Xem mẫu

  1. Thành lập Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục- Lao động xã hội cấp tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Đã được trình bày ở phần Trình tự thực hiện Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Chuẩn bị hồ sơ và gửi lấy ý kiến cơ quan liên quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh xây dựng Đề án, 1. Bước 1 Tờ trình, dự thảo Quyết định thành lập, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của Trung tâm; gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan Thẩm định hồ sơ: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện hồ sơ và gửi Sở Nội vụ cấp tỉnh thẩm định Đề án, Tờ trình, dự thảo quyết định 2. Bước 2 thành lập, dự thảo Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của Trung tâm - Sở Nội vụ thẩm định trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: - Sau khi nhận được văn bản thẩm định của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh hồ sơ và trình Uỷ ban 3. Bước 3 nhân dân tỉnh; - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
  3. Tên bước Mô tả bước - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ hồ sơ đã được xử ký, ban hành Quyết định thành lập Trung tâm. Báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 4. Bước 4 Việc thành lập phải báo cáo bằng văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1.Hồ sơ trình thành lập tổ chức gồm: a) Đề án thành lập tổ chức; b) Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức, dự thảo Quyết định thành lập tổ chức (kèm theo), dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước); 1. c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức; d) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức (nếu có).
  4. Thành phần hồ sơ Hồ sơ thẩm định a) Văn bản thẩm định về dự thảo Quyết định, Tờ trình, Đề án thành lập tổ chức, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức (đối với việc 2. thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước); b) Dự thảo văn bản Quyết định thành lập tổ chức đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh theo sự chuẩn bị của cơ quan thẩm định (nếu có). Hồ sơ thẩm tra a) Báo cáo thẩm tra của cơ quan được giao thẩm quyền thẩm tra về thủ tục, 3. hồ sơ của cơ quan đề nghị, hồ sơ của cơ quan thẩm định; b) Chỉnh lý và hoàn chỉnh lần cuối các văn bản chuẩn bị trong hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo Nghị định số 1. dục Lao động Xã hội 83/2006/NĐ-CP (...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân sự, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và trang thiết bị, Nghị định số 1. phương tiện cần thiết để triển khai hoạt động sau khi 83/2006/NĐ-CP (... tổ chức được thành lập.