Xem mẫu

  1. Thay đổi nơi nhận trợ giúp kinh phí đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Không quy định Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Khi gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thay đổi chỗ ở đi nơi khác thì bản thân gia đình, cá nhân đang 1. Nộp đơn được trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng phải có đơn đề nghị tiếp tục hưởng trợ giúp kinh phí tại nơi ở mới (có xác nhận của chính quyền, địa phương nơi ở mới); Uỷ ban nhân dân cấp xã phải làm văn bản gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị thay đổi nơi nhận trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng tại nơi mới thuộc tỉnh hoặc quyết định chấm dứt hưởng trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng nếu gia 2. Xử lý đơn đình, cá nhận nhận nuôi trẻ em mồ côi chuyển nơi ở đi tỉnh khác. - Trường hợp gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi chuyển sang tỉnh khác thì phải làm lại thủ tục xin hưởng trợ giúp kinh phí tại nơi mới; Ra quyết Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo 3. định cáo danh sách gia đình, cá nhân nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thay đổi nơi nhận trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng trình Chủ
  3. Tên bước Mô tả bước tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét và có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thay đổi nơi nhận trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng trong phạm vi của tỉnh (mẫu 2d kèm theo thông tư này) và thông báo cho cho Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị tiếp tục hưởng trợ giúp kinh phí tại nơi ở mới (có xác 1. nhận của chính quyền, địa phương nơi ở mới) 2. Số bộ hồ sơ: Không quy định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định thay đổi nơi nhận trợ giúp kinh Thông tư liên tịch số 1. phí nuôi dưỡng 10/2004... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn