Xem mẫu

 1. Th nh : không còn bí n N u như trư c ây ngư i dùng nghi p dư ít quan tâm quá n c u trúc c a phim và tính năng th hi n c a nó thì ngày nay v i k thu t s l i có không ít th c m c v vi c ch n và s d ng c u trúc c a nh. Nhìn chung các máy dCam & BCam có các c u trúc (format) nh sau: JPEG, TIFF, RAW. Trong ó JPEG là tiêu chu n qu c t v c u trúc nh ph thông nh t, TIFF là tiêu chu n c a công nghi p thi t k , in n...còn RAW là c u trúc nh c trưng c a t ng nhà s n xu t máy nh. Th s khác nhau gi a các c u trúc nh này gì và ưu như c i m c a chúng? NTL mu n lưu ý các b n r ng ch có các máy dCam cao c p và BCam m i có th có c 3 c u trúc này. Thông thư ng các máy dCam dùng c u trúc nh JPEG, các máy BCam có thêm RAW và TIFF. C u trúc JPEG là nh ã ch u "nén" - có nghĩa là nh nh hơn nhưng ch t lư ng ít nhi u b gi m sút, tuỳ theo m c nén cao hay th p. C u trúc TIFF là chu n dùng trao i khi in n, nó t o thu n l i trong vi c s d ng cùng m t hình nh trong nhi u b ph n làm vi c mà v n luôn m b o ch t lư ng chính xác lúc in ra. nh TIFF có tr ng lư ng r t n ng. Cu i cùng là nh RAW, nghĩa en c a nó trong tiêng Anh có th hi u là nh "thô" hay tương ương như nh thu ư c trên phim c i n. nh RAW thư ng có tr ng lư ng n ng nhưng nó là lo i c u trúc có ch t lư ng nh cao nh t và cho phép ngư i s d ng kh năng thao tác hi u ch nh thêm sau khi nh ã ch p. Ti n l i c a nh RAW có th ư c th y như hi u ch nh k t qu o sáng Ev, hi u ch nh "WB", s c nét, tương ph n...Nh ng thao tác này òi h i vi c s d ng thêm các ph n m m chuyên d ng c a nhà ch t o hay PS CS. V y nên s d ng c u trúc nh nào? Câu tr l i c a NTL r t ơn gi n: nó tùy thu c vào m c ích s d ng c a b n.
 2. 1. N u b n ch p nh sinh ho t gia ình, du l ch...trong i u ki n ánh sáng cân b ng thì c u trúc nh JPEG là hoàn toàn . Nó cho phép b n in tr c ti p ra máy in hay ngoài Lab v i ch t lư ng p. 2. N u b n có ch ý ch p nh ngh thu t hay g p nh ng trư ng h p ánh sáng khó khăn mà không ch c ch n v thao tác k thu t c a mình thì nên dùng RAW. Nó cho phép b n thao tác nhanh hơn và có th hi u ch nh thêm v i máy tính sau này. C u trúc TIFF có l ch th t s mang l i hi u qu c a nó v i nh ng ngư i s d ng Pro trong công ngh thi t k và in n. Tuy nhiên n u b n thành th o v k thu t thì có th hoàn toàn ch p nh ngh thu t b ng c u trúc JPEG mà nh v n p. Th còn vi c ch n kích thư c c a nh cùng tinh x o? NTL khuyên b n nên ch n "L" và "Fine", trong trư ng h p g n h t th nh thì b n có th i sang dùng M nhưng luôn v i "Fine". Vi c ch n kích thư c nh l n "L" s cho phép b n khuôn l i hình tho i mái hơn mà v n in ư c kh nh như ý. Khi xem l i nh trên máy tính có nhi u b n th c m c v thông s hi n th "72 dpi" và "300 dpi"...ch ng h n. ây ơn gi n ch là thi t nh cho hi n th màn hình c a t ng nhà ch t o. NTL xin ư c nh c l i r ng tính toán phân gi i chính xác cho t m nh c a mình b n ch vi c l y s pixels chia cho chi u dài tính theo "inch" c a m i c nh nh (1 inch = 2,54cm). M t th c m c r t ph bi n n a là khi in nh k thu t s ngoài Lab nhi u b n cho r ng nh t thi t ph i ch nh kích thư c c a nh theo úng kh nh mà mình mu n in, ví d 10x15cm. i u này là chưa chính xác. V n mà b n quan t m nh t khi in nh là t l c a hai c nh c a t m nh. Thông thư ng các máy dCam & BCam cho nh v i t l 4:3 (gi ng như TV) trong khi ó t l các c nh c a gi y nh ngoài Lab là 3:2 ( châu Âu ã có lo i gi y nh chuyên d ng 4:3 t r t lâu r i). V n n m ch là n u như b n gi nguyên t l "Ratio" nh 4:3 thì khi in trên
 3. gi y 3:2 s có m t vi n tr ng bên c nh nh. Có m y gi i pháp x lý v n này: ho c b n t khuôn l i hình theo t l 3:2 b ng các ph n m m x lý nh ki u PS CS, ACDsee 7.0...ho c b n ngh Lab ch ng "xén" nh c a mình theo ý h khi in. B n nên tránh vi c dùng các ph n m m không chuyên d ng thay i kích thư c nh vì chúng s làm gi m ch t lư ng nh c a b n. Thông thư ng các máy nh 6 Mpix cho phép in nh t i kh 30x40 v i ch t lư ng có th ch p nh n ư c, các máy nh 5 Mpix cho phép in nh t i kh 20x25, các máy nh nh hơn 4 Mpix ch nên in kh 13x18. Các máy BCam 8 Mpix cũng ch in p t i 30x40 m c dù b n có th ngh phóng ra kh 40x50cm ch ng h n. Ta s quay l i các thao tác cho vi c in nh sau này. Như v y n ây ta ã c p t i nh ng y u t căn b n nh t b n có th b t u ch p nh v i dCam & BCam. Trong bài vi t ti p theo NTL s i sâu vào các thao tác k thu t c a máy nh. • RAW vs JPEG Có nh ng gì trong m t dCam? M i ch vài năm trư c ây thôi vi c s h u m t chi c máy nh s còn là c m tv n trong khi ch t lư ng hình nh chưa th t là cao. Khi ó k thu t s m i ang trong th i kỳ th nghi m. Nhưng ta cũng chưa th nói ngày hôm này v n này ã ư c gi i quy t. Câu h i thư ng g p c a nhi u ngư i s d ng máy dCam là t i sao mình ch p nh không p m c dù máy mua r t t ti n hay ây là m t trong nh ng lo i máy t t nh t r i? Gi ng như i v i máy nh cơ, b n có m t chi c máy t t nhưng còn c n ph i bi t khai thác t i a kh năng c a chúng n a. Có m t ngư i b n ã h i tôi r ng máy nh Leica d o trư c khuôn ng m l ch tâm, tiêu c không t ng mà sao giá t th ? ây ngư i b n y ch nhìn th y m i s khác bi t c a hình th c mà chưa nh n ra giá tr c a ch t lư ng ng kính cũng như h th ng cơ h c tuy t h o ã ưa Leica lên v trí s 1 c a th gi i. Và b n ã
 4. bao gi t h i r ng chi c máy nh dCam m i mua c a mình có th làm ư c nh ng gì chưa? Hôm nay NTL s cùng b n l t t ng trang cu n "Manual Guide" và tìm ra cách làm t i ưu hoá hình nh k thu t s c a b n nhé. i u u tiên là c n hi u th t úng t t c các thông s k thu t và các ký hi u trên máy. TYPE OF CAMERA - Ki u máy nh Compact digital still camera with built-in flash - Trong c câu này thì b n hoàn toàn có th an tâm mà b qua t "still" vì nó ơn gi n ch là m t cách vi t phân bi t chính xác gi a k thu t s hình nh ng và tĩnh (Still) mà thôi. IMAGE CAPTURE DEVICE - M ch i n t c m quang Có 3 lo i t t c : CCD, CMOS, LBCAST. Total Pixels Approx. - ây là t ng s i m nh (tính tương i) c a máy nh LENS - ng kính Focal Length - Tiêu c 35mm film equivalent: - Tính tương ương v i máy nh cơ. Digital Zoom - Zoom k thu t s , m t kh năng m i nhưng ch t lư ng hình nh thư ng r t...x u. Focusing Range Normal AF - Kh năng o nét v i tiêu c t ng ch bình thư ng. B n s th y m t kho ng cách t i thi u và vô c c.
 5. Macro AF - ch p nh c n c nh v i tiêu c t ng. Thư ng s có hai kho ng cách, m t dành cho v trí ng kính góc r ng (thư ng s ch p ư c sát hơn) và m t cho v trí télé. Autofocus 1-point AF - ây là s lư ng i m tiêu c t ng dùng canh nét. Thư ng thì v i lo i máy Compact dCam thì s có 1 i m. VIEWFINDERS - Khuôn ng m Optical Viewfinder - khuôn ng m b ng quang h c LCD Monitor - Màn hình tinh th l ng qu n lý ch p và xem l i hình nh. LCD Pixels Approx. phân gi i c a màn hình LCD càng cao thì ch t lư ng càng p. LCD Coverage - Ph n trăm (%) góc "nhìn" trư ng nh th c. APERTURE AND SHUTTER - Kh u sáng và T c ch p Maximum Aperture - B n s có 2 giá tr t i a, m t cho v trí ng kính góc r ng (W) và m t cho v trí télé (T) Shutter Speed - T c ch p Slow shutter - T c ch p ch m, th i gian phơi sáng lâu. EXPOSURE CONTROL - o sáng
 6. Sensitivity -Các nh y c a máy tính b ng ISO Light Metering Method - Các phương pháp o sáng: Evaluation ( o sáng t ng hoà)/ Center-weighted average ( o sáng trung tâm)/ Spot ( o sáng i m) Exposure Control Method - Các chương trình o sáng t ng ư c l p trình s n: Program AE (T ng hoàn toàn), Shutter-Priority AE (ưu tiên T c ch p), Aperture-Priority AE (ưu tiên kh u ánh sáng), Manual (ch p b ng k thu t cá nhân) AE Lock - ây là tính năng giúp b n ghi nh ch s o sáng c a m t i m c bi t ưu tiên. ND Filter - Kính l c trung tính, có th ư c g n luôn trong máy r i. WHITE BALANCE - Cân b ng tr ng White Balance Control Auto (Ch t ng), Pre-set chương trình t s n:(Daylight (ánh sáng ban ngày), Cloudy (tr i nhi u mây), Tungsten (ánh sáng vàng c a èn dây tóc), Fluorescent ( èn nê-ông), Fluorescent H ( èn nê-ông m u), or Flash), or Custom (thư ng ây là các v trí b n có th cá nhân hoa cân b ng tr ng theo ý mình) FLASH Built-in Flash Operation Modes - Các ch ho t ng c a èn g n s n trong máy: Auto, Red-Eye Reduction On/ Off - ch ng m t . Flash Range : C ly ho t ng hi u qu c a èn s ư c tính theo ng kính góc r ng (WIDE) và Télé, thư ng tính theo nh y 100 ISO.
 7. Recycling Time Approx. - th i gian èn n p i n và ho t ng bình thư ng gi a hai l n ch p. Terminals for External Flash - ây là ch g n thêm èn Flash bên ngoài. Automatic E-TTL: èn flash ho t ng b ng ch o sáng qua ng kính (TTL = through-the-lens) Flash Exposure Compensation - ây là kh năng hi u ch nh cư ng sáng c a èn flash, tăng hay gi m tính b ng kh u sáng +/-EV (exposure value) SHOOTING SPECIFICATIONS - Các ch ch p nh Shooting Modes Auto, Creative (P (t ng hoàn toàn), Av (Ưu tiên kh u sáng), Tv (ưu tiên t c ch p), M (ch nh theo k thu t cá nhân), Custom 1, Custom 2 (cá nhân hoá)), Image - Các ch ch p t s n trong máy(Portrait (chân dung), Landscape (phong c nh), Night Scene (ch p bu i t i), Stitch Assist (ch p nh quang c nh r ng v i ch c năng ghép nhi u hình nh t o nên m t nh duy nh t), Movie (quay phim)) Self-Timer - Ch p nh t ng Wireless Control - i u khi n không dây t xa. Continuous Shooting High Speed:Ch p nh liên thanh, thư ng thì s có thông tin v s lư ng hình nh có th ch p ư c trên 1 giây. Photo Effects - Hi u qu c bi t: Vivid (m u s c s ng ng), Neutral (màu trung tính), Low Sharpening ( ư ng nét m m m i), Sepia (màu gi ng như nh cũ)and Black & White ( en tr ng)
 8. IMAGE STORAGE - Thi t b lưu tr nh Storage Media - ây b n s có thông tin y v lo i "card" tương thích, kích thư c nh, tr ng lư ng nh... Các thông tin k thu t trên ây ư c l y d a theo máy nh Canon PowerShot G5, trên máy c a b n có th s không có m t s tính năng ã nêu trên ây. i u quan tr ng là b n hi u rõ ràng chi c máy mà mình ang s d ng. Và chúng mình l i ti p t c nhé... Th nh : không còn bí n B n ang dùng m t chi c máy nh k thu t s và thay vào v trí c a cu n phim quen thu c là m t chi c th nh ("Memory Card" hay "Digital Film" như m t s ngư i ưa dùng...) - m t mi ng nh a nh bé và m ng manh v i nh ng m ch i nt n gi u bên trong. Cô bán hàng d m n không ng t l i khuyên b n nên dùng lo i th 128 Mo hay 512 Mo...thêm vào ó là nh ng t "chuyên môn" như t c x40...làm b n b i r i. Ch n lo i th nào và...như th nào? Hôm nay NTL s cùng i mua th nh v i b n trên th trư ng nhé. Nào chúng mình b t u. T t nhiên bên c nh ó còn có các lo i thi t b lưu tr hình nh khác như "PCMCIA card", CD-RW kích thư c nh ...Nhưng thông d ng nh t là lo i th nh CompactFlash mà b n có th th y a s các máy nh dSLR PRO v n dùng. X p h ng th 2 v s thông d ng ph i k n th SD và MS. Nh ng lo i th còn l i ít nhi u ư c s d ng trong nhi u lo i máy nh khác nhau. B n cũng có th tìm th y trên th trư ng các lo i máy nh có th s d ng cùng m t lúc nhi u lo i th như
 9. CF+MS (v i Sony DSC-V3) hay CF+SD…kh năng này giúp b n có ư c m t s l a ch n r ng hơn v dung lư ng lưu tr nh cũng như giá c . “CompactFlash Association (CFA) » là m t t ch c công nghi p phi l i nhu n, m c ích c a nó là nh m phát tri n và khuy n khích vi c s d ng lo i th CF trên th gi i. Trên th trư ng hi n t i thì th CF có dung lư ng t 16 Mb n6 Gb, tuy nhiên c u trúc c a CF cho phép nó t t i 137 Gb. Th CF ch p nh n i n năng s d ng t 3,3 V n 5V. Các chân ti p xúc c a th CF tương t như c u trúc c a “PCMCIA Card” nhưng có t i 50 “pins”. Môi trư ng s d ng và b n. Nhi t cho phép CF ho t ng t -40°C n +85°C. b n c a th CF cũng r t áng khâm ph c: nó có th ch u ư c ch n ng rơi t cao 2,5 m và tu i th trung bình trong i u ki n s d ng bình thư ng là 100 năm! Các h i u hành c a máy tính có th dung ư c v i th CF: , Windows 3.x, Windows 95, , Windows 98, Windows CE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, OS/2, Apple System 7, 8, 9 & OS X, Linux và a s các UNIX. Các d li u (Data) c a th nh CF ư c b o v b i “built-in dynamic defect management and error correction technologies” mb o an toàn cao nh t. T c c a th nh . V i m i m t “x1” thì b n có t c tương ương là 150 Kb/ giây. Như th s lư ng “x” càng l n thì t c làm vi c c a th nh càng nhanh. B n có th tham kh o b ng t c ghi dư i ây: 4X = 600KB/sec. 12X = 1.8MB/sec. 16X = 2.4MB/sec.
 10. 32X = 4.8MB/sec. 40X = 6.0MB/sec. Lo i th nh m i nh t c a CF v i c u trúc “Ultra II” cho phép b n ghi thông tin v i t c x60 (9 Mb/s) và c thông tin trên th v i t c x66 (10 Mb/s). ây là c u trúc ư c x p h ng 1 trên th gi i hi n t i. Tuy nhiên t c c hay ghi thông tin trên th nh còn ph thu c vào kh năng c a máy nh n a. N u b n có m t chi c CF Ultra II mà dùng m t chi c dCam i 2002 ch ng h n thì s không phát huy ư c h t t c c a th âu nhé. Ngư c l i cho trư ng h p dùng dSLR v i lo i th CF t c ch m, b n s m t th i gian ch i gi a hai ki u nh y (nh t là v i phân gi i l n c 6 Mpix) S lư ng nh có th lưu trên m t th nh Dư i ây là các thông tin c a Sandisk v s lư ng nh mà b n có th ch p (không b nén và ch u nén) v i t ng lo i th nh có dung lư ng khác nhau. B n có th tìm th y thông tin c th v tr ng lư ng và kích thư c nh trong Manuel c a máy nh. Nh ng y u t làm nh hư ng t i tr ng lư ng nh c a b n:
 11. - phân gi i: s lư ng "pixel" càng l n thì nh càng n ng - Kích thư c nh: tương quan v i phân gi i b n có các kích thư c L, M, S - Ch t lư ng c a nh: Fine, Normal, Standard. -M c chi ti t c a nh: nh càng nhi u chi ti t thì tr ng lư ng càng n ng. Lưu ý: không ph i máy nh nào cũng có kh năng dùng ư c các lo i th nh có dung lư ng l n trên 2 Go, b n c n xem k Manuel và làm Update cho máy trư c khi mua th . Tuy tin c y c a CF r t cao nhưng NTL khuyên b n nên dùng nhi u th 512 Mb hơn là dùng 1 chi c th 4 Go. * Uncompressed image = nh không ch u nén * Compressed image = nh ã b nén gi m tr ng lư ng
nguon tai.lieu . vn