Xem mẫu

  1. Chương 20: Lưu đồ thuật toán Chương trình chính Vòng lặp chính Khởi tạo hệ thống bao gồm, khởi tạo 3 bộ PWMDB8, khởi tạo Timer16, khởi tạo ngắt.
  2. Hàm udateU_f: Chương trình con updateU_f
  3. Chương trình con tinhsin()
  4. Chương trình ngắt Timer16
nguon tai.lieu . vn