The reflection of masculinity in Dheva novel of S. Plai Noi

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

The objective of this research is to study the masculinity’s reflection that appears in Dheva Novel of S. Plai Noi. This study was a documentary research from Dheva Novel Book of S. Plai Noi, and presented the data in descriptive analysis. The researcher used J.A.Doyle’s Framework as an analyzed framework.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.36 M, số trang : 4 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ