Xem mẫu

  1. Thêm Adressbar vào Taskbar Click phải vào thanh taskbar, chọn Toolbars > Address, bạn sẽ có ngay một ô địa chỉ trên taskbar. Bạn có thể diền tên đường dẫn của thư mục, đường dẫn của một file hay là địa chỉ của một trang web nào đó thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra cho bạn