Xem mẫu

  1. Së GD & §T TP. §µ n½ng THI TH I H C L N 1 NĂM 2009 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n MÔN: HÓA H C (Thêi gian l m b i: 90 phót) (§Ò thi gåm 5 trang) Mã thi 493 Hä v tªn häc sinh: §µo Quang Qu©n – Líp 12A1 – THPT B¾c Yªn Thµnh Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. A. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH ( 40 câu: T câu 01 n câu 40) Câu 1: Cho 28g b t s t vào dung d ch AgNO3 dư, gi s ph n ng x y ra hoàn toàn thì khi s t tác d ng h t s thu ư c bao nhiêu gam ch t r n? A. 162g B. 216g C. 270g D. 108g Câu 2: Có bao nhiêu ipeptit có th t o ra t hai axit amin là alanin (Ala) và glixin (Gli)? A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 3: Cho các dung d ch ư c ánh s th t như sau: 1. KCl 2. Na2CO3 3. CuSO4 4. CH3COONa 5. Al2(SO4)3 6. NH4Cl 7. NaBr 8. K2S. Dung d ch có pH < 7 là: A. 3, 5, 6 B. 6, 7 , 8 C. 2, 4, 6 D. 1, 2, 3 Câu 4: Trong các ch t p.O2N-C6H4-OH, m.CH3-C6H4-OH, p.NH2-C6H4-CHO, m.CH3-C6H4-NH2. Ch t có l c axit m nh nh t và ch t có l c bazơ m nh nh t tương ng là A. p.O2N-C6H4-OH và m.CH3-C6H4-NH2 B. m.CH3-C6H4-OH và m.CH3-C6H4-NH2 C. p.O2N-C6H4-OH và p.NH2-C6H4-CHO D. m.CH3-C6H4-OH và p.NH2-C6H4-CHO Câu 5: Nh n xét nào dư i ây không úng ? A. CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lư ng tính B. H p ch t Cr(II) có tính kh c trưng; Cr(III) v a có tính oxi hóa, v a có tính kh ; Cr(VI) có tính oxi hóa C. Cr(OH)2, Cr(OH)3 có th b nhi t phân D. Cr2+, Cr3+ có tính trung tính; Cr(OH)4– có tính bazơ Câu 6: Th i khí CO2 vào dung d ch ch a 0,02 mol Ba(OH)2. Giá tr kh i lư ng k t t a bi n thiên trong kho ng nào khi CO2 bi n thiên trong kho ng t 0,005 mol n 0,024 mol ? A. 0,985 gam n 3,94 gam B. 0 gam n 3,94 gam C. 0 gam n 0,985 gam D. 0,985 gam n 3,152 gam Câu 7:Dãy g m các ch t sau ây u tác d ng v i dung d ch NaOH? A. C6H5NH2 ,C6H5OH B. C6H5OH ,C2H5OH C. CH3COOC2H5 , NH2CH2COOH D. CH3COOH , C2H5OH 3+ Câu 8: T ng s h t trong ion M là 37. V trí c a M trong b ng tu n hòa là: A. chu kì 3, nhóm IIA B. chu kì 4, nhóm IA C. chu kì 3, nhóm IIIA D. chu kì 3, nhóm VIA Câu 9: T o lipit t glixerin ph n ng v i 2 axit béo RCOOH và R'COOH, ta thu ư c h n h p các trieste. Tính s trieste này? A. 8 B. 4 C. 6 D. 5 Câu 10: Cho 0,3 mol FexOy tham gia ph n ng nhi t nhôm th y t o ra 0,4 mol Al2O3. Công th c oxit s t là: A. FeO B. Fe2O3 C. Không xác nh ư c vì không cho bi t s mol Fe t o ra. D. Fe3O4 Câu 11: Cho dãy các ch t: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. S ch t trong dãy có tính ch t lư ng tính là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Trang 1/5 - Mã thi 493
  2. Câu 12: Cho 2,54g este (X) m ch h bay hơi trong 1 bình kín dung tích 0,6 lít (lúc u là chân không). Khi este bay hơi h t thì áp su t 136,50C là 425,6 mmHg.Thu phân 25,4 gam (X) c n 0,3 mol NaOH thu ư c 28,2 g m t mu i duy nh t. Xác nh tên g i (X) bi t r ng (X) phát xu t t rư u a ch c. A. Glixerin triaxetat B. Etylenglicol iaxetat C. Glixerin tripropionat D. Glixerin triacrylat Câu 13: nh n ra ion SO2− trong dung d ch h n h p có l n các ion CO32–, PO43– SO32– và HPO42–, nên 4 dùng thu c th là dung d ch ch t nào dư i ây ? A. H2SO4 c dư B. Ba(OH)2 C. Ca(NO3)2 D. BaCl2 / H2SO4 loãng dư Câu 14: Cho m gam b t s t vào dung d ch h n h p ch a 0,16 mol Cu(NO3)2 và 0,4 mol HCl, l c u cho ph n ng x y ra hoàn toàn. Sau ph n ng thu ư c h n h p kim lo i có kh i lư ng b ng 0,7m gam và V lít khí ( ktc). Giá tr c a V và m l n lư t là A. 1,12 lít và 18,20 gam B. 4,48 lít và 21,55 gam C. 2,24 lít và 33,07 gam D. 4,48 lít và 33,07 gam Câu 15: Cho các h p ch t sau: 1. CH3-CH(NH2)-COOH 2. HO-CH2-COOH 3. CH2O và C6H5OH 4. C2H4(OH)2 và p-C6H4(COOH)2 5. (CH2)5(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2 Các trư ng h p nào sau ây có kh năng tham gia ph n ng trùng ngưng? A. 3,5 B. 1, 2, 3, 4, 5 C. 1,2 D. 3,4 Câu 16: Cho 4,48 lít CO2 ( ktc) h p th h t vào 500ml dung d ch h n h p NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M thu ư c m gam k t t a. Giá tr úng c a m là: A. 20,4g. B. 15,2g C. 9,85g D. 19,7g Câu 17: H n h p (X) g m metanal và etanal. Khi oxi hóa (hi u su t 100%) m (g) h n h p (X) thu ư c h n h p (Y) g m hai axit h u cơ tương ng, có t kh i hơi c a h n h p Y so v i h n h p X b ng x .Giá tr x trong kho ng nào? A. 1,62 < x < 1,53 B. 1,36 < x < 1,47 C. 1,45 < x < 1,53 D. 1,36 < x < 1,53 Câu 18: Aminoaxit Y ch a 1 nhóm – COOH và 2 nhóm - NH2 cho 1 mol Y tác d ng h t v i dung d ch HCl và cô c n thì thu ư c 205g mu i khan. Tìm công th c phân t c a Y. A. C6H14N2O2 B. C4H10N2O2 C. C5H10N2O2 D. C5H12N2O2 Câu 19: Có 4 kim lo i : Mg, Ba, Zn, Fe. Ch dùng thêm 1 ch t thì có th dùng ch t nào trong s các ch t cho dư i ây nh n bi t kim lo i ó? A. dd Ca(OH)2 B. dd H2SO4 loãng C. dd NaOH D. không nh n bi t ư c. Câu 20: un nóng phenol v i an ehit fomic theo t l mol 1:1 trong môi trư ng axit ta thu ư c A. h n h p hai ch t h u cơ tan vào nhau vì không có ph n ng. B. polime có c u trúc m ch không phân nhánh. C. polime có c u trúc m ng không gian b n. D. polime có c u trúc m ch h phân nhánh. Câu 21: Cho h n h p g m FeO, CuO, Fe3O4 có s mol 3 ch t u b ng nhau tác d ng h t v i dung d ch HNO3 thu ư c h n h p khí g m 0,09 mol NO2 và 0,05 mol NO. S mol c a m i ch t là: A. 0,21 B. 0,12 C. 0.36 D. 0,24 Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 1,4 gam b t Fe kim lo i b ng dung d ch HNO3 n ng 2M l y dư thu ư c V lít ( ktc) h n h p khí NO và NO2 có t kh i hơi so v i hi ro là 17. Giá tr c a V là A. 0,448 lít. B. 0,672 lít. C. 0,896 lít. D. 0,112 lít. Câu 23: Cho h n h p ch a x mol Mg, y mol Fe vào dung d ch ch a z mol CuSO4. Sau khi k t thúc các ph n ng thu ư c ch t r n g m 2 kim lo i. Mu n tho mãn i u ki n ó thì: A. x < z < y B. z ≥ x C. x ≤ z < x +y D. z = x + y Câu 24: Trong các quá trình dư i ây: 1) H2 + Br2 (t0) ; 2) NaBr + H2SO4 ( c, t0 dư) 3) PBr3 + H2O 4) Br2 + P + H2O Quá trình nào không i u ch ư c HBr A. (3) và (4) B. (1) và (3). C. (2). D. (3) Trang 2/5 - Mã thi 493
  3. Câu 25: Cho 6,76 gam Oleum H2SO4 .nSO3 vào nư c thành 200ml dung d ch. L y 10 ml dung d ch này trung hoà v a v i 16 ml dung d ch NaOH 0,5 M. Giá tr c a n là: A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 Câu 26: Chia h n h p 2 kim lo i có hoá tr không i làm 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 tan h t trong dung d ch HCl t o ra 1,792 lít H2 ( ktc). Ph n 2, nung trong oxi thu ư c 2,84 gam h n h p oxit. Kh i lư ng h n h p 2 kim lo i ban u là: A. 1,8 gam B. 2,4 gam C. 3,12 gam D. 2,2 gam Câu 27: Có b n ng nghi m ng các h n h p sau: 1) Benzen + phenol 2) Anilin + dd H2SO4 (l y dư) 3) Anilin +dd NaOH 4)Anilin + nư c. Hãy cho bi t trong ng nghi m nào có s tách l p A. 1, 2, 3 B. 1, 4 C. 3, 4 D. Ch có 4 Câu 28: Thu phân các h p ch t sau trong môi trư ng ki m: 1. CH3ClCHCl 2. CH3COOCH=CH2 3. CH3COOCH2-CH=CH2 4. CH3CH2CHOHCl 5. CH3COOCH3. S n ph m t o ra có ph n ng tráng gương là A. 1, 2, 4 B. 1, 2 C. 3, 5 D. 2 Câu 29: X là dung d ch AlCl3 Y là dung d ch NaOH 2M thêm 150ml dung d ch Y vào c c ch a 100 ml dung d ch X khu y u n khi ph n ng hoàn toàn th y trong c c có 7,8g k t t a. Thêm ti p vào c c 100ml dung d ch Y khu y u t i khi k t thúc ph n ng th y trong c c có 10,92 g k t t a. N ng mol c a dung d ch X b ng: A. 3,2 M B. 2,0 M C. 1,6 M D. 1,0 M Câu 30: H n h p X g m FeO, Fe3O4 và Fe2O3. kh hoàn toàn 3,04 gam h n h p X c n v a 0,1 gam H2. Hoà tan h t 3,04 gam h n h p X b ng dung d ch H2SO4 c, nóng thì th tích khí SO2 (s n ph m kh duy nh t) thu ư c ktc là A. 0,224 lít B. 0,336 lít C. 0,896 lít D. 0,448 lít Câu 31: Có hi n tư ng gì x y ra khi cho t t n dư dung d ch FeCl3 và dung d ch Na2CO3? A. Ch có k t t a nâu B. Có k t t a nâu và s i b t khí C. Ch có s i b t khí D. Có k t t a màu tr ng xanh và s i b t khí Câu 32: phân bi t 2 dung d ch KI và KCl b ng h tinh b t ngư i ta ph i dùng thêm 1 ch t nào sau ây? áp án nào không úng: A. FeCl3 B. O3 C. Không c n dùng ch t nào D. Cl2 ho c Br2 Câu 33: H p ch t X (C8H10)có ch a vòng benzen, X có th t o ra 4 d n xu t C8H9Cl. v y X là A. p-xilen B. Etylbenzen C. o-xilen D. m- xilen Câu 34: Thêm NH3 n dư vào dung d ch h n h p ch a 0,01 mol FeCl3 và 0,01 mol CuCl2. Khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng k t t a thu ư c b ng : A. 0,90 gam B. 1,07 gam C. 2,05 gam D. 0,98 gam Câu 35: Có 4 dung d ch không màu: glucozơ, glixerol, h tinh b t và lòng tr ng tr ng. Hãy ch n ch t nào trong s các ch t cho dư i ây có th nh n bi t ư c c 4 ch t? A. Cu(OH)2 trong dung d ch NaOH, nhi t B. I2 C. AgNO3 trong dung d ch NH3. D. HNO3 c nóng, nhi t Câu 36: Cho 2,24 lít NO2 ( ktc) h p th h t vào 500ml dung d ch NaOH 0,4M thu ư c dung d ch X. Giá tr PH c a dung d ch X là: A. PH < 7 B. PH > 7 C. PH = 7 D. Có th PH > ho c PH < 7. Câu 37: Có 4 h p ch t h u cơ có công th c phân t l n lư t là: CH2O, CH2O2, C2H2O3 và C3H4O3.S ch t v a tác d ng v i Na, v a tác d ng v i dung d ch NaOH, v a có ph n ng tráng gương là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 38: i n phân dung d ch h n h p ch a 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl ( i n c c trơ, màng ngăn x p). Khi catot b t u s i b t khí thì d ng i n phân. T i th i i m này kh i lư ng catot ã tăng : A. 0,0 gam B. 5,6 gam C. 12,8 gam D. 18,4 gam Câu 39: Ph n ng: FexOy + 2yHI → xFeI2 + (y-x) I2 + y H2O không ph i là ph n ng oxi hóa kh n u: Trang 3/5 - Mã thi 493
  4. A. luôn luôn là ph n ng oxi hoá kh , không ph thu c vào giá tr x,y B. x = 2; y = 3. C. x = 3; y = 4 D. x = y = 1 Câu 40: H p ch t X không no m ch h có công th c phân t C5H8O2, khi tham gia ph n ng xà phòng hoá thu ư c m t an ehit và m t mu i c a axit h u cơ. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X (không k ng phân hình h c) A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 B. PH N RIÊNG (Thí sinh ch n m t trong hai ph n). I. Theo chương trình chu n (10 câu: t câu 41 n câu 50) Câu 41: Bình 1 ng O2, bình 2 ng O2 và O3 th tích nhi t áp su t c a 2 bình u như nhau. Kh i lư ng khí bình 2 n ng hơn bình 1 là 1,6g tính s mol O3 có trong bình 2: A. Không xác nh. B. 1/3 mol C. 0,1 mol D. 0,5 mol Câu 42: M t h n h p X g m 1 ankan A và 1 ankin B có cùng s nguyên t cacbon. Tr n X v i H2( v a ) ư c h n h p Y. Khi cho Y qua Pt, xúc tác thì thu ư c khí Z có t kh i i v i CO2 b ng 1 (ph n ng c ng H2 hoàn toàn). Bi t r ng Vx = 6,72 lít và VH2 = 4.48 lit. Xác nh CTPT và s mol c a A, B trong h n h p X. Các th tích khí ư c o ktc. A. C3H8,C3H4, 0,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4 B. C3H8,C3H4, 0,1 mol C3H8, 0,2 mol C3H4 C. C2H6,C2H2, 0,2 mol C2H6, 0,2 mol C2H2 D. C2H6,C2H2, 0,1 mol C2H6, 0,2 mol C2H2 Câu 43: H n h p (X) g m 2 kim lo i ki m và 1 kim lo i ki m th tan hoàn toàn vào nư c, t o ra dung d ch (C) và gi i phóng 0,12 mol H2. Th tích dung d ch H2SO4 2M c n thi t trung hoà dd (C) là: A. 1,2 ml B. 60 ml C. K t qu khác D. 120 ml Câu 44: làm s ch CO2 có l n h n h p HCl và hơi nư c. Cho h n h p l n lư t i qua các bình: A. H2SO4 và KOH B. NaOH và H2SO4 C. Na2CO3 và P2O5 D. NaHCO3 và P2O5 Câu 45: Cho các kim lo i sau: Zn, Fe, Cu, Ag. Kim lo i nào v a ph n ng v i dung d ch HCl, v a ph n ng v i dung d ch FeCl2? A. Cu. B. Zn. C. Ag. D. Fe. Câu 46: t cháy hoàn toàn 0,25 mol h n h p hai este no, m ch h , ơn ch c là ng ng liên ti p thu ư c 19,712 lit khí CO2 ( ktc). Xà phòng hóa cùng lư ng este trên b ng dung d ch NaOH t o ra 17 gam m t mu i duy nh t. Công th c c a hai este là : A. HCOOC2H5 và HCOOC3H7 B. HCOOC3H7 và HCOOC4H9 C. CH3COOC2H5 và HCOOC2H5 D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 Câu 47: Ph n ng nào dư i ây làm thay i c u t o c a nhân thơm ? as A. Stiren + Br2 → B. Toluen + Cl2 → as,50o C C. Benzen + Cl2  → D. Toluen + KMnO4 + H2SO4 → Câu 48: Nguyên t X có hoá tr i v i H b ng 2 và hoá tr t i a i v i O b ng 6. Bi t X có 3 l p electron . Tính Z c a X. A. 15 B. 16 C. 14 D. 10 Câu 49: Cho các ch t: benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. S ch t làm m t màu thu c tím nhi t thư ng là: A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 50: Cho a gam h n h p Mg và Al vào 250 ml dung d ch X ch a 2 axit : HCl 1M và H2SO4 0,5M ư c dung d ch B và 4,368 lít H2 ( ktc) thì trong dung d ch B s : A. Thi u axit B. T t c u sai C. Dung d ch mu i D. Dư axit II. Theo chương trình nâng cao (10 câu: t câu 51 n câu 60). Câu 51: Khi hoà tan Al b ng dd HCl, n u thêm vài gi t dung d ch Hg2+ vào thì quá trình hoà tan Al s : A. X y ra nhanh hơn B. Không thay i C. X y ra ch m hơn D. T t c u sai Câu 52: Nguyên t oxi tr ng thái cơ b n có s obitan ch a electron là A. 5 B. 6 C. 3 D. 4 Câu 53: Dung d ch HCl và dung d ch CH3COOH có cùng n ng mol/lít. PH c a 2 dung d ch là x và y. Quan h gi a x và y là: (gi thi t c 100 phân t CH3COOH thì có 1 phân t i n li) A. y = x + 2 B. y = 100x C. y = x – 2 D. y = 2 x Trang 4/5 - Mã thi 493
  5. Câu 54: Cho cân b ng H2 (K) + Cl2(K) 2HCl ph n ng to nhi t (∆H
nguon tai.lieu . vn