Xem mẫu

  1. Chương 16: TÍNH DUYEÄT NÖÙT - Xaùc ñònh caùc ñaëc tröng hình hoïc cuûa maët caét daàm. Ñaëc tröng hình hoïc ñöôïc xaùc ñònh cho hai tieát dieän, tieát dieän ôû giöõa nhòp vaø tieát dieän ôû caùnh goái 1.5 m Caùc heä soá F, I tính vôùi tieát dieän qui ñoåi Heä soá qui ñoåi : Et nt   4.8 Eb E n b  t  0.921 Eb 1/ Maët caét lieân hôïp coù coát theùp keùo caêng tröôùc khi ñoå beâ toâng, chòu löïc theo hai giai ñoaïn.  Giai ñoaïn I : chòu löïc nhö maët caét tính ñoåi - Dieän tích maët caét tính ñoåi Ftd= bh + (bc-b)hc+ (b1-b)h1 + n1F1 - Moment cuûa tieát dieän F td vôùi ñaùy daàm: b  h2  h c  ( b 1  b)  h 1 2 Sx   ( b c  b)  h c   h     n1 F1a t 2  2  2 - Caùc khoaûng caùch töø truïc quaùn tính chính I-I cuûa tieát dieän tôùi ñaùy daàm vaø tôùi ñænh daàm. I Sx yd  Ftd y tI  h  y d I - Moment quaùn tính cuûa maët caét qui ñoåi b(y 1 )3 b(y1 ) 3 (b c  b)h 3  1 h c  2 ( b 1  b) h 1 3 I td  t  d  c  ( b c  b) h c  y d     3 3 12  2  12  2  I h   (b1  b)  h 1   y d  1   n 1 F1  (y d  a t ) 2 I  2
  2.  Giai ñoaïn II : phaàn maët caét coù coát theùp cuøng chòu löïc chung vôùi phaàn baûn phía treân coù kích thöôùc b 2  h 2 - Dieän tích maët caét qui ñoåi: Ftd  Ftd  b2  h2  nb ' - Cöï ly giöõa truïc I-I vaø II-II laø:  h  n  b2  h 2  y1  2   t 2 S   c'  1  ' ' Ftd Ftd II I y d  y d  c' y II  y I  c' t t - Moâment quaùn tính maët caét lieân hôïp : ' n  b2  h2 3  h  I td  I td  Ftd (c' ) 2   n b  b2  h2  y tI  c' 2  12  2 Trong ñoù : bc = 61 cm hc = 22.0 cm b1 = 50 cm. h1 = 26.5 cm h = 140 cm n = 4.8 b2 = 165 cm h2 = 15 cm F1 = 39.952 cm2 b = 16 cm Xaùc ñònh ad  n y i i n i Maët caét IV – IV (giöõa daàm) Haøng Y ni yi  ni 1 20.016 2 40.032 2 16.716 2 33.432 3 13.416 2 26.832 4 12.508 2 25.016 5 9.28 2 18.56 6 5.908 2 11.816 7 14 10 140 8 9.5 10 95
  3. 9 5 12 60 Toång 44 450.688 ad IV 10.243 Maët caét III – III (L/3) Haøng Y ni yi  ni 1 25.751 2 51.502 2 22.451 2 44.902 3 19.151 2 38.302 4 12.508 2 25.016 5 9.28 2 18.56 6 5.908 2 11.816 7 14 10 140 8 9.5 10 95 9 5 12 60 Toång 44 485.098 ad III 11.025 Maët caét II – II (L/4) Haøng Y ni yi  ni 1 50.541 2 101.082 2 47.241 2 94.482 3 43.941 2 87.882 4 13.194 2 26.388 5 12.966 2 25.932 6 9.5938 2 19.188 7 14 10 140 8 9.5 10 95 9 5 12 60
  4. Toång 44 649.954 ad II 14.772 Maët caét I – I (Caùch 1.5m) Haøng Y ni yI  ni 1 111.141 2 222.282 2 107.841 2 215.682 3 104.541 2 209.082 4 96.667 2 193.334 5 93.439 2 186.878 6 90.067 2 180.134 7 14 10 140 8 9.5 10 95 9 5 12 60 Toång 44 1502.392 ad I 34.145 Maët caét 0 – 0 (Taïi goái) Haøng Y ni yI  ni 1 125.004 2 250.008 2 121.704 2 243.408 3 118.404 2 236.808 4 115.096 2 230.192 5 111.868 2 223.736 6 108.496 2 216.992 7 14 10 140 8 9.5 10 95 9 5 12 60 Toång 44 1696.144
  5. ad 0 38.549 Trong ñoù : adI : troïng taâm coát theùp töông öùng ôû caùc maët caét. yi : Toaï ñoä cuûa haøng coát theùp thöù i. ni : Soá tao theùp trong haøng thöù i. Thay soá vaøo caùc coâng thöùc treân, keát quaû tính toaùn ta toång hôïp vaøo baûng sau: Maë t ad Ftd ' Ftd Sx S1 YdI Yt I caét IV- 10.2 4322.7 16202. 298413 932191 69.032 70.96 IV 43 7 8 7 73 III- 11.0 4322.7 16202. 298563 931779 69.067 70.93 III 25 7 8 4 26 II- 14.7 4322.7 16202. 299281 929804 69.233 70.76 II 72 7 8 6 64 I-I 34.1 4322.7 16202. 302996 919594 70.093 69.90 45 7 8 1 69 0-0 38.5 4322.7 16202. 303841 917273 70.288 69.71 49 7 8 5 15 c’ II yd y II t Itd I'td 105539 253339 57.5328 126.566 13.4344 91 27 105445 253117 57.5074 126.575 13.4252 76 53 57.3855 126.619 13.3808 105025 252086
  6. 72 90 103674 247599 56.7554 126.848 13.1515 85 62 103559 246776 56.6121 126.901 13.0994 66 23 2./Tính Maát Maùt ÖÙng Suaát Trong Coát Theùp Döï ÖÙng Löïc Taïi Maët Caét L/2 (maët caét IV - IV) 2.1./ Maát maùt do ma saùt : f P f   KT  Sin 5  5  fd Cos Trong ñoù : KT : öùng suaát kieåm tra laáy KT = 11000 KG/cm2 P : thaønh phaàn cuûa noäi löïc coát theùp uoán xieân truyeàn leân boä ñònh vò ñieåm uoán f : heä soá ma saùt giöõa coát theùp vaø boä ñònh vò, thöôøng laáy f = 0.3 fd : dieän tích tieát dieän boù theùp uoán xieân fd = 0.908 BAÛNG TÍNH MAÁT MAÙT ÖÙNG SUAÁT CHO TÖØNG BOÙ Thöù töï haøng coát Sin Cos 5i theùp 1 0.0921 0.9957 305.26 1 5 0
  7. 2 0.0921 0.9957 305.26 1 5 0 3 0.0921 0.9957 305.26 1 5 0 4 0.1219 0.9923 405.38 1 7 5 0.1219 0.9923 405.38 1 7 6 0.1219 0.9923 405.38 1 7 Caùc haøng coøn laïi 0 1 0 Toång 1826.68 1 Laáy  5   5i  2  1826.681  83.031 KG/cm 2 n 44 2.2/ Maát maùt öùng suaát 6 do cheânh leäch nhieät ñoä giöõa coát theùp döï öùng löïc vaø beä khi haáp hôi noùng döôõng hoä beâ toâng:  6  20  TT KG / cm 2  Trong ñoù : TT = 0.5T T : cheânh leäch nhieät ñoä trong buoàng haáp hôi noùng baûo döôõng beâ toâng vaø nhieät ñoä beân ngoaøi khoâng khí. + Nhieät ñoä haáp hôi noùng 600 + Nhieät ñoä khoâng khí 500  T = 600 – 300 = 300 TT = 0.5T = 0.530 = 150  6 = 2015 = 300 KG/cm2
  8. 2.3/ Maát maùt öùng suaát do coát theùp töï chuøng:     3   0.27  T dC  0.1 d  /   R d  Trong ñoù : d : öùng suaát coát theùp coù tính maát maùt öùng suaát xuaát hieän tröôùc khi neùn beâ toâng.  d   KT   5   6 d = 11000 – 0 - 300 = 10700 KG/cm 2 Rd  16000 kG/cm 2 : cöôøng ñoä tieâu chuaån cuûa theùp TC  10700    3   0.27   0.1 10700  862.019 kG/cm 2  16000  2.4/ Maát maùt öùng suaát do bieán daïng neo vaø bieán daïng beâ toâng döôùi coù : l 4   Ed  0 ltb Trong ñoù: l : toång bieán daïng maáu neo vaø bieán daïng beâ toâng(do dòch vò cuûa ñaàu coát theùp so vôùi neo l  2mm ñoái vôùi moãi neo) ltb : 3220 cm chieàu daøi trung bình cuûa coát theùp . Ed : moâñun ñaøn hoài cuûa theùp Ed = 1.8.106 kG/cm2 0.088 4   1.8  10 6  49.193 kG/cm 2 3220
nguon tai.lieu . vn