Xem mẫu

Chức năng chẩn đoán Chức năng chẩn đoán Khái quát của chương. • Chương này giải thích về chức năng chẩn đoán -0- Chøc n¨ng chÈn ®o¸n M« t¶ C¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña c¸c kiÓu xe MPX cã 2 hÖ thèng chÝnh riªng biÖt. • HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng MPX • HÖ thèng ®iÒu khiÓn theo kiÓu nèi trùc tiÕp V× lý do ®ã, ®Ó t×m h­ háng trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn bëi MPX, ph¶i hiÓu râ nh÷ng ®iÓm quan trong nh­ sau: • Th«ng tin ®Çu vµo cña tõng ECU lµ g× (c«ng t¾c vµ c¶m biÕn)?. Nh÷ng th«ng tin ®ã ®­îc truyÒn ®Õn ECU nµo? • Dùa vµo nh÷ng th«ng tin nhËn ®­îc, d­íi nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo th× c¬ cÊu chÊp hµnh ho¹t ®éng? GîI ý: CÇn ph¶i tham kh¶o H­íng dÉn söa ch÷a v.v. ®Ó hiÓu râ nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau trong tõng kiÓu xe, vµ ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i hÖ thèng nµo cã trªn xe cã h­ háng. (1/1) Chøc n¨ng chÈn ®o¸n C¸ch tiÕn hµnh chÈn ®o¸n 1. KiÓm tra xem cã DTC ph¸t ra hay kh«ng KiÓm tra xem DTC t¹i ECU trung t©m/th©n xe cã ph¸t ra b»ng m¸y chÈn ®o¸n hay kh«ng Cã Xem "DTC ph¸t ra" Kh«ng (§­êng truyÒn MPX b×nh th­êng) Xem "DTC kh«ng ph¸t ra" 2. M¹ch kÕt nèi khÐp kÝn • Do ®­êng truyÒn liªn l¹c ë d¹ng nèi theo kiÓu khÐp kÝn, thËm chÝ nÕu mét ®iÓm trªn ®­êng truyÒn bÞ ®øt, viÖcliªn l¹c cã thÓ ®Þnh h­íng l¹i mµ kh«ng cã trôc trÆc g×, vµ m· chÈn ®o¸n sÏ cho biÕt tr¹ng th¸i "B×NH TH¦êNG ". • Tuy nhiªn, nÕu cã 2 ®iÓm bÞ ®øt, lçi liªn l¹c x¶y ra vµ m· ch¶n ®o¸n "ECU kh«ng nèi" sÏ ph¸t ra. (1/2) -1- Chøc n¨ng chÈn ®o¸n DTC ph¸t ra 1. Trôc trÆc vÒ liªn l¹c cã thÓ chia thµnh 2 lo¹i chÝnh: ®øt m¹ch vµ ng¾n m¹ch GîI ý: • §øt m¹ch: ChØ mét phÇn cña ®­êng truyÒn lµ kh«ng thÓ sö dông ®Ó liªn l¹c, mét sè phÇn cã thÓ liªn l¹c ®­îc. • Ng¾n m¹ch: Do viÖc ngõng tÊt c¶ liªn l¹c, tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng liªn quan còng dõng l¹i. (1) Nguyªn nh©n cña ®øt m¹ch §­êng truyÒn bÞ døt d©y ®iÖn (mét hay nhiÒu ®­êng bÞ ®øt trong m¹cn nè kiÓu khÐp kÝn) • Tuét gi¾c nèi, ECU háng (®øt m¹ch cÊp nguån ECU hay m¸t, h­ háng bªn trong ECU) (2) Nguyªn nh©n cña ng¾n m¹ch Ng¾n m¹ch trong d©y ®iÖn hay ®­êng truyÒn bªn trong ECU. 2. Khi lçi liªn l¹c x¶y ra, h·y tiÕn hµnh chÈn ®o¸n t¹i ECU ®éng c¬. B»ng c¸ch kiÓm tra chÈn ®o¸n t¹i ECU ®éng c¬, cã thÓ x¸c ®Þnh xem trôc trÆc lµ ë lçi liªn l¹c gi÷a m¸y chÈn ®o¸n vµ ECU trung t©m/th©n xe hay ë chÝnh bªn trong ECU trung t©m/th©n xe. (1) Lçi liªn l¹c VÊn ®Ò vÒ liªn l¹c gi÷a m¸y chÈn ®o¸n vµ ECU trung t©m/th©n xe • KiÓm tra nguån vµ m¸y cña ECU trung t©m/th©n xe. • KiÓm tra d©y ®iÖn gi÷a DLC3 vµ ECU trung t©m/th©n xe, vµ kiÓm tra m¸t cña DLC3. (2) Khi m· P1645 ph¸t ra, h­ háng n»m bªn trong MPX H­ háng bªn trong ECU th©n xe (khi nguån vµ m¸t b×nh th­êng) -2- Chøc n¨ng chÈn ®o¸n DTC kh«ng ph¸t ra KiÓm tra chÈn ®o¸n trong tõng hÖ thèng GîI ý: TiÕn hµnh chÈn ®o¸n h­ háng trong khi tham kh¶o s¸ch H­íng dÉn söa ch÷a hay EWD, do viÖc chÈn ®o¸n kh¸c nhau tïy theo tõng kiÓu xe. Ngoµi ra, ph­¬ng ph¸p ®iÓn h×nh nh­ sau. 1. KiÓm tra c«ng t¾c hay c¶m biÕn §äc danh s¸ch d÷ liÖu “DATA LIST” b»ng m¸y chÈn ®o¸n (1) H­ háng ®¬n gi¶n ë c«ng t¾c hay c¶m biÕn. (2) H­ háng trong m¹ch ECU 2. KiÓm tra bé chÊp hµnh Thùc hiÖn thö kÝch ho¹t “ACTIVE TEST” b»ng m¸y chÈn ®o¸n. (1) H­ háng ®¬n gi¶n ë bé chÊp hµnh (2) H­ háng trong m¹ch ECU 3. KiÓm tra d©y ®iÖn H·y tham kh¶o H­íng dÉn söa ch÷a vµ EWD, kiÓm tra d©y ®iÖn gi÷a ECU vµ c«ng t¾c, c¶m biÕn vµ bé chÊp hanh. (1)Ng¾t gi¾c nèi trong thiÕt bÞ ®iÖn. (2) H­ háng ®¬n gi¶m trong thiÕt bÞ ®iÖn (3) H­ háng cña d©y ®iÖn. (1/1) -3- Bµi tËp H·y dïng bµi tËp ®Ó kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cña b¹n trong ch­êng nµy. Saukhitr¶lêimçibµitËp,b¹ncãthÓsödông nótthamkh¶o®ÓkiÓmtranh÷ngtrangcãliªnquan®Õnc©uhái ®ã. Khi b¹n tr¶ lêi sai, h·y trë vÒ phÇn gi¶i thÝch ®Ó xem l¹i vµ t×m ra c©u tr¶ lêi ®óng. Khi tÊt c¶ c©u hái ®· ®­îc tr¶ lêi ®óng, b¹n cã thÓ chuyÓn ®Õn ch­¬ng tiÕp theo. -4- ... - tailieumienphi.vn