Ñaù keâ goái: P5 = 0.15  0.6  0.8  7  2.4 = 1.209 Taán. - Goái caàu : P6 = 7  0.118 = 0.826 Taán. - Beä coïc: P7 = 1.8  1.5  12.00  2.4 = 77.76 Taán. Toång coäng: Ptc = Pi = 92.233 Taán. 3.2./ Baûn quaù ñoä: 11.9  3  0.2  2.4 = 17.28 Taán. 3.3./ Tónh taûi keát caáu nhòp (nhòp bôø 33 m). - Lôùp phuû: Pph = 5  33  7.5  0.125  2.3 = 35.578 Taán - Lan can + leà ngöôøi ñi : Plc+lnñ = 8.919 Taán. - Daàm chuû:
  5. P d  0.4181 2.4  33  7  0.5  115.897 Taán Toång coäng: Ptc = Pi = 160.394 Taán. - Taûi troïng tính toaùn: Ptt = 1.5  Pph + 1.1  (Pd + Plc+lnd) = 1.5  35.579 + 1.1(115.897 + 8.949) = 190.699 Taán 3.4./ Phaûn löïc goái do hoaït taûi taùc duïng leân nhòp : ÑÖÔØNG AÛNH HÖÔÛNG AÙP LÖÏC GOÁI tt 1 = 16.1m2 qtñ 30  2.456 T/m. H  0    q tñ  4.686 T/m. XB 80 l  32.2 m  q ng  0.45 T/m. tñ Khoå caàu 7.5 m, xeáp 2 laøn xe H.30 hoaëc 1 laøn xe XB80. Ta xaùc ñònh ñöôïc phaûn löïc nhö sau: 32.2 Rtc  0.45  ng  2  14.49 Taán 2 32.2 Rtc .30  2.456  H  2  79.083 Taán 2 32.2 Rtc 80  4.686  XB  1  75.445 Taán 2 3.5./ Löïc haõm do ñoaøn xe H30: Vì 25m
  6. hgoái h  hbeä  hñaù  2 0.075 h  1.5  0.10   1.638 m  163.8 cm. 2 (söû duïng goái cao su ta coù hgoái = 7.5 cm.) 3.6./ Phaûn löïc do baûn quaù ñoä truyeàn xoáng vai keâ cuûa moá: - Baûn thaân baûn quaù ñoä: 11.9  3  0.2  2.4  0.5= 8.64 Taán. - Ñoä lôùn phuû daøy trung bình 12.5 cm. Pph = 5  33  7.5  0.125  2.3  0.5 = 17.789 Taán 3.7./ Aùp löïc ñaåy ngang do tónh taûi cuûa ñaát taùc duïng vaøo moá caàu. Ñaát ñaáp moá coù chæ tieâu cô lyù sau:  : dung troïng cuûa ñaát ñaép neàn daøy = 1.6 T/m3  : goùc ma saùt trong cuûa ñaát  = 300 Chieàu cao ñaát ñaép sau moá H = 3.275 m Chieàu roäng tính toaùn cuûa moá.
  7. E I I B = 11.9 m. * Tính vôùi  = 300 Heä soá aùp löïc ñaát     tg 2  450   tính vôùi heä soá aùp löïc chuû ñoäng   2  30   tg 2  45    0.333  2 1 1       H 2    B   1.6  3.275 2  0.333  11.9  34.002 T 2 2 * Tính vôùi  = 400     tg 2  450   tính vôùi heä soá aùp löïc chuû ñoäng   2  40   tg 2  45    0.217  2  1 1       H 2    B   1.6  3.275 2  0.217  11.9  22.157 T 2 2 3.8./ Do hoaït taûi sau moá taùc duïng leân baûn quaù ñoä :
  8. Hoaït taûi sau moá taùc duïng leân baûn quaù ñoä ñöôïc truyeàn qua dieän tích Bx Trong ñoù : B : Chieàu roäng baûn quaù ñoä B = 11.90 m b : Chieàu daøi b quaù ñoä tham gia truyeàn aùp löïc ngang. lb 3 b   1.5 m. 2 2 - Phaàn chieàu daøi baûn tieáp giaùp vôùi töôøng tröôùc khoâng tham gia truyeàn löïc . a = lb – b = 3 – 1.5 = 1.5 m. - Chieàu daøi laêng theå tröôït giaû ñònh.    40  l0  H  tg 45    3.275  tg 45    1.475 m  2  2  Vôùi a = 1.5 m > l0 = 1.475 m . Do ñoù phaàn hoaït taûi truyeàn xuoáng naèm ngoaøi laêng theå tröôïc. Vaäy hoaït taûi treân baûn quaù ñoä khoâng gaây aùp löïc ngang cho moá, chæ coù aùp löïc ngang do tónh taûi khoái o P=0.7Pmax RA RB ñaát ñaép taùc duïng leân moá vaø hoaït taûi gaây ra phaûn löïc goái truyeàn xuoáng vai keâ.
  9. Phaûn löïc goái taïi vai keâ do hoaït taûi treân baûn quaù ñoä truyeàn xuoáng cho vai keâ. P RB  4 vôùi P = 0.7  Pmax Pmax laø troïng löôïng truïc sau cuûa xe naëng. ÖÙng vôùi xe H30 coù Pmax = 12 taán. ÖÙng vôùi xe XB80 coù Pmax = 20 taán.
nguon tai.lieu . vn