Xem mẫu

  1. Thành lập công thức tính số liên kết Hiđrô bị phá vỡ trong tự sao Số liên kết hiđrô bị phá vỡ được tính theo công thức H(2x - 1). Vậy công thức này được giải thích như thế nào? Được thành lập như thế nào? - Số liên kết hiđrô bị phá vỡ chính bằng số liên kết hiđrô có trong các phân tử ADN tham gia nhân đôi:
  2. - Lần thứ 1 => có 1 phân tử ADN tham gia => số liên kết hiđrô bị phá vỡ là H - Lần thứ 2 => có 2 phân tử ADN tham gia => số liên kết hiđrô bị phá vỡ là 2H - Lần thứ 3 => có 4 phân tử ADN tham gia => số liên kết hiđrô bị phá vỡ là 4H - Lần thứ 4 => có 8 phân tử ADN tham gia => số liên kết hiđrô bị phá vỡ là 8H Như vậy, số liên kết hiđrô bị phá vỡ qua các lần nhân đôi sẽ tạo thành một dãy cấp số nhân: H + 2H + 4H + 8H + 16H + 32H + ... Trong đó:
  3. Số hạng đầu tiên a1 = H (số liên kết hiđrô) Số hạng của dãy n = x (số lần nhân đôi) Công bôi q = 2 Áp dụng công thức tính tổng của n số hạng đầu tiên trong cấp số nhân Sn = Ta có: Số liến kết Hiđrô bị phá vỡ x = = H(2 - 1) Ví dụ áp dụng: Một đoạn phân tử ADN chứa 900 Ađênin và 600 Xitôzin. a. Tính số liên kết hiđrô bị phá vỡ và số liên kết hiđrô được hình
  4. thành khi đoạn ADN trải qua nhân đôi 1 lần. b. Đoạn ADN trên tự sao liên tiếp tạo ra 8 ADN con, hãy cho biết: - Tổng số liên kết hiđrô bị phá vỡ - Tổng số liên kết hiđrô được hình thành - Tổng số liên kết hóa trị được hình thành