Xem mẫu

  1. Thay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc quyền thành lập của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý trực tiếp Cơ quan phối hợp (nếu có): Không quy định Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở bảo trợ xã hội cần thay đổi quy chế hoạt động Gửi văn bản 1. phải đề nghị bằng văn bản với cơ quan quản lý trực tiếp đề nghị và người ra quyết định thành lập Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản Cơ quan có đề nghị, người ra quyết định thành lập phải trả lời bằng 2. thẩm quyền văn bản về đề nghị của cơ sở; quá thời hạn nêu trên, nếu trả lời không nhận được văn bản trả lời, thì cơ sở bảo trợ xã hội được thực hiện việc thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị thay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội. Số bộ hồ sơ: 01
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không