Xem mẫu

  1. Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 05 ngày. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thay đổi, cải chính hộ tịch, 50.000 xác định lại dân tộc, xác định lại Quyết định số 1. đồng/trường giới tính, bổ sung hộ tịch, điều 103/2007/QĐ-UBN... hợp chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài Lệ phí đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ Miễn thu lệ Quyết định số 2. sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho phí 39/2008/QĐ-UBND... mọi đối tượng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính: đối với trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; Hoặc Văn bản chấp thuận: đối với trường hợp bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch Các bước Tên bước Mô tả bước
  3. Tên bước Mô tả bước 1. a) Đối với người dân: 2. Bước 1 Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này. Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy). Người có yêu cầu thực hiện thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định 3. Bước 2 lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài trực tiếp đến Sở nộp hồ sơ, nếu không có điều kiện trực tiếp đến Sở nộp hồ sơ, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người 4. Bước 3 mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Nhận kết quả tại Sở Tư pháp. 5. b) Đối với cơ quan hành chính nhà nước: 6. Bước 1 Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của
  4. Tên bước Mô tả bước các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Sở Tư pháp nghiên cứu hồ sơ. Trường hợp xét thấy cần phải xác minh, Sở Tư pháp có công văn nêu rõ vấn đề cần xác minh và gửi kèm những tài liệu cần xác minh (trong thời hạn 20 ngày kể 7. Bước 2 từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp, cơ quan xác minh tiến hành xác minh vấn đề được yêu cầu và trả lời bằng văn bản cho Sở Tư pháp). Sở Tư pháp ra Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại 8. Bước 3 dân tộc, xác định lại giới tính; văn bản chấp nhận việc bổ sung hộ tịch. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, 1. xác định lại giới tính.
  5. Thành phần hồ sơ Các giấy tờ cần thiết liên quan khác để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải 2. chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch. Giấy ủy quyền trong trường hợp uỷ quyền cho người khác thực hiện việc cần thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới 3. tínhthay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bồ sung hộ tịch. Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tínhthay đổi, cải chính hộ 4. tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bồ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch. Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y 5. tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, Quyết định số 1. xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. (Mẫu 01/2006/QĐ-BTP... STP/HT-2006-TĐCC.1) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành Nghị định số 1. niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của 158/2005/NĐ-CP n... người đó.
nguon tai.lieu . vn