Xem mẫu

  1. Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:35 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Đơn vị xây dựng đề án gửi hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện qua Phòng Lao động - Thương binh Nộp và tiếp 1. và Xã hội nhận hồ sơ - Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitiếp nhận tiếp nhận và cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì phải tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Tổ chức thẩm 2. - Trường hợp không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo định trợ xã hội thì cấp có thẩm quyền thành lập phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Trình Chủ tịch được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, Chủ tịch 3. UBND cấp Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập cơ sở tỉnh bảo trợ xã hội.
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết 4. Trả kết quả định thành lập hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, nêu rõ lý do . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (theo quy định tại Khoản 1 Điều 2. 16 Nghị định 68/2008/NĐ-CP) Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài 3. sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội. . Dự thảo quy chế hoạt động (theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị 4. định 68/2008/NĐ-CP).
  4. Thành phần hồ sơ Sơ yếu lý lịch của Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của Uỷ 5. ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Có ý kiến bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp xã trong đó nêu rõ 6. đồng ý hay không đồng ý nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động. Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh 7. nếu là cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số Mẫu số 1: Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã 1. 07/2009/TT- hội ngoài công lập BLĐTBX... Mẫu số 2: Nội dung cơ bản của Đề án thành 2. Thông tư số lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 07/2009/TT-
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định BLĐTBX... Thông tư số Mẫu số 3: Biên bản Thẩm định hồ sơ thành 3. 07/2009/TT- lập cơ sở bảo trợ xã hội BLĐTBX... Thông tư số Mẫu số 4: Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ 4. 07/2009/TT- xã hội BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn