The effect of corporate governance on earnings management of enterprises listed on Ho Chi Minh stock exchange, Viet Nam

  • 29/11/2019 12:36:35
  • 3 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

This paper examines the effect of corporate governance mechanism on earnings management of 130 enterprises traded on Ho Chi Minh stock exchange, Viet Nam 2014.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.68 M, số trang : 1 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ