Xem mẫu

  1. Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngThông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:35 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Đơn vị xây dựng đề án gửi hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Nộp và tiếp 1. Xã hội nhận hồ sơ - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì phải tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã Tổ chức thẩm hội. 2. định - Trường hợp không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội thì cấp có thẩm quyền thành lập phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Trình Chủ tịch được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, Chủ 3. Ủy ban nhân tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập cơ dân tỉnh sở bảo trợ xã hội.
  3. Tên bước Mô tả bước Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết 4. Trả kết quả định thành lập hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, nêu rõ lý do . Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình thành lập. Nội dung Tờ trình nêu rõ: - Sự cần thiết thành lập cơ sở bảo trợ xã hội; 1. - Quá trình xây dựng đề án; - Nội dung cơ bản của đề án; - Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Đề án thành lập. Nội dung đề án gồm: 2. - Mục tiêu và nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội; - Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội; - Đối tượng tiếp nhận;
  4. Thành phần hồ sơ - Tổ chức bộ máy; nhân sự, biên chế; - Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế) và trang thiết bị, phương tiện cần thiết; - Kế hoạch kinh phí; - Dự kiến hiệu quả; - Kiến nghị của cơ quan, đơn vị trình. Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội. Nội dung của quy chế gồm: - Trách nhiệm của Giám đốc và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ; - Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên; 3. - Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nuôi dưỡng; - Cơ chế quản lý tài sản, tài chính; - Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở bảo trợ xã hội. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn