Xem mẫu

  1. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án BOT, BTO, BT (cấp UBND)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh có liên quan Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh có liên quan. - 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ: Các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh có liên quan phải có ý kiến - 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Các
  2. Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh có liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hồ sơ 1. Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các Bộ ngành liên 2. Lấy ý kiến quan về dự án đầu tư.
  3. Tên bước Mô tả bước Bộ Kế hoạch xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy Cấp Giấy chứng 3. chứng nhận đầu tư sau khi có ý kiến của các Bộ, nhận đầu tư ngành liên quan Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Hợp đồng Dự án; - Dự án xây dựng công trình và Dự án khác (đối với dự án BT) 1. - Hợp đồng liên doanh và Điều lệ Doanh nghiệp Dự án (nếu có); - Các hợp đồng liên quan đến việc thực hiện dự án đã được ký tắt hoặc thoả thuận sơ bộ về việc mua nguyên liệu, bán sản phẩm (nếu có). 2.
  4. Số bộ hồ sơ: 10 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị Nghị định 78/2007/NĐ-CP 1. định 78/2007/NĐ-CP của C...
nguon tai.lieu . vn