The effect of corporate governance on earnings management of enterprises...

  • 2 months ago
  • 3 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

This paper examines the effect of corporate governance mechanism on earnings management of 130 enterprises traded on Ho Chi Minh stock exchange, Viet Nam 2014.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.68 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ