Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Thành lập quỹ thành viên - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Việc thành lập quỹ thành viên do công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định và phải báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Công ty quản lý quỹ phải gửi UBCKNN hồ sơ báo cáo việc lập quỹ thành viên. + Công ty quản lý quỹ phải cung cấp cho các tổ chức có nhu cầu góp vốn vào Quỹ thành viên Bản cáo bạch tóm tắt. Tại trang bìa bản cáo bạch phải nêu rõ nguyên tắc hoạt động của Quỹ: “Quỹ này không phải tuân thủ các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của Quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Việc đầu tư vào Quxy này chỉ phù hợp với các tổ chức sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro cao tiềm tàng từ việc đầu tư của Quỹ. Tổ chức đầu tư vào Quỹ này cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư.” + Trường hợp phát hiện hồ sơ đã nộp UBCKNN có những thông tin không chính xác, bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ, hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có thể gây hiểu nhầm hoặc theo yêu cầu của UBCKNN, Công ty quản lý quỹ phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ kịp thời. Bản sửa đổi, bổ sung gửi UBCKNN phải có chữ ký của những người đã ký trong hồ sơ hoặc những người có cùng chức danh với những người đó + Vốn của quỹ thành viên chỉ được giải ngân sau khi có thông báo của UBCKNN xác nhận việc lập quỹ - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Tiếp nhận, xem xét hồ sơ báo cáo Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo lập quỹ thành viên hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo bằng văn bản xác nhận việc lập Quỹ thành viên cho công ty quản lý quỹ - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Thông báo lập Quỹ thành viên + Điều lệ quỹ
  2. + Hợp đồng lưu ký tài sản Quỹ phù hợp với Điều lệ quỹ + Biên bản thỏa thuận góp vốn và danh sách các thành viên góp vốn + Giấy xác nhận của Ngân hàng lưu ký về quy mô vốn đã huy động + Bản Cáo bạch tóm tắt của Quỹ + Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu thành viên góp vốn về việc tham gia góp vốn vào Quỹ và cử người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền, văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền - Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận - Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ thành viên (mức phí tính theo quy mô vốn huy động): + Huy động từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: lệ phí 10.000.000đ; + Huy động từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: lệ phí 20.000.000đ; + Huy động từ 250 tỷ trở lên: lệ phí 30.000.000đ - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007 + Quyết định 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; hiệu lực ngày 31/8/2007 + Quyết định 45/2007/QĐ-BTC ngày 5/6/2007 về việc ban hành Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hiệu lực ngày 05/8/2007 + Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
nguon tai.lieu . vn