Xem mẫu

  1. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khu kinh tế thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chinh nhánh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Thủ tướng Chính phủ - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật, sử dụng đất, xây dựng, khoáng sản và tài nguyên; cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến điều kiện của dự án. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ. - 38 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
  2. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thành Mức cụ thể theo quy định của Thông tư 97/2006/TT- 1. lập doanh từng UBND tỉnh, thành phố trực BTC ngày... nghiệp thuộc Trung ương Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 1. cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông 2. báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.
  3. Tên bước Mô tả bước Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có 3. liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp 4. thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp hoặc từ chối cấp Giấy 5. chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Hồ sơ dự án đầu tư: - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá 1. nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; - Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ; - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách
  4. Thành phần hồ sơ nhiệm); - Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường; - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. - Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện) + Hồ sơ thành lập chi nhánh. - Thông báo thành lập chi nhánh. - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp - Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh - Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh; - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh. Số bộ hồ sơ: 10 (bộ), trong đó có 01 bộ gốc
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu Quyết định số 1088/2006/QĐ- 1. tư BK... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dự án phải đáp ứng các điều kiện: - Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm Nghị định số 1. quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận; 108/2006/NĐ-CP n... - Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất; - Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp; - Đáp ứng các quy định về môi trường
  6. Nội dung Văn bản qui định - Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật 2. Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định Luật Đầu tư 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n... Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành Luật Doanh nghiệp 3. nghề của doanh nghiệp số 13/1999/...
nguon tai.lieu . vn