Xem mẫu

TAY TRÙNG LAM NÏN 1 Dõch theo nguyïn ban tiïng Anh the three keys to success Ngûúi dõch: Nguyïn Hiïn Lï Nha xuêt ban Long An 1989 Trung têm vùn hoa ngön ngû àöng têy http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïn Hiïn Lï (dõch) 2 MUC LUC CHÛÚNG I CACH DUNG CHÒA KHOA SÖ I............................................................................. 3 CHÛÚNG II CÊN PHAI GÊY VÖN.............................................................................................. 7 CHÛÚNG III COI CHÛNG CAC THANH KIÏN !.................................................................... 12 CHÛÚNG IV LAM SAO TRÛ ÀÛÚC TÑNH SÚ SÏT................................................................ 15 CHÛÚNG V ÀOC SACH ............................................................................................................. 20 CHÛÚNG VI CACH ÛNG BIÏN ................................................................................................ 24 CHÛÚNG VII COI CHÛNG CAI THOI PHÊN LOAI............................................................... 31 CHÛÚNG VIII ÀÛNG TIN Ú VÊN MAY................................................................................... 35 CHÛÚNG IX BIÏT DANH DUM................................................................................................ 39 CHÛÚNG X BIÏT CACH BAN................................................................................................... 41 CHÛÚNG XI TÊP NOI TRÛÚC CÖNG CHUNG...................................................................... 45 CHÛÚNG XII CON ÀÛÚNG HANH PHUC.............................................................................. 51 CHÛÚNG XIII ÀÛNG BAO GIÚ NGHÓ..................................................................................... 55 CHÛÚNG XIV LUÖN LUÖN CO MÖT CHÖ ÀÛNG CHO NGÛÚI CÛÚNG NGHÕ VA NGÛÚI CÛÚNG NGHÕ TAO ÀÛÚC CHÖ ÀÛNG CHO NHIÏU NGÛÚI KHAC.................. 61 http://ebooks.vdcmedia.com TAY TRÙNG LAM NÏN 3 CHÛÚNG I CACH DUNG CHÒA KHOA SÖ I Viït cuön nay töi muön cho àöc gia thêy rùng ba àiïu kiïn cùn ban cho sû thanh cöng la co lûúng thûc, ham hoat àöng va sûc khoe. Nïu chó co hai trong ba àiïu kiïn ào thöi thò cung co thï ài kha xa àûúc; nhûng phai co àu ca ba múi tiïn xa, xa lùm àûúc. Co ngoai lï nao àï chûng minh quy tùc ào khöng? Töi chó thêy co möi möt trûúng húp co thï coi la ngoai lï, trûúng húp Franklin Delano Roosevelt. Rooevelt la möt danh nhên ma sûc khoe thêt la tï hai. Nïu öng khöng mùc möt bïnh nùng thò chùc gò öng àa thanh möt vô nhên. Trai lai, trong suöt cuöc àúi thanh cöng ky dõ cua Huên tûúc Winston Churchill, luön luön ta thêy öng co àu ba chòa khoa ào: möt lûúng thûc vûng vang, möt sûc hoat àöng döi dao, möt thï chêt gang thep. Nhòn lai cuöc àúi Churchill, ta thêy rùng tuy öng bêm sinh àa co sùn nhûng àiïu kiïn ào, nhûng öng àa biït luyïn têp thïm àï cai thiïn lûúng thûc, tùng cûúng sûc hoat àöng va giû gòn sûc khoe. Nïu chung ta, ngay tû höi tre, quyït têm tu luyïn nhûng àûc ào, thò chùc chùn co thï thanh cöng rûc rú trong nghï mònh àa lûa. Trong àúi khöng co gò chua xot bùng sû thêt bai. Sú dô no chua xot nhêt la vò dûúng nhû bao giú cung xay ra do möt sû lêm lú ma ta co thï tranh àûúc. Sû thêt bai khöng phai la do tiïn àõnh. Ai cung co thï thanh cöng trong cuöc àúi cua mònh. Àang buön la trong àa sö cac trûúng húp, phai mêt nhiïu thò giú, bo qua nhiïu dõp may röi chung ta múi tòm thêy àûúc xu hûúng tû nhiïn cua chñnh mònh. Do ào ma co lêm löi. Möt thanh niïn co thï lûa möt nghï khöng húp vúi mònh ma hoa ra thêt bai nhûng cung co thï lûa àûúc möt nghï húp vúi mònh ma cung vên thêt bai vò khöng àûúc hoat àöng trong möt lônh vûc thûc húp vúi http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïn Hiïn Lï (dõch) 4 mònh, thanh thû bõ chu àanh gia thiïu kha nùng, khöng giup àûúc gò hoùc giup rêt ñt cho hang. Thanh niïn ào co thï tû chêp nhên sû thêt bai cua mònh, àiïu ào múi àang lo nhêt, vò möt khi chõu nhên rùng mònh thêt bai thò àa thanh con ngûúi bo ài röi. Nhûng bêt kò ngûúi nao höi tre lao têm mït trñ möt cach vö ñch àï lam möt viïc khöng húp vúi mònh àïn nöi thêt bai, cung co thï àöi nghï ma thanh cöng rûc rú trong möt lônh vûc hoat àöng khac. Töi xin kï möt thñ du thûc tï: nghï ban hang cên nhêt àûc lac quan; nhûng chñnh cai àûc lac quan ào co thï bêt lúi cho möt hang buön nïu àem dung no vao cöng viïc tai chñnh. Vêy möt hai trong nganh tai chñnh co thï àûa ban túi thanh cöng trong nganh ban hang. Cho nïn àûng thêy möt thanh niïn múi thêt bai lên àêu ma àa vöi bao rùng con ngûúi ào bo ài. Cho ngûúi ào thû möt viïc khac, biït àêu ngûúi ào chùng thanh cöng. Huên tûúc Reading múi àêu têp sû thuy thu trïn möt chiïc tau. Chùc öng khöng phai la möt thuy thu gioi. Töi ngú rùng xïp cua öng phai lùc àêu phan nan: "Chu em nay lam viïc dú. Khöng bao giú nïn thên àêu". Ma sû thûc, nïu cû ú trong nganh thuy quên thò öng têt àa chùng lam nïn cöng trang gò hït. Nhûng öng àa bo nganh thuy quên va öng àa tiïn túi àêu? Túi chûc Trûúng quan Tû phap cua Anh röi túi chûc Pho vûúng ên Àö. Trong moi viïc, sû thanh cöng möt phên la do àõnh mïnh, möt phên la do y chñ tû do cua mònh. Chung ta khöng thï tao ra àûúc thiïn tai, nhûng co thï böi bö hoùc tiïu diït no. Nhûng àiïu kiïn nao àûa túi thanh cöng? Töi xin lùp lai lúi àap cua töi: lûúng thûc, tûc oc phan àoan (sang suöt, thûc tï), hoat àöng va sûc khoe. Quan trong nhêt la lûúng thûc. Bêt kò trong cöng viïc nao, cung cên co lûúng thûc trûúc hït. Nhiïu ngûúi xêy dûng àûúc nhûng lñ thuyït rêt hay, nhûng khöng thûc hiïn no àûúc. Thiïu lûúng thûc thò nhûng y tûúng tö àep cua ho chó àûa ho túi sû sup àö. Nhú co tai nùng thiïn phu, ngûúi ta co thï ài thùng vao trung têm vên àï, nhû möt mui tïn nhùm trung àñch trong khi ca ngan mui khac bùn trûút ra ngoai hït; nhûng phai co lûúng thûc thò ta múi ghi nhên àûúc nhûng àiïu ta cên phai hoc hoi ú trong xa höi, àï biït ro hún vï xa höi va co àõnh hûúng hoat àöng ma anh hûúng lai túi xa höi. Lûúng thûc vûa la kha nùng tiïu hoa tri thûc vûa la kha nùng ûng dung nhûng tri thûc ào. http://ebooks.vdcmedia.com TAY TRÙNG LAM NÏN 5 Nhûng co lûúng thûc ma thiïu àûc hoat àöng thò cung khöng co kït qua. Cung nhû cöi xay böt, phai àö gao vao, no múi xay thanh böt àûúc. Hoat àöng tûc la àö gao vao cöi. Cho nïn luön luön phai chu y, sùn sang. Co thï trong möt luc bo lú möt cú höi rêt töt va chó cên sú y möt chut la mùc möt löi lêm khöng thï tha thû àûúc. Vùn hao Kipling bao: “Ai muön lam Cesar ú bêt kò chö nao thò phai biït ro moi àiïu ú khùp núi”. Ngûúi nao biït ro möt àiïu ú khùp núi thò khöng àï lú möt cú höi nao hït. Bêm tñnh con ngûúi hêu hït la biïng nhac, vö hi vong hoùc hoat àöng möt cach tuyït vong. Hoan canh co thï hûúng ho vï phña nay hay phña khac, nhûng khöng co ngûúi nao bõ cêm lam viïc. Tai trñ cên àûúc sû dung möt cach co y thûc, vò vêy ma sû hoat àöng phai àûúc lûúng thûc nêng àú. Muön hoat àöng co hiïu qua cao, thò phai biït têp trung; thuêt têp trung ma ta co thï hoc bùng nhiïu cach, la möt àiïu kiïn quan trong nhêt cho sû thanh cöng. Nïu àa luyïn àûúc àûc hoat àöng röi, thò àûng bao giú àï cho no phên tan. Nhûng sûc khoe múi la nïn tang cua ca lûúng thûc lên hoat àöng, va do ào, la nïn tang cua sû thanh cöng. Khöng co sûc khoe thò viïc gò cung hoa kho. Nïu sang dêy ngûúi ta àa quau quo thò lam sao trong ngay, oc co thï sang suöt àûúc, va co thï to ra co lûúng thûc àûúc? Bõ möt bïnh nan y thò ai la ngûúi co thï lam viïc tñch cûc àûúc? Tûúng lai thuöc vï nhûng ngûúi chõu têp thï duc möi buöi sang miïn la àûng qua àö. Khöng möt thûúng nhên nao co thï hi vong thanh cöng àûúc nïu khöng ren luyïn cú thï àung phûúng phap, nhûng phai coi chûng àêy, àûng nhû hang lûc sô tûúng rùng hï thùng àûúc mònh la thùng àûúc thï giúi; niïm tin ào nguy hiïm lùm. Hang lûc sô khöng bao giú nghô túi sû sùn sang lam viïc ma chó nghô túi chuyïn thùng ke khac trong möt cuöc àua nao ào thöi. Luc nao oc ho cung co thï àûa ho túi sû thêt bai, sû chan chûúng, bêt lûc. Sû àeo àuöi khoai lac cung co tñnh chêt phu du khöng kem. Thúi gian va thoi quen àïu diït cai thu cua moi sû tiïu khiïn. Thu vui buöi töi àêu co àu bu cai khö nhûc àêu sang súm höm sau. ú tuöi trung niïn ngûúi ta thûúng múi thanh cöng trong cöng viïc hang ngay; ào la tuöi dï chõu nhêt trong àúi ngûúi vò nhûng gùng sûc trong tuöi thanh xuên túi luc ào múi chñn muöi. http://ebooks.vdcmedia.com ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn