The recommendations from the application of criminal law of people’s court of Ho Chi Minh city for the abuse of the trust in appropriating property

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

This article analyzes some limitations, difficulties and obstacles in application of criminal law of Ho Chi Minh City People's Court for the abuse of trust in appropriating property, thereby suggest recommendations to ensure proper application of criminal law for crimes of misuse of trust in appropriating property.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.54 M, số trang : 10 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ