Xem mẫu

 1. Th nào là phong th y t t? V i tình hình hi n t i, có m t căn nhà cho gia ình ư c an cư l c nghi p là c m tv n không nh . Không ph i ch lo làm có ti n tr ti n nhà hàng tháng là xong. Vi c mua t u b t ng s n cũng ph i có i u ki n và th i gian, qua nh ng th t c ph c t p ã nói lên s quan tr ng c a nơi cư trú. Nói cách khác, ngôi nhà ánh giá a v , s thành công c a m t cá nhân trong xã h i v m t kinh t . Do ó, có m t căn nhà, ngư i mình s ông còn chú tr ng n phong th y là v T u trung cũng ch mong làm sao c i thi n ư c i s ng, t o ư c nhi u khí l c t t trong căn nhà, tránh ư c âm khí, ám khí nguy h i cho s c kho và c u mong gia tăng s th nh vư ng cho gia ình. Phong Th y ngày nay càng ư c ngư i Âu M ch p nh n và ng d ng m i khi khai trương công ty, xây c t nhà c a, trang trí n i th t… Trong ba y u t thành công: Thiên th i, a l i và Nhân hòa thì chúng ta ch ch ng ư c hai y u t sau cùng. a l i chính là phong th y giúp ta có an cư thì m i l c nghi p ư c. Nhân hòa là s quy t tâm c i s a s m ng c a con ngư Còn y u t Thiên th i là do Tr i cho ai s giàu thì ngư i y ư c hư ng? S giàu em n d ng dưng L là con m t tráo trưng m i giàu (CD) Trong khuôn kh bài báo ng n này, chúng tôi ch có th nêu lên m t s ki n th c cơ b n nhưng th c d ng d dàng ư c nga Nguyên t c chính y u c a khoa Phong Th y là quanh ta có nh ng lu ng khí l c t t x u l n l n di chuy n m t cách vô hình. Chúng ta ph i bi t cách s p x p làm sao có th làm vư ng nh ng khí l c t t, m nh m nh ng khí l c x u, thay i hư ng i c a chúng n u c n, em l i phúc l i cho gia ình, tránh b nh t t và xui x Sau ây là m t vài nguyên t c cơ b n trong Phong Th y th c d ng giúp quý v khi ch n mua m t căn nhà xem xét nh ng gì là quan tr ng nh t: 1. a i m và hư ng nhà “ t lành chim u”, ư c coi là m t quy lu t mà ti n nhân ta ã ng d ng và tin tư ng t nghìn xưa. T i sao nh ng thành ph l n Hà N i, Hu và Sàigòn ư c ch n là ô th ngày m t phát tri n th nh vư ng có ph i do y u t a lý không? Cách ây trên n a th k , chính m t tôi ã ư c nhìn th y m t làng giàu có trong t nh Hà Nam mà nh ng năm kháng chi n ch ng Pháp, tôi theo thân ph là C Phúc L c ư ng i ch a b nh và coi phong th y t i mi n qu Khi n làng này, th y hàng nghìn con chim c c u en kín trên b i tre u làng, Page 1 of 60
 2. qu vào làng y nhà g ch sát bên nhau, giàu có nh t vùng là sa Hàng trăm nh ng c nh tư ng l lùng khi i qua u ư c C tôi gi i thích theo cách nhìn phong th y huy n bí mà ngày nay ư c c l i trong sách báo càng làm cho tôi không kh i th c m c suy nghĩ vô t n là v Ch n ư c a i m t t tùy theo hoàn c nh là vi c quan tr ng hàng Th n là hư ng nhà theo a lý Bát Tr ch d a vào tu i c a gia ch theo cung Phi: Càn, Kh m, C n, Ch n, T n, Ly, Khôn, oài tìm 4 hư ng t t và tránh 4 hư ng x Thí d : Gia ch là tu i Nhâm Ng (sinh năm 1942), cung Phi coi hư ng nhà Nam thu c cung T n ư c 4 hư ng t t: Chính B c ư c Sinh Khí; Chính ông ư c Diên Niên; Chính Nam ư c Thiên Y và ông Nam ư c Ph c V . N u nhà m t ti n, c a chính quay v m t trong 4 hư ng t t này m i h p hư ng thì gia o ư c bình an vô s . Ngư c l i, nhà m t ti n quay v m t trong 4 hư ng x u, thư ng gây ra nhi u khó khăn v sa Tuy nhiên có cách hóa gi i c i s a g i là “ a Lý Y m Tr n” nhưng ph i g p ư c Th y a Lý chính tông r t khó tìm ki m úng. Coi ch ng th y gi thì nhi u! Cho nên, ca dao ch di u có câu: Hòn t mà bi t nói năng Thì th y a lý hàm răng ch ng còn. (CD) 2. C a chính ra vào C a chính ra vào c a m t ngôi nhà r t quan tr ng, chi m nh hư ng trên 60% v toàn di n phong th y t t, x u cho căn nhà. Kích thư c c a c a chính cũng ph i tương x ng v i nhà. Nhà nh , c a l n thì ti n tài khó t và nhà l n mà c a nh quá thì khó phát t. Thư c L ban cũng ư c dùng c a chính nà Nhưng không tin ư c kích thư c L ban trong sách báo khác nhau vì chưa ki m nghi m úng sai, r t ph c t p! C a chính b ph m: - Nhà ngã ba ho c con ư ng ch Y trư c m t. - Nhà có ư ng xe l a ho c “Free-Way” ch y ngang. - Nhà b cây òn giông âm vào c a ho c b m t cây to ơn c án ng trư c c a chính. - Nhà b m t con ư ng th ng âm và - Nhà i di n v i chùa, nhà th , nghĩa a, nhà quàn, bót c nh sát, nhà thương… Cũng nên có hai ng n èn hai bên soi sáng c a ra vào lúc êm t i và nên trang trí hai bên b ng nh ng ch u hoa, ch u ki ng cho p m t. N u vi ph m phong th y c n t m t c p sư t , kỳ lân hay r ng b ng á b o v an ninh v ng b n cho căn nhà. Page 2 of 60
 3. Theo ph n trư c, ta ã bi t hai y u t r t quan tr ng có ư c phong thu t t cho m t ngôi nhà. ph n này, ta ti p t c tìm hi u ti p các y u t ti p theo. ó chính là nh ng lưu ý v cách b trí c a các phòng trong ngôi nhà. Nh ng i u ôi khi là r t nh nh t này th c ch t l i vô cùng quan tr ng iv i i s ng c a m i con ngư i. 3. Phòng khách Bư c vào trong nhà th y phòng khách ngay là t t. B gh “salon”, gh ch là gh dài luôn luôn kê hư ng ra l i vào ón khách thì m i có quý nhân n giúp cho gia ch khi c n. Cũng c n chú ý n các góc hư ng t i phòng khách. Góc tài l c t i góc ông và ông Nam, hành M c, nên t t i ây nh ng ch u cây xanh ho c các bi u tư ng v tài l c như cóc ng m ng ti n, phúc l c th , ông Th n Tà . Góc ông B c ch v ki n th c, hành Th , nên m t cây èn ng có ch p èn ng a lên trên dùng ánh sáng d y ng khí âm dương. Góc Tây B c ch v quý nhân, hành Kim, nên treo t i ây m t phong linh b ng kim khí có 6 ho c 8 ng. Page 3 of 60
 4. Góc phía B c thu c Th y, ch v ngh nghi p, t h cá c nh, tranh nh có bi u tư ng v nư c. Góc phía Nam ch v danh v ng, hành H a, t m t èn chùm t i ây, èn càng sáng càng t t. Góc Tây Nam, hành Th , ch v h nh phúc nên các bi u tư ng v tình yêu b ng sành s như 2 con v t, c p thiên nga ho c các bi u tư ng khác b ng th ch cao, á quý. Góc phía Tây, hành Kim, ch v con cái, dùng phong linh b ng kim khí và t các v t b ng kim lo i như tư ng, bình hoa, cúp b c, TV, máy hát… Tránh bày bi n quá nhi u: không sơ sài quá cũng không b b n quá. Nên gi m c trung dung là t t. 4. Nhà b p và phòng ăn “L a i trư c, nư c i sau”. Khi d n n m t ngôi nhà m i, ngư i mình thư ng em g o mu i vào b p trư c. Sau ó, un m t m nư c sôi làm phép bi u tư ng cho s no m nơi cư ng m i này cũng hay. Không t lò n u b p t i góc Tây B c c a nhà b p. N u b p không ư c h p hư ng thì có th xoay n i cơm i n, “microwave” và i u c n thi t là ch c m i n c a n i cơm và “microwave” ph i quay v hư ng t t c a gia ch . Phòng ăn thư ng li n v i nhà b p cho ti n l i. Khi ng i ăn, ng ng i dư i cái c u tiêu trên l u. Còn dư i nhà, thì m t ng hư ng v c a phòng nà V trí t t nh t là phòng ăn gi a nhà. Các bàn gh nên s p x p theo d ng hình tròn hay hình b u d c ho c hình vuông. Phong th y cho r ng bàn ăn 4 ngư i không t t b ng bàn 6 ngư i ho c 8 ngư i. 5. Phòng ng Sau m t ngày làm vi c m t nh c, m i ngư i c n ư c ngh ngơi tho i mái l y s c ho t ng tr l i bình thư ng. Có m t s nguyên t c nên tuân theo là: - Giư ng ng ph i có u giư ng b ng g t t hơn b ng ng; kê sát vào tư ng có ư c v th v ng vàng. V trí giư ng cũng ư c t t i hư ng t t theo con s bát quái c a m i ngư - Không èn quá sáng, tránh dùng màu nóng như màu . Nên dùng màu xanh, màu s m nhưng không dùng màu en. - Không t u giư ng bên dư i c a s , ho c n m ngay sát c a s tránh khí quá m nh p vào phòng gây xáo tr n gi c ng . Page 4 of 60
 5. - Không n m dư i nh ng cây xà ngang t o ra m t l c có s c ép lên ngư i n m ng , gây ch ng khó th , nh c u, d m t ng . - Không g n ki ng trong phòng ng , b t c t i nơi nào. - Không kê u giư ng hư ng v c a phòng t m và c u tiêu. - Giư ng ng tuy t i không quay chân ra hư ng c a phòng vì ây là v trí c a c quan tài ngư i ch t. Nói tóm l i, phòng ng là nơi tĩnh dư ng sau m t ngày làm vi c m t nh c. Không nên quá nhi u sách v , gi y t v t d ng, mà c n s ch s , g n gàng, thoáng mát. Nên dùng chăn n m b ng v i s i thiên nhiên, m úng m c v a ph Tranh nh trang trí nên có màu s c hòa h p, t o không gian p m t nh nhàng. Tránh dùng tranh nh g i d c d làm tinh th n căng th ng. 6. Phòng t m và c u tiêu Ngu n: tvvn.org Phòng này t i b t c nơi nào trong nhà cũng u x u, dù có gi gìn s ch s thì nó v n là cái c u tiêu. N u c u tiêu chình ình gi a nhà hay ngay c a chánh ra vào s làm tiêu tán h t sinh khí c a căn nhà. N m vào cung Tài b ch thì gia ình suy vi, hao tán; n m vào cung Tình duyên thì gia o b t hòa, tình duyên con cái trong gia ình l n n; n m vào cung T t c thì con cái h c hành khó khăn. Page 5 of 60
 6. Theo kinh nghi m hành ngh qua 10 c p v ch ng ly d có t i 7 c p ly d u g p ph i trư ng h p b c u tiêu óng t i cung Tình duyên. Nhưng b nh qu có thu c tiên hóa gi i h u hi u là không nên dùng c u tiêu này n a là t t nh t. N u không, cũng ph i luôn gi gìn s ch s ; n p bàn c u óng l i khi không dùng n và c a ra vào c u tiêu luôn luôn óng kín. Nguyên t c Phong Th y nói tóm l i không i kháng v i quan ni m trang trí Âu M . Phong Th y có th b túc cho quan ni m xây c t cũng như trang hoàng nhà c a c a toàn th nhân lo i, em l i s h p lý, h p tình ngày càng ư c chú ý. Riêng t i các nư c Á ông như Nh t B n, i Hàn, Hương C ng, ài Loan, Trung Qu c, Vi t Nam, Tân Gia Ba… vi c m i ón Th y phong th y n xem nhà ho c cơ s làm ăn và c v n cách trang trí ã là chuy n ương nhiên t lâu. Nay nhi u cơ s thương m i, ngân hàng, cao c Âu M ã ph i m i Th y phong th y v i h o ý tránh nh ng khó khăn, v sau nà Phong th y trong kinh doanh b t ng s n i u u tiên khi xem xét n ngôi nhà là v trí và phương hư ng c a nó. Vì v y, b n c n xác nh l i hư ng t t nh t c a mình ch n hư ng nhà phù h p. Ngoài ra, b n c n chú ý n nh ng nh hư ng x u n t bên trong cũng như bên ngoài c a căn nhà, c bi t là nh ng c u trúc khó chuy n d i ho c x lý như: tháp phát song, b c tư ng s , c u vư t, ư ng n n cao, b nư c, i di n v i m t toà nhà l n ho c có con ư ng ang ti n vào. ây là nh ng c u trúc nhân t o c a thành ph và năng lư ng âm c a chúng r t khó ch ng ho c hoá gi i. Do ó, không ch là ngư i i mua nhà, mà nh ng ngư i ngư i kinh doanh b t ng s n c n ph i c n th n v vi c mua bán ho c thuê mư n b t ng s n b nh hư ng b i nh ng c u trúc này. Phong th y t t cho ngư i kinh doanh b t ng s n òi h i có bi u tư ng c a hành H a, vì H a sinh Th mà Th tư ng trưng cho b t ng s n. Vì v y, căn phòng c a ngư i kinh doanh b t ng s n ph i ư c bài trí b ng nh ng cách sau ây: Th p sáng y , c bi t là phòng ti p khách, vùng không gian xung quanh c ng ra vào. Trang trí n i th t b ng màu , có th là m t b c tư ng ho c m t cánh c a sơn màu , hay m t b c tranh có màu s c ch y u là màu . Page 6 of 60
 7. Bài: bangvietinc.com Ph i h p các v t d ng trang trí v i bi u tư ng m t tr i theo Phong th y ông Phương Bài trí văn phòng theo phong th y Ch khi quan tâm n các lo i năng lư ng k t h p v i t ng hư ng trong s 8 hư ng ch y u c a la bàn và các lo i ho t ng thích h p v i t ng hư ng nh t nh, chúng ta m i có th i sâu vào cách bài trí văn phòng c a chúng ta. M t s phòng/ a i m có ch c năng c thù như nhà v sinh, nhà ăn và nhà xe vì thích h p v i nhi u hư ng hơn so v i các phòng/ a i m khác nên ta có th d dàng thay i v trí c a chúng. M t i u cũng khá quan tr ng là lưu ý n nh ng gì khách s nhìn th y khi h ghé chân n văn phòng c a b n. T t nh t là không nên h nhìn th ng vào khu v c làm vi c chính. Công ty nào cũng có nh ng lúc làm vi c căng th ng nên ng khách t i công ty và nh ng khách hàng ti m năng ch ng ki n c nh t t b t, h i h trong công vi c thư ng nh t c a công ty hay b t ng nghe v ng n tai nh ng cu c tranh cãi gay g t. Vì v y các c a ra vào không nên t ngay trong t m nhìn c a khách và ph i b trí khung c nh nơi ti p khách sao cho thân thi n và thú v khách có ư c c m giác thanh th n và hưng ph n. Page 7 of 60
 8. L i vào L i vào mang n i u t t lành khi nó ư c t hư ng h p v i b n m ng c a ngư i ch công ty - căn c trên Quái S c a ngư i ch . N u ta không th nh o t ư c v n này (thông thư ng là v y) thì ta có th s p x p khu v c làm vi c và bàn làm vi c c a mình theo hư ng h p v i ta. L i vào t hư ng ông kích thích dòng năng lư ng tăng trư ng, trong khi l i vào hư ng tây có tác d ng khơi d y tính b n v ng. Cho dù c a xoay v hư ng nào i n a ta cũng ph i b o m các Hành u ư c cân b ng. Phòng t m và v sinh Thông thư ng, r t khó s p x p v trí cho phòng t m và phòng v sinh. Không bao gi ư c t chúng nhìn v phía c a ra vào c a văn phòng. T t hơn h t là t chúng phía ngoài. N u t bên trong thì h th ng thoát khí ph i ho t ng t t. C a ra vô phòng t m ph i luôn ư c óng kín và ư c thi t k sao cho khi m c a, v n không trông th y bàn c u bên trong. Nh ng khu v c này c n ư c gi s ch s và có c m giác d ch u. B p ăn cho các nhân viên và nhà hàng Page 8 of 60
 9. Khu v c thích h p t b p ăn hay nhà hàng là các hư ng: ông, ông nam, nam và tây nam. S s ch s và thông thoáng là nh ng y u t quan tr ng b o m cho b u không khí các nơi này luôn trong lành và d ch u. C u thang B t kỳ lo i c u thang nào cũng không nên t hư ng b c, tây b c hay trung tâm c a tòa nhà. Bãi u xe Nơi thích h p nh t b trí bãi u xe c a công ty là hư ng ông, ông nam và tây b c. Bài: Y n Linh (timnhanh) Cách b trí c a ra vào theo phong th y Vi c b trí c a nhà phù h p v i phong th y là i u h t s c quan tr ng. N u nhà có sân r ng thì c ng ngoài và c a chính tránh th ng hàng v i nhau mà nên b trí l ch, ho c t ch u cây, t o l i i u n lư n tránh tr c xung, t c lu ng khí xông th ng vào nhà. Vi c b trí h th ng c a theo phong thu c n v n d ng nhi u nguyên lý, quan tr ng nh t là hài hòa âm dương và tránh tr c xung. C a i không ư c quan tâm s nh hư ng n các lu ng khí,thi u ánh sáng và gió. Page 9 of 60
 10. V i không gian c n tĩnh l ng, thư giãn như phòng ng , phòng làm vi c thì khi m c a, ph i chú ý tránh vùng dương (vùng di chuy n thư ng xuyên) tác ng tr c ti p vào ngư i s d ng. N u m nhi u c a, b n ã tăng nhi u l i i l i, khó b trí n i th t. V i nh ng không gian chuy n ti p như u c u thang, l i vào phòng, hành lang… không nên m c a nhi u ho c quá r ng, s hút gió, thi u an ninh. Có th dùng khung c a có cánh c nh ho c l t nghiêng, dùng g ch kính v n mb o cân b ng âm dương trong - ngoài. C a thông thoáng trong phòng v sinh cũng v y, không c n làm quá r ng ho c cao vì s khó khăn khi óng m , gió hút m nh. Có th s d ng c a ch p l t nghiêng k t h p v i gi ng tr i có c a trên cao, r t phù h p v i nhà ng. Khi nhà có t ba b c a tr lên liên ti p th ng hàng nhau, chúng s hình thành m t ng hút khí theo chi u d c. Gió lùa b i b m, t m nhìn t ngoài l i xuyên su t vào trong, v a m t cân b ng âm dương (vì vùng di chuy n dương n m v m t phía, trong khi vùng còn l i thu n âm), v a gây ơn i u không gian trong nhà. N u nhà có sân r ng, c ng ngoài và c a chính tránh th ng hàng, mà nên b trí l ch nhau. N u không th thay i, nên t ch u cây, t o l i i u n lư n gi m lu ng khí xông th ng. Hai nhà m c a i di n nhau cũng là m t d ng gây hút gió và thi u s riêng tư. N u không th o c a thì nên l y bình phong (b ng g , t k hay th m chí là ch u cây) làm gi i pháp che ch n h u hi u. Vi c s d ng m ng l n kính thu hay gương bát quái g n lên u c a, tư ng ngoài nhà c n xem xét l i, vì gương có th gây ra ph n quang chói m t và mang nhi u tính i ch i. Dùng cây xanh, t o kho ng lùi h p lý, có mái hiên che ch n… v n là bi n pháp h p lý gi m tr c xung khi c a hai nhà i di n. 5 nguyên t c phong th y cơ b n Phong th y là ngh thu t s p t các món trong nhà t o ra dòng ch y năng lư ng t t nh t cho b n. Nó bao g m m t lo t nguyên t c cơ b n t o nên m t nơi trú n yên bình, kh e m nh. Sau ây là nh ng l i khuyên ơn gi n nh t. Page 10 of 60
 11. 1. D n d p nh ng ng b a b n: Hãy lo i b nh ng th b n không c n dành ch cho nh ng th c n thi t khác. 2. T o màu xanh cho ngôi nhà: Cây c nh v a làm s ch không khí mà cũng làm cho căn nhà tươi sáng hơn. Nên tránh nh ng cây có gai nh n, như xương r ng. 3. V t v tb v : Page 11 of 60
 12. Theo nguyên t c phong th y, nh ng món b v t o ra s b c b i và bi quan. ó không ph i là th mà b n c n gi quanh. 4. t úng v trí: Ch b n t các món trong nhà có m t nh hư ng l n t i tâm tr ng c a b n. Vì v y hãy tham kh o các chuyên gia hay sách phong th y xem nên t các v t âu, t giư ng ng cho t i xô rác. 5. T o b c tranh hoàn h o: Ngu n: Phong thu ông Phương t quanh mình nh ng tác ph m ngh thu t tích c c, có ý nghĩa s t o ra m t môi trư ng l c quan và th tr ng tươi t nh. Phong Thu - Hoàn c nh lý tư ng c a nhà Hoàn c nh lý tư ng c a nhà là không khí ph i lưu thông, ôn và âm ư c nhi u ti t, ánh sáng có nh hư ng rõ ràng t i tinh th n s c kh e, b o m v sinh cho sinh ho t hàng ngà Ph i tính xem có tr h a h a ư c không, thi t k phòng th nào, ki u cách có rõ ràng, d th , phòng ng có b ngư i nhìn tr m hay không, ngo i hình các phòng có i u hoà v i các phương ti n hay không. Vi c b trí phòng ng , thư phòng, phòng khách, gian b p, khu v sinh…có quan h tr ng y u n s c kh e c a chúng ta, nh t thi t ph i c n th n. 1. ư ng i l y thông thương làm chính. ư ng xá b n phía quanh nhà là th nào, khoa a lí u có nghiên c u, i u quan tr ng nh t là: tuy t i không nên có ư ng âm th ng vào trư c c a, vì như th là ch v trong nhà b t hoà, con ư ng kia s mang b nh t t t bên ngoài vào nhà và em cát khí t trong nhà i Page 12 of 60
 13. 2. Nhà n m trên ư ng hình ch inh, ch v trá b Lu n v cát hung, vư ng suy c a tr ch v n, thì có hai lo i ư ng hình ch inh. M t là ư ng ch inh hư ng ngo i, hai là ư ng ch inh hư ng n Theo kinh nghi m, lo i ư ng ch inh hư ng n i là không t t, s có tai ho n ng, b i vì phòng c không nên b tr c xung ( âm th ng vào). 3. Chái nhà gi ng như chân tay c a ngư N u khuy t (thi u) m t bên, coi như tàn ph , không i l i ư c. Theo lý lu n phong th y Trung Qu c nhà bên ph i không có chái thì n nhân ch t, bên trái không có chái thì nam nhân vong. 4. Dương tr ch (ph n t n n nhà tr lên) có liên h m t thi t t i h a phúc, cát hung c a i ngư Vì tr i có thiên v n, t có a v n, ngư i có m ng v n, nhà có tr ch v n. N n nhà ng trư c cao, ng sau th là không t t, vì khí b tù hãm. 5. Dương tr ch t t nghĩa là các phương di n ư c i u hoà cân b ng, v a phòng tai ho , v a b o m v sinh xung quanh, ánh sáng y , l i thông thoáng, yên tĩnh. 6. Khi thi t k và thi công, ph i b o m ánh sáng, thích h p lòng ngư i tho i mái, sinh h at m mãn. 7. Lu t v ngo i hình nhà , phàm mé bên t có lưu th y (sông, dòng ch y), thu t phong th y g i là có Thanh Long, mé h u có ư ng dài, g i là B ch H , phía trư c có ao h g i là Chu Tư c, ng sau có gò cao g i là Huy n Vũ, thì là t c c quý. 8. Trư c c a, nhìn th ng có m t ngôi nhà tr ng, thì nam n thư ng than khóc, nghĩa là hay phát sinh nh ng chuy n b t h nh. 9. Nhà trư c th p, sau cao, ch phú quý. Còn trư c cao sau th p thì b t l i, l n bé trong nhà không có tôn ti tr t t . Page 13 of 60
 14. 10. T i k cư trú nơi xung y u, n chùa, mi u m o, g n nơi th cúng quy mô l n, nơi giao thông b t ti n, c cây c n c i xác xơ, ngay nơi dòng ch y x c th ng t i, i di n v i c ng nhà lao, ngay c a b . 11. Phía ông nhà có i l ( ư ng l n) thì nghèo, phía B c có i l thì hung, phía Nam có i l thì phú quý. 12. Cây c i xung quanh ch a vào nhà là cát, quay lưng vào nhà là hung. 13. a hình c a gia tr ch Mão D u, Tý Ng , Tý S u là b t túc, ó thì hung. 14. Nhà dài theo hư ng Nam B c, h p theo hư ng ông Tây là cát. Hư ng Nam B c mà h p, hư ng ông Tây dài là hung. 15. Nhà dư i g m c u, sát bên c u c ng, ch b t l i cho con chá 16. Trư c nhà không nên ào ao m i, ch tuy t t , xa hơn v phía trư c có th ào ao hình bán nguy t. 17. Trư c nhà không nên th y có phi n á màu h ng, , tr ng, r ng vài ba thư c, ch hung. 18. Nhà trư c sau vuông v c, i cát, n u phía sau thót vào ho c nh n ho c s tuy t inh nh. 19. Phía trư c nhà nghe ti ng nư c như ti ng rên r bi ai, ch tán tà Page 14 of 60
 15. 20. Phía trư c nhà k có hai cái ao, g i là ch kh c (khóc). u phía Tây có ao, là B ch H há mi ng, u k . Hoàn c nh lý tư ng c a nhà là không khí ph i lưu thông, ôn và âm ư c nhi u ti t, ánh sáng có nh hư ng rõ ràng t i tinh th n s c kh e, b o m v sinh cho sinh ho t hàng ngà Ph i tính xem có tr h a h a ư c không, thi t k phòng th nào, ki u cách có rõ ràng, d th , phòng ng có b ngư i nhìn tr m hay không, ngo i hình các phòng có i u hoà v i các phương ti n hay không. Vi c b trí phòng ng , thư phòng, phòng khách, gian b p, khu v sinh…có quan h tr ng y u n s c kh e c a chúng ta, nh t thi t ph i c n th n. 21. Phàm trư c c a, sau nhà, th y th y lưu, ch au m t. 22. Trư c nhà có i núi b ng, tròn tr a, ch cát. 23. Phía trư c và sau nhà, rãnh nư c không nên phân thành hình ch bát, nư c ch y ra c ng trư c ng sau, ch tuy t t , tán tà 24. Phàm gi ng nư c không ư c ch n c ng, ch ki n t ng. 25. Khi xây nhà, k xây tư ng bao vào c ng trư c, ch khó hoàn thành. 26. Phàm hai cánh c ng ph i có l n b ng nhau, n u cánh bên t l n hơn, ch thay v , n u cánh bên h u l n hơn ch cô qu . 27. Cây l n ch n ngang trư c c a, ch ti n tài ít, thân th y 28. u tư ng ch a th ng vào c a, ch b ngư i àm ti ư ng ang chéo k p nhà như g ng kìm, nhân kh u b t t n. Page 15 of 60
 16. 29. Trên cùng m t mãnh t, d ng ba ngôi nhà li n nhau, nhà gi a không g p cát l i. 30. n chùa, nhà ngay trư c c a nhà, ngư i nhà thư ng m c b nh th n kinh suy như c. 31. Nhà v sinh ngay trư c c a thư ng b khí c. 32. Nhà có ba c a thông luôn, t t ch nhà thua kém d n. 33. C t i n l n vào gi a c a, ch không an ninh. 34. Lu n v ngũ hành, b n màu, trong vòng 18 ngày trư c các ti t L p Xuân, L p H , L p Thu, L p ông, k ng th , phá th . 35. Phòng ng c a nhà , ph i ch n phương sinh vư ng. Trong phòng ph i sáng s a, k t i m , trư c c a s k mái nhà khác âm th ng vào ho c k máng x i 36. Trư c sau nhà , k b p, phía sau phòng k có gi ng. 37. Nhà k ngay sau n chùa, k i di n v i gian b p nhà khác. 38. Nhà c a k nhi u c a s , phòng k c a nhi u hình cánh bư m. 39. C u thang k x c th ng vào c a phòng. 40. t giư ng t t nh t ch n hư ng cát phương. Giư ng k t ngay dư i xà chính, trư c giư ng k có c t, sau giư ng k kho ng tr ng. Hai u không nên sát tư ng, k m c a ngay bên u giư ng. Page 16 of 60
 17. 41. t giư ng t i k phương ti t (thoát) khí, t ch v tuy t t , thí d Kh m tr ch thì k phương v ông B c và chính Tâ 42. K kê giư ng dư i chân c u thang, k u giư ng có b p lò, sau giư ng có gi ng. 43. Phía dư i phòng ng trên l u không nên t bàn th , ch không bình an. 44. Phàm xây nhà l u không th không phân rõ ch khách, hư ng ng Ví d , ng i hư ng B c nhìn v hư ng Nam, thì c ng t t ph i phía nam ho c phía ông, ho c phía tây, sau lưng ho c hai bên có th làm c a ngách, hình dáng nhà có ch có khách. 45. Xây l u ch nên xây quá cao so v i xung quanh, cao quá t t nguy hi m, d b ngư i nhòm ngó, công kích. 46. Nhà láng gi ng b n phía u cao, nhà mình không nên làm quá th p. N u th p so v i mé bên t , ch v xu t hi n cô ph ( ch ng ch t) n u th p so v i bên h u, ch kh c th , n u hai góc t h u có gi ng, ch t sát n u phía sau có gi ng ch tr m c p. Nh ng i u nên tránh trong phong th y nhà b p D p cu i năm, b p luôn c n có nh ng d n d p, s p x p úng phong thu ón m t năm m i tươi vui, an lành hơn. Dù b p trong không gian hi n i ngày nay có nhi u bi n i v ti n nghi nhưng v n tuân theo các nguyên t c phong thu truy n th ng mà gia ch c n lưu tâm. Khá nhi u “kiêng k ” ư c truy n t ng lâu nay v b p có th vô tình ã làm các gia ch b i r i và nêu th c m c lo l ng vì nhìn âu cũng th y nhà mình b trí… sai phong thu ! Chúng tôi xin tóm g n l i các nguyên t c b trí cơ b n v b p như sau: Page 17 of 60
 18. Có kiêng có lành: a. Tránh b p g p tr c xung i môn: vì hư ng c a b p là hư ng t mi ng b p nhìn ra (ch không tính hư ng c a ngư i ng n u b p) nên cũng c n gi gìn s sáng s a, thoáng ãng và an lành gi ng như xem hư ng trư c c a v y. Mi ng b p mà nhìn th ng ra c a i (trư c ho c sau nhà) thì lu ng khí d n truy n b i b m s tác ng tr c ti p vào, gió th i t t l a, ngư i ng n u quay lưng l i không quan sát ư c c a. Dân gian g i b p t như v y là “khai môn ki n táo, tài phú a hao”, hay ng n g n hơn: l táo kh u! B trí b p thông thoáng và chi u sáng (c thiên nhiên l n nhân t o) chính là m t gi i pháp an lành v phong thu và m b o v sinh trong quá trình ch bi n th c ph m. b. Tránh b p b tr c xung thu – ho : theo ngũ hành thì thu kh c ho , nên b p tránh t quá g n khu ch a nư c, b n r a ho c nhà v sinh. Các h th ng dùng nư c ( ư ng ng, b nư c, h m phân, h ga…) n u trên u b p, bên c nh ho c ngay dư i bàn b p cũng u gây ra nh ng b t c p khi s d ng, khi s a ch a nh hư ng nhi u n sinh ho t. c. Tránh xú u và tác ng va ch m: b p cũng c n tránh sát bên ho c mi ng c a b p n u tránh nhìn th ng vào c a phòng v sinh, ch nuôi súc v t (nhi u xú u ) cũng như sàn nư c, máy gi t (thu kh c ho ) th m chí tránh c nhà xe n a (d gây cháy n và b i b m, mùi xăng d u). Nên ki m tra l i dây chuy n ho t ng b p t r a n sơ ch , r i n u và so n xem có thông su t không. N u t b p c nh l i gia ình i ra vào thư ng xuyên cũng r t d gây ra va ch m, vư ng víu khi n u nư ng và nguy hi m n u nhà có tr nh . d. Phong thu cũng k t giư ng ng ho c các ch sinh ho t ngay trên ch n u b p (nh t là phía trên b p sàn b ng gác g ) tránh vi c i l i, sinh ho t trên làm“ ng b p” dư i, ng th i b p un hơi nóng xông lên nh hư ng x u n s c kho ngư i bên trên. T t nhiên vi c t t x u trong n i th t còn tuỳ thu c vào hình th c và ch t lư ng xây d ng c a b p cũng như các không gian liên quan. N u b p có ti n nghi cao, ch c ch n, úng tiêu chu n, và khu v c khác cũng s ch s , kín áo thì s gi m thi u ư c s nh hư ng qua l i l n nhau Không gian, màu s c và ch t li u: ng bi n các kho ng trên nóc t b p làm kho vì s r t l n x n và b t ti n khi tìm ki m cũng như v t d b rơi xu ng. N u di n tích h n h p thì có th ti t ki m không gian t i các kho ng pha ch và b n r a, nhưng c n ph i m b o r ng cho ch ng n u, t o kho ng lùi c n thi t phòng khi phát ho . Trư ng h p k t h p ch ăn luôn trong b p thì t t nh t là gi a b p và bàn ăn nên có m t m t bàn hay t th p ngăn theo ki u qu y bar, kiêm ch so n khá ti n d ng. Page 18 of 60
 19. Cho dù b p màu tr ng (kim) hay màu g (m c) thì c t y u v n ph i là v trí, ti n nghi và s ti n d ng. Màu s c trong b p hay ư c chu ng màu g (m c), màu s m (ho ) ho c màu vàng (th ). T b p hi n i thư ng làm b ng g ch ng cháy ho c inox k t h p m t á, g ch men, nh a t ng h p… Nhưng dù b ng v t li u hay màu s c gì thì b m t bàn và t b p ch nên nh n và bóng v a ph i, gi m các chi ti t r i m t và tránh làm nhi u các khe h c r t khó làm v sinh. Cách tính v t li u và màu s c theo ngũ hành c n chú ý nguyên t c r t bi n ch ng trong v n v t là “b t nhi u bù ít, th a gi m, thi u tăng”, hay nói cách khác là không nên thiên l ch v m t hành nào quá m c. B p v n thu c ho , nóng n c nhi u, n u l i ti p t c dùng màu tương sinh thì ho thì s quá vư ng, mà có th b sung thêm màu en hay xanh dương (thu ) kh c ch b t. T b p có màu tr ng (kim) g n ây cũng khá ư c chu ng vì s ch s và sáng s a, dĩ nhiên là c n chú ý kh năng ch u nhi t và tránh vàng do hơi d u m trong quá trình un n u. Gi m hung tăng cát: Các thi t k b p hi n i ngày càng gi m tác ng x u c a quá trình n u nư ng lan to sang không gian lân c n, và ưa vào b p nhi u s tho i mái thu n ti n hơn. i v i nhà ph hay bi t th , b p hay ư c t phía sau, g n gi ng tr i ho c sân sau thu n ti n hơn cho vi c n u nư ng cũng như thoát khói mùi t t. Nhưng các căn h chung cư ho c nhà có di n tích nh thì hay t ph n b p g n c a ra vào, tuy có l i th là dành di n tích thông thoáng chi u sáng ngoài ban công, c a s cho phòng khách, phòng ng , nhưng l i có như c i m v a vào nhà ã g p ngay b p, ng nghĩa v i kh năng thông thoáng - chi u sáng t nhiên cho khu v c này thư ng b kém. Có th kh c ph c b ng cách b trí thông gió cư ng b c cho b p vào h p k thu t, ng th i x lý vách di ng (c a trư t, x p) khi un n u nhi u có th tách bi t ph n b p v i không gian bên ngoài. Dùng vách di ng hay t a năng còn giúp che ch n t m nhìn khi khách vào nhà, t o m t kho ng m c n thi t v i nh ng nhà có di n tích nh . Bài: KTS Hà Anh Tu n (SGTT) Bí n t á… M t viên á quý ư c t úng ch không ch mang l i v p cho ngôi nhà mà còn có tác d ng như v t b o v , mang l i h nh phúc cho gia ình. Page 19 of 60
 20. Không ch n ch a nh ng s c màu lung linh, huy n o, m i viên á còn mang m t s c m nh kỳ di u v th gi i tâm linh. Th gi i c a á quý th t a d ng và phong phú. Trong m i lo i á l i n ch a nh ng năng l c di u kỳ.Hàng ngày, b n v n thư ng b t g p á th p thoáng âu ó trong nh ng món trang s c xinh x n như dây chuy n, nh n, ng h … Ngày nay, nhi u ngư i còn s d ng á như m t thiên th n h m nh, giúp phòng tránh nh ng tai ương. T th i Hy L p c i, á ã ư c xem là b o v t vì h cho r ng chúng có nh ng năng l c kỳ di u. Khám phá bí m t c a các lo i á quý u tiên ph i k n th ch anh (quartz, amethyst). ây là m t lo i á khá ph bi n trong thiên nhiên. Màu s c thư ng g p là tr ng, tím ho c h ng. Chúng có kh năng nh n, kích ho t ho c chuy n giao năng lư ng, t ó kích thích các ch c năng c a não. Nh v y, nh ng ai mang nó s minh m n hơn trong vi c h c t p, nghiên c u. Page 20 of 60
nguon tai.lieu . vn