Xem mẫu

PHÁÖN THÆÏ BA THIÃÚT BË ÂIÃÛN TRUNG - CAO AÏP Chæång 10. DAO NGÀÕT 10.1. CAC ÂËNH NGHÉA VA CAC ÂÀC TÊNH ÂIÃN CUA THIÃT BË ÂIÃN ÂONG NGÀT 1. Caïc âënh nghéa cuía thãiút bë âiûãn âoïng ngàõt -Dao caïchli laì thiãútbë âoïng ngõàtcå khê, åí vë trê måí tûao nãn mäütkhoaíng cïach cïach âiûãn. Chuïng coï khía nàng måí hoûàc âoïng mûach núãu doìng âãiûn âoïng måí khäng âïang køã hoûàc sæû bãiún htiãn âiãûn ïap gæiîa caïc âöáu cæûc lìa khäng âïang køã. Trong âãiöu kãiûn alìm viûãc bnçh thæåìng vìa búát thæåìng (ngõàn mûach), dao cïach li coï thãø cho doìng âãiûn chûay qua rtong thåìigian quy âënh. -Khoaíng cïach cïach âiûãn alì khoíang cïach rtong cháútkhê hoàûc chúát loíng coï cæåìg âäü âãiûn mäiquy âënh khi thiãútbë âoïng ngõàt måí mûach. Âøã bíao vûã ngæåìi vaì thiãút bë chuïng phíai thoía mîan cïac âiöãu kãiûn âûàc biãût vaì sæû coï mûàt cuía noï phíaiâæåüc nhûán roî khi thiãútbë âoïng ngõàt åí vë trê måí . -Cáöu dao alì thiãútbë âoïng ngõàtcå khê. Chuïng khäng nhæîng dùán vìa ngõàt doìng âãiûn åí âãiöu kãiûn bçnh thæåìng rtong læåïi âiãûn mìa coìn dùán doìng âãiûn rtong khoaíng htåìigian quy âënh vaì coï khía nàng dùán doìng âãiûn àtng cao åí cía cïac âiöãu kãiûn búát thæåìng cuía læåïi âiãûn. -Dao caïchli -cáöu dao alì cöáu dao khiåí vë trê måí thoía mîan âæåüc cïac yãu cöáu cïach li cuía dao cïach li. -Maïy ngõàt lìa thiãútbë âoïng ngõàt cå khê coï khía nàng dùán, ngõàt doìng âãiûn rtong maûch åí âãiöu kãiûn bçnh thæåìng, dùán rtong thåìigian quy âënh vaì ngõàt doìng âãiûn àtng lãn trong maûch åí âãiöu kãiûn khäng bnçh thæåìng âîa xïac ânëh (vê duû ngõàn mûach). -Cáöu dao näúi âáút lìa thiãútbë âoïng ngõàtcå khê duìng âøã näúi âáút vaì tûao ngõàn mûach. Chuïng coï khía nàng chëu doìng âãiûn åí âãiöu kãiûn khäng bnçh thæåìng vìa khäng âoìi hoíi dáùn doìng âãiûn alìm viûãc bnçh thæåìng. Cáöu dao näúi âáút coï khía nàng atûo doìng âãiûn ngõàn mûach. -Cáöu chíay alì thiãútbë baío vûã nhåì noïng chíay mäüthoàûc nhãiöu âoûan dáy chíay, âæåüc chúã tûao nhòà muûc âêch lìam håí mûach khidoìng âãiûn nìay væåütquaï gaiïrtë quy âënh trong khoaíng htåìigian âuí låïn. -Caïc cäng àtõc phuû, mûach phuû:cäng tàõc phuû âæåüc thiãút kãú våïi doìng mäüt chiãöu tê nháút lìa 10A, coï khaí nàng âoïng vìa ngõàt doìng âãiûn rtong maûch âiöãu khãiøn. Caïc htäng säú chi tiãútdo nhaì sían xuúátcung cáúp. Nãúu htäng tin naìy chæa âöáy âuí cïac cäng àtõc phuû phíai coï khía nàng âoïng vìa ngõàt doìng âãiûn tê nháút lìa 2Aåí âiãûn ïap 220V mäüt chiãöu khihàòng säú thåìi gian täúi thiãøu cuía mûach lìa 20ms. Caïc âöáu cæûc vìa dáy mûach phuû phaíiâæåüc thiãút kãú cho qua doìng mäüt chiãöu tê nháút lìa 10A. Caïc cäng àtõ phuû phíaiâæåüc tïac âäüng rtæûc tiúãp åí caí hai chiãöu. 2. Caïc âàûc tênh âiûãn cuía thãiút bë âoïng ngàõt -Doìng âãiûn âoïng: laì trë säú ânèh næía soïng âöáu cuía doìng âãiûn åí mäüt cæûc cuía thiãútbë âoïng ngõàtkhi âoïng. -Doìng âãiûn ânèh: laì trë säú ânèh næía soïng âöáu cuía doìng âãiûn rtong khi xaíy ra quïa âäü sau khidoìng âãiûn bõàt âáöu chûay mìa thiãútbë âoïng ngõàtphaíi chëu âæûng åí vë trê âoïng rtong caïc âiöãu kãiûn quy ânëh. -Doìng âãiûn càõ:t laì doìng âãiûn åí mäüt cæûc cuía thiãútbë âoïng ngõàthoàûc cuía cöáu chíay åí ngay htåìi âiãøm ban âöáu cuía h quang trong quaï trçnh càõt. -Khaí nàng âoïng: laì trë säú doìng âãiûn âoïng mìa åí âãiûn ïap âîa cho thiãútbë âoïng ngõàt coï thãø âoïng rtong caïc âiãöu kãiûn sæí duûng vìaêtnh nàng quy âënh âãø âoïng åtïi giaï trë doìng âãiûn alìm viûãc. -Khaí nàng càõ:t laì gêa trë cuía doìng âãiûn cõàt chåì âåüi åí âãiûn ïap âîa cho cíua thiãútbë âoïng ngõàt coï thãø cõàt doìng âiãûn rtong âiãöu kãiûn sæí duûng vìaêtnh nàng quy âënh âãø ngõàt giaï trë doìng âãiûn alìm viûãc. 113 -Sæû cäú ngàõn maûch âáöu cæû:c laì ngõàn mûach trãn âæåìng dáy rtãn khäng åí khoíang cïach rúátngàõn khäng âïang kãø tæì âöáu cæûc mïay ngõàt. -Khaí nàng âoïngc/àõt(âoïng vìa cõàt): trong âiãöu kãiûn khäng âäöng bäü: lìa khía nàngâoïng hoûàc cõàt khi máút âäöng bäü hoûàc khäng coï læåïi træåïc vìa sau mïay ngõàt trong âiãöu kãiûn sæí duûng vìaêtnh nàng quy âënh. -Doìng âãiûn bnçh thæåìng: laì doìng âãiûn rtong maûch chênh mìa thiãútbë doïng cõàt coï thãø dùán mäüt cïachliãn tuûc trong âiãöu kãiûn sæí duûng vìaêtnh nàng quy âënh. -Doìng âãiûn chuë ngàõn haûn: laì trë säú hãiûu duûng cuía doìng âãiûn khithiãútbë âoïng ngõàt åí vë trê âoïg coï thãø dùán doìng âãiûn ngõàn mûach ânëh mæïc åí âãiöu kãiûn sæí duûng vìaêtnh nàng quy âënh, âæåüc itãu chuáøn hoïa. -Âiãûn aïp ânëh mæï:c laì gåiïi haûn trãn cuía âiûãn ïap cao nhúát cuía læåïi mìa thiãútbë âoïng ngõàtâæåüc thiãút kãú. Âiûãn aïp ânëh mæïc âæåüc itãu chuáøn hoïa. -Âiãûn aïp âàû:t Âiãûn ïap gæiîa cïac âöáu cæûc cuía thiãútbë âoïng ngõàtngay træåïc khiâoïng doìng âãiûn. -Âiãûn aïp phuûc häö:i laì âãiûn ïap xuúát hiãûn trãn cïac âöáu cæûc cuía thiãútbë âoïng ngõàthoàûc cöáu chíay sau khidoìng âiãûn bëngàõt. -Thåìigian måí: lìa khoíang htåìigian giæîa thåìi âiãøm ban âöá quy âënh cuía thao tïac måí vìa thåìigian phán taïchtiãúp âãiøm häö quang åí túát cía cïac cæûc. -Thåìigian âoïng:laì khoíang htåìigian giæîa thåìi âiãøm ban âöáu quy ânëh thao taïc âoïng vìa thåìi âiãøm túát cía caïc cæûc cuía tiúãp âãiøm chûam nhau. -Trë säú chëu âæûng: laì gaiï trë låïn nhúát cuía âûai læåüng âûàc rtæng maì thiãútbë âoïng ngõàtâæåüc phïep âoïngc/àõt nhæng khäng laìm hæ hoíng êtnh nàng. Trë säú chëu âæûng tê nháútphaíi bàòng trë säú ânëh mæïc. -Trë säú ânëh mæï:c laì gaiï trë cuía cïac âûai læåüng âûàc rtæng sæí duûng âøã xïac ânëh caïc âiöãu kãiûn vûán hìanh mìa thiãútbë âoïng ngõàtâæåüc thiãút kãú, chúã tûa maì nhìa sían xuúát cöán phíai âaím bíao. -Trë säúitãu chuáøn: laì gaiï trë âæåüc ânëh nghéa trong caïc quy ânëh chênh thæïc mìa cïac thiãút kãú thiãútbë phaíi dæûa vìao: + Âiãûn ïap ânëh mæïc itãu chuáøn :3,6; 7,2; 12; 17,5; 24; 36; 52; 72,5; 100; 123; 145, 170; 245; 300, 362; 420; 525; 765 kV. + Doìng âãiûn bnçh thæåìng ânëh mæïc itãu chuáøn:200; 400; 630; 800; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300A. + Doìng âãiûn ngõàn hûan ânëh mæïc itãu chuáøn:6.3; 8; 10; 12,5;16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100kA. -Âiãûn aïpchëu táön säú nguäön ânëh mæï:c laì trë säú hãiûu duûng cuía âiûãn ïap xoay chãiöu hnçh sin åí töán säú hûã thäúng mìa cïach âiûãn cuía thiãútbë phaíi chëu âæûng rtong thåìigian 1 phuït åí cïac âiöãu kãiûn htæí nghãiûm quy âënh. -Âiãûn aïp chuë xung seïtâënh mæï:c laì gaiïrtë âènh cuía âiûãn ïap xung sïet tiãuchuáøn 1,25/0 µ s maì cïach âiûãn cuía thiãútbë phaíi chëu âæûng. -Âiãûn aïp chuë xung âoïng måí ânëh mæï:c laì gaiï rtë âènh cuía âiûãn ïap âoïng måí âån cæûc itãu chuáøn 250/2500µ s maì cïach âiûãn cuía thiãút bë coï âãiûn ïap ânëh mæïc 300 kV vìa låïn hån cöán phíai chëu. Theo tiãu chuáøn måïikhoaíng cïach cïach âiûãn cuía dao cïachli åí âãiûn ïap ânëh mæïc 300kV vìa låïn hån âæåüc thæí nghãim bàòng cïach âûàt âiãûn ïap átön säú nguäön cho mäüt cæûc vìa khiâaût âãúntrë säú ânèh thç âàût vaìo cæûc kia âiûãn ïap xung seït ngæåüc cæûc êtnh hoàûc âiûãn ïap xung âoïng måí, thæí nghãiûm hai cæûc nìay goüi lìa thæí nghãiûm kïep. 10.2. DAO CACH LI 114 Kiãøu dao cïachli âæåüc læûa choün chuí yúãu xïac ânëh theo så âäö trûam. Ngìay nay dao cïachli âæåüc chúã taûo coï díai âiãûn ïap ætì 72,5 âúãn 800 kV, doìng ætì 1250 âúãn 4000 A vìa doìng ngõàn mûach ânèh tåïi63 dãún 160 kA. 1. Dao caïch li kiøãu quay a) Dao caïch il quay hai truû Âoï lìa loaûidao caïch il thäng duûng coï âãiûn ïap ætì 72,5 âúãn 420kV, chuí yúãu sæí duûng rtong caïc trûam biãún ïap nhoíhoàûc cïac trûam biúãn ïap ålïn ngoìai tråìinhæ traûm âæåìng dáy âúãn hoûàc dao cïach il phán âoaûn. Cáöu dao näúi âáút coï thãø âæåüc lõàp åí búát kyì phaê naìo. Hnçh 10-1 sau cho tháúy mäütdao caïchli hai âãú quay âæåüc lõàp rtãn khung theïp cïan ânëh hçnh vaì âæc näúi bàòng htanh keûp. Caïc sæï âåî âæåüc gõàn våïi bãû quay vìa trãn âènh gàõn våïikhåïp xoay coï cöán vìa tiúãp âãiøm cao aïp. Khi thao taïc cía haicáön quay mäüt goïc 90 Å vë trê måí , dao cïach li coï âãiøm cõàt giæîa hai truû taûo nãn khoíang cïach cïach âiûãn nòàm ngang. Bãû quay coï cåcáúu chuë âæåüc âiöãu kãiûn htåìi tiúãt vaì khäng cáön bíao dæåîng äø b.i Bãû quay âæåüc lõàp rtãn bu läng cho pheïp âãiöu chnèh chênh xaïc hûã thäúng tiãúp âãiøm mäüt khi thiãút bë thàóng hìang vìa cuîng cho pheúp coï dung saisæï cïach âiûãn. Caïc aty khåïp cúáu truïc bòàng nhäm hìan coï chi tiãút tiúãp âãiøm khäng bë àn moìn vìa thåìigian láu khäng laìm giíam giïa trë Hçnh 10-1: Dao caïch il quay hai truû kiøãu SGF, cuía âiûãn rtåí. Dao cïach li coï âãiûn ïapU > 170 kV coï 123kV. 1. Âãú quay; 2. Khung; 3. Sæï caïch âiûãn; 4. Âáöu thãm thiãútbë khoïa ilãn âäüng rtaïnh cïac aty bë taïch quay, 5. Tay khåïp; 6. Âáöu cuäúicao aïp; 7. Bäü taïc ra khi xaíy ra sæû cäú doìng ngõàn mûach låïn. Dáy dùán âäüng; 8. Cáöu dao näúi âáút âiãn tåïi cïac âöáu quay âæåüc bíao vûã hoìan otaìn vìa khäng cáön bíao dæåîng. Dao cïachli nhæ hçnh 10-1, caïc âöáu cao ïap coï thãø quay 360 âaím bíao cho äúng hoûàc dáy dùán âæåüc näúitheo phæång báút kyì. Hûã thäúng tiãúp âãiøm coï cúáu rtuïc häùn håüp âäöng hteïp våïi chuìm tiúãp âãiøm ämchàût. Chuïng coï måî khä bäitrån thæåìng xuyãn vaì khäng cöán bíao dæåîng. Núãu cöán mäùi cæûc dao cïach li coï thãø âæåüc rtang bë mäüthoàûc hai cöáu dao näúi âáút. Cía dao cïachli vaì cöáu dao näúi âáút âãöu coï cå cúáuthao taïc khoïa ilãn âäüng âãiøm chúã.t Nhæ váûy âöã phoìng sæû thay âäøi vë trê khi laìm viûãc åíçtnh huäúng nguy hãiøm nhæ coï ngõàn mûach, âäüng âúáthay gioï mûanh. Dao caïchli vaì cöáu dao näúi âáút coï cå cúáuthao taïc riãng. Mäüt cå cúáuthao taïc mäütnhoïm haihoàûc ba cæûc, cïac cc cuía mäütnhoïm âæåüc ilãn kãútcå khê bàòng htanh näúi. Læûc tïac âäüng ætì bäürtuyãön âäüng âæåüc truyãön âúãn âúã quayvaì lìam âúã quay mäüt goïc 90 âäöng htåìiquay âãú thæï hai. Khi måí vìa âoïng cïac tiúãp âãiøm dao caïch il quay vaì chuyøãn âäüng rtæåüt âãø dùã dìang cõàtkhi bë buûihoàûc bàng bïam âöáy. Læûc cuía cå cúáu htao taïc âæåüc rtuyãön åtïi truûc cuía cöáìu dao núäi âáút. Khi dao caïchli âoïng aty cuía cöáu dao näúi âáút âáûp mûanh vìa gaìi tiúãp âãiøm näúi âáút vaìo khåïp. b) Dao caïch il quay ba truû Dao caïchli loaûi naìy chuí yúãu sæí duûng åí cháu Áu vìahtæåìng duìng cho mûang rtung aïp. So våïi loaûi hai truû chuïng cho phïep khoíang cïach giæîa cïac pha nhoí hån. Læûc kïeo étnh âáöu cuäúidao cao hån. Hai sæï caïch âiûãn phaê ngoaìiâæåüc cäú ânëh trãn bãû khung vìa mang hûã thäúng itãú âiãøm (hnçh 10-2). Sæï cïach âiûãn giæîa âæïng rtãn âãú quay vìa âåî cöán atïc âäüng, khitaïc âäüng noï quay khoíang 60 vaì gìai hãû thäúng itãúp âãiøm lãn sæï phaê ngoaìi. 115 Caïc tiúãp âãiøm cuía cöáu dao näúi âáút coï 1. Âãú khåïp xoay; 2. Khung; 3. Sæï cäú ânëh; 4. Sæ thãø âæåüc lõàp åí cía haiphêa vaì âæåüc âûàt åí hûã quay; 5. Cáöntiãúp âãiøm; 6. Âáöu cao aïp; 7. Cå cáúu htao thäúng itãúp âãiøm étnh. Dao caïchli 3 truû âæåüc taïc; 8. Cáöu dao näúi âáút chãú atûo bòàng cïac chi tiãút giäúng dao haitruû åí trãn. 2. Dao caïch li mäüt truû tiúãp âiøãm âoïng måí Trong caïc trûam cao ïap vìa khi coï nhiãöu htanh goïp dao cïachli mäüt truû (coìn goüi laì dao cïachli kiãøu mïay vîehtanh truyãön hoûàc dao caïchli thàóng âæïng) cho rtong hçnh 10-3. Hçnh 10-2: Dao caïch il quay ba truû kiøãu TDA,145kV Âoìi hoíi diãûn êtch màût bàòng nhoí hån sovåïi cïac loaûidao caïchli khaïc. Dováûy chuïng âæåüc sæí duûng räüng rîai giuïp alìm goün hån så âäö trûam. Vë trê âoïng ngt âæåüc thøã hãiûn roî rìang hteo khoaíng cïach cïach âiûãn htàóng âæïng. Âúã dao cïachli laì khung, rtãn âoï coï sæï âåî mang chi tiãút chênh coï cå cáúu htanh truyãön vìa häüp säú. Læûc tïac âäüng âæåüc sæï quay rtuyãön âúãn häüp säú , tiúãp âãiøm treo âûàt trãnthanh goïp nòàm phêa trãn cao dao cïachli. Khi âoïng haithanh truyãön ïep chûàt lúáytiãúp âãiøm rteo, âæåìng dáy cung cáúp âæåüc näúi våïi âáöu cao ïap rtãn häüp säú. Nãúu muäún, mäùi cæûc dao cïach licoï thãø âæåüc rtang bë cáöu dao näúi âáútquay hoàûc thóàng. Khung coï gàõn äø quayâãørtuyãön ælûc tïac âäüng ætì cå cúáuthao taïc tåïi häüp säú vaì âæåüc gõàn chõàc våïi cäüt âåî bòàng bäún bu läng. Cac bu läng naìy cho phïep âãiöu chnèh chênh xaïc dao cïachli våïi tiúãp âãiøm treo, âoï lìa æu âãiøm cuía loüai naìy khilàõp âûàt vaì vûán hìanh. Chiãöu cao quïa mæïc cuía dao cïach licoï thãø âûàtkhäng khåïp rtãn nãön, nhæng âiãöu nìay coï thãø âæåüc buì lûai bàòng cïach âiöãu chnèh caïc bu älng âãú. Cå cúáu htanh truyãön coï cúáu rtuïc bòàng nhäm haìn (gäiúng nhæ moüi kiãøu coï doìng âãiûn ânèh tåïi200 kA), cå cáúu âæåüc cäú ânëh vaì chäút vaìo rtuûc thanh truyãön rtong häüp säú. Bäü phûán nìay coï khía nàngchuyãøn dcëh, âaím bíao ïap suúát tiúãp âãiøm cao giæîa âöáu rtãn cuía htanh truyãön vìa tiúãp âãiøm kûep. Ap suáút tiúãp âãiøm tæì 70 âúãn 150 kp (hteo thiãút kãú) khäng chèâaí baío rtuyãön âäüng doìng âãiûn hiãûu quía mìa coìn guiïp cõàtâæåüc dùã dìang ngay cía khibàng baïm âöáy. Tãiúp xuïc giæîa häüp säú vìa cïac thanh truyãön ætì dæåïi âãún cïac htanh truyãön rtãn nhåì lïa âäöng mûa bûac nhãiöu ålïp âìan häöihoàûc tiúãp âãiøm conlàn. Thanh tiãúp xuïc åí âöáu htanh truyãön vìa tiúãp âãiøm treolaìm tæì túám âäöng mûa bûac hoûàc bûac itnh khiãútkhi chãú âäü lìam viûãc nûàng nöã hoûàc rtong caïc træåìng håüp âûàc biûãtvç váûyêt laìm moìntiãúp âãiøm, âíam bíao dùán doìng âiãûn ätút vaì thåìi gian laìm viûãc álu daìi. Daocaïchli duìng cho doìng âãiûn ngõàn mûach cao coï thiãú bë caín ælûc giæî cïac âiøãm ghïep näúi thanh truyãön. Åvë trê âoïng, cïac tiúãp âãiøm näúi naìy hûan chúã khoíang cïach giæîa hai thanh truyãön, do vûáy âöã phoìng moüikhaí nàng alìm giíam ïap suúát tiúãp âãiøm vìa cían duë moüidao âäüng cuía cïac thanh tiãúp xuïc do ngõàn mûach gáy ra. Dao caïchli mäüt truû coï khoïa ilãn âäüng âãiøm chúãttrong häüp säú, do âoï vë trê cuía noï khäng htãø thay âäøi mäüt cïach tæû phïat. Viûãc chnèh âënh váùn âæåüc tiúãn hìanh ngay cía khisæï quay cõàtra hoàûc chúán âäüng mûanh do âäüng âúáthoàûc do ælûc ngõàn mûach. Cå cúáu chäúng vöáng quang åí âöáu htanh truyãön atïc âäüng âøã dæìng itãúp âiãøm treo núãu n chuyãøn âäüng htàóng âæïng. Voìng kûep vùán nòàm chõàc chõàn rtong vuìng itãúp âãiøm ngay cía khi chëu aïp suúátdo ngàõn mûach. Khäúi thanh truyãön vìa häüp säú âæåüc lõàp atûinhaì mïay, alìm giøam âïang køã thåìi gian làõp âûàt tûai chäù. Loì xo buìrtong häüp säú tråü guiïp ælûc tïac âäüng khiâoïng, khimåí noï quay cöán nhûe nhìang vãö vë trê gáûp alûi. 116 Caïc phæång ïan âûàc biûãt cuía dao Dao caïchli mHäüçnt htruû10k-iø3ãu TFB, 245kV. caïchli mäüt truû âîa âæåüc sæí duûng ætìálu trong 1.Ä bi quay; 2. Khung; 3. Sæï âåî; 4. Sæï quay; 5. Cå caïc trûam doìng âãiûn mäüt chiãöu cao aïp cáúu htanh truyãön; 6.Häüp säú; 7. Cå cáúu atïc âäüng; 8. (HVDC). Mäùi cæûc cuía dao cïach licoï cå cúáu Cáöu dao näúi âáút; 9. Tiãúp âãiøm treo thao taïc rãing. Khi dao caïchli âoïng cïac cöán thanh truyãön htæûc hiûãn chuyøãn âäüng khåïp vaìo vìa âíam bíao gìai chàût cïac tiúãp âãiøm treo, tuy nhiãn trong mäüt säú træåìng håüp coï xã dëch do âiãöu kãiûn htåìi tiúãt. 3. Tiãúp âiøãm treo duìng trongâoïng ngàõt doìng âiûãn cuía dao caïch li mäüt truû Trong caïc trûam âoïng ngõàt ngoaìi tråìi, viãûc thay âäøithanh goïp khäng alìm ngõàt doìng âãiûn cung cúáp nhæng laìm àtng caïc doìng âãiûn âng ngàõt khi thao taïc âoïng måí vaì cïac doìng nìay coï thãø dùán âúãn alìm àtng nhiãût åí cïac tiúãp âãiøm dao cïach li vaì åí tiúãp âiãøm ténh. Trë säú doìng âãiûn nìay phuûhtuäüc khoaíng cïachvë trê âoïng ngõàt tåïinguäön cung cúáp hoûàc phæång htæïc lìam viûãc cuía bäü chuyøãn mûach, nghaé laì thanh goïp hoûàc khoang âoïng ngõàt, åí khoang âoïng ngõàt tûao nãn æïng suúátcao hån. Trë säú âãiûn ïap âoïng måí coï thãø âæåüc tçm qua tênh toaïn. Hçnh 10-4: Âoïng måí tiúãp âãiøm treo nguyãn liï hoaût âäüng cuía âæåìng dáùn hæåïng 1.Giaï âåî tiúãp âãiøm chnêh; 2. Thanh tiãúp âiãøm chnêh; 3. Thanh tiãúp âãiøm phuû; 4. Cáön láùy; 5. Thanh dáùn rtãn; 6. Thanh dáùn dæåïi Hçnh 10-5: Âoïng måí tiúãp âãiøm treo, så âäö cuía cuía buäöng âoïng ngàõtphuû. 1. Giaï âåî tiúãp âãiøm chnêh; 3. Thanh tiãúp âiøãm phuû; 11. Muî chäúng váöng quang 12. Tiúãp âãiøm étnh; 13. Tiãúp âãiøm báût; 14. Chi 7. Tay truyãön; 8. Thãiútbë giæî; 9. Chi tiãút tiúãp tiúãt lm lãûch häö quang; 15. Táúm dáûp häö xuïc tay truyöãn; 10. Truû caïch âiûãn coï loì xo tråí vãö. quang khæíoin; 16. Näúi liãnkãút möãm; 17. Äbi quay Hiãûn ætåüng âoïng måí coï thãø xíay racaí khiâang âoïng hoûàc måí. Âoïng alìm àtng sæû däön ïep gæiîa cöán cuía dao cïachli vaì tiúãp âãiøm kûep, atûo nãn ita læía nhoí do âoïaìm tiúãp âãiøm moìn döán. Khimåí, häö quang phïat sinh giæîa cïac tiúãp âãiøm tïach dåìi vaì duy rtç cho âãún khicoï âãiûn ïap ngæåüc cöánthiãút âãø dûáp àtõt häö quang. Træoïc tiãn cïac tiúãp âãiøm chuyøãn âäüng chûám, quïartçnh naìy xíay ra rtong vaìichu kyì gáy hæ hûai cïac phöán ætí 117 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn