Xem mẫu

  1. Chương 18: THÔÙ QUA TRUÏC I-I VÔÙI Nd MAÁT MAÙT ÍT NHAÁT VAØ HEÄ SOÁ VÖÔÏT TAÛI LAØ 1.1 VÔÙI HAI TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËT HOAÏT TAÛI Ti Toå M eát Q Nd Qd Ñieàu hôïp KT i (kG x y H nc dieä (kG) (kG) (kG) kieän taûi cm) n H30+ 1100 3151.60 564 61688 7838.9 5032.62 17.14 4.4934 29.62 17.711 Ñaït Ng 0 4 44 00 78 4 66 1 7 I-I 1100 3151.60 550 60648 7838.9 5032.62 16.61 4.4934 29.09 XB80 17.528 Ñaït 0 4 54 00 78 4 38 1 9 THÔÙ a – b : Nd VÔÙI MAÁT MAÙT ÍT NHAÁT VAØ HEÄ SOÁ VÖÔÏT TAÛI LAØ 1.1 Ti Toå M eát Q Nd Qd Ñieàu hôïp KT i (kG x y H nc dieä (kG) (kG) (kG) kieän taûi cm) n
  2. Mbt -1100 3151.60 183 20276 7838.9 5032.62 14.68 4.4934 11.132  Ñaït Qbt 0 4 83 00 78 4 22 1 a- H30+ 1100 3151.60 564 61688 7838.9 5032.62 13.20 4.4934 32.21 22.958 Ñaït b Ng 0 4 44 00 78 4 22 1 5 1100 3151.60 550 60648 7838.9 5032.62 13.23 4.4934 31.81 XB80 22.527 Ñaït 0 4 54 00 78 4 94 1 4 Nd VÔÙI MAÁT MAÙT NHIEÀU NHAÁT VAØ HEÄ SOÁ VÖÔÏT TAÛI LAØ 0.9 Ti Toå M eát Q Nd Qd Ñieàu hôïp KT i (kG x y H nc dieä (kG) (kG) (kG) kieän taûi cm) n Mbt -1100 3151.60 183 20276 7055.0 4529.36 14.54 4.0440 11.373  Ñaït Qbt 0 4 83 00 81 2 47 7 a- H30+ 1100 3151.60 564 61688 7055.0 4529.36 13.06 4.0440 32.18 23.200 Ñaït b Ng 0 4 44 00 81 2 47 7 9 1100 3151.60 550 60648 7055.0 4529.36 13.10 4.0440 31.78 XB80 22.768 Ñaït 0 4 54 00 81 2 18 7 7
  3. THÔÙ c – d : Nd VÔÙI MAÁT MAÙT ÍT NHAÁT VAØ HEÄ SOÁ VÖÔÏT TAÛI LAØ 1.1 Ti Toå M eát Q Nd Qd Ñieàu hôïp KT i (kG x y H nc dieä (kG) (kG) (kG) kieän taûi cm) n Mbt -1100 3151.60 183 20276 7838.9 5032.62 20.27 4.4934  15.415 Ñaït Qbt 0 4 83 00 78 4 29 1  c- H30+ 1100 3151.60 564 61688 7838.9 5032.62 38.97 4.4934 87.97 63.761 Ñaït d Ng 0 4 44 00 78 4 99 1 9 1100 3151.60 550 60648 7838.9 5032.62 38.51 4.4934 85.78 XB80 61.995 Ñaït 0 4 54 00 78 4 01 1 8 Nd VÔÙI MAÁT MAÙT NHIEÀU NHAÁT VAØ HEÄ SOÁ VÖÔÏT TAÛI LAØ 0.9 Ti Toå M eát Q Nd Qd Ñieàu hôïp KT i (kG x y H nc dieä (kG) (kG) (kG) kieän taûi cm) n
  4. Mbt -1100 3151.60 183 20276 7055.0 4529.36 20.11 4.0440  15.714 Ñaït Qbt 0 4 83 00 81 2 65 7  c- H30+ 1100 3151.60 564 61688 7055.0 4529.36 38.82 4.0440 87.81 64.060 Ñaït d Ng 0 4 44 00 81 2 36 7 2 1100 3151.60 550 60648 7055.0 4529.36 38.35 4.0440 85.81 XB80 62.294 Ñaït 0 4 54 00 81 2 38 7 2
  5. 5.3./ Tính toaùn nöùt do taùc duïng cuûa öùng suaát keùo chính : Coâng thöùc toång quaùt: 2   y    y   Kc  x   x  2    2 2   Ñieàu kieän kieåm toaùn : T  kc  m K  RKc Trong ñoù : + RKc : laø öùng suaát keùo chuû, tra baûng RKc = 27 KG/cm2 T T +  vaø x xaùc ñònh nhö coâng thöùc tính öùng suaát neùn chuû nhöng theo taûi troïng tieâu chuaån (khoâng tính heä soá vöôït taûi vaø xung kích). + Theo qui trình 1979 : neáu beà daøy söôøn daàm khoâng thay ñoåi theo chieàu cao cuûa tieát dieän thì chæ caàn kieåm tra Kc taïi thôù qua troïng taâm tieát dieän . + Xeùt ñoái vôùi thôù qua truïc trung hoaø I-I + Tính öùng suaát hao huït toái ña . 6  i   i 1 1  2 3  4 5 6 + Mmax vaø Qmax taïi tieát dieän caùch goái 1.5m Ta coù baûng nhö sau :
  6. Tieá Toå M Ñieà t Q Nd Qd hôïp KT i (kG x y  kc u dieä (kG) (kG) (kG) T m k .rkc taûi cm) kieän n H30+ 1100 3151.6 5644 61688 7126.3 4575. 16.97 4.084 17.98 - 18.9 Ñaït Ng 0 04 4 00 44 11 61 92 1 8.571 I-I 1100 3151.6 5505 60648 7126.3 4575. 16.44 4.084 17.79 - XB80 18.9 Ñaït 0 04 4 00 44 11 33 92 8 8.576
  7. Vì beà daøy söôøn khoâng thay ñoåi theo chieàu cao tieát dieän (b = 16cm) neân theo quy trình 1979 khoâng caàn kieåm tra kc ôû caùc thôù a- b, c – d.
nguon tai.lieu . vn