Xem mẫu

 1. Từ điển toán học Anh-Việt
 2. Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt Kho¶ng 17 000 tõ Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT In lÇn thø 2 - 1976 TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp, Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn C¶nh Toµn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoµng Tuþ Nh÷ng ký hiÖu viÕt t¾t c¬. c¬ häc tk. thèng kª ®s. ®¹i sè top. t«p« häc gt. gi¶i tÝch trch. lý thuyÕt trß ch¬i hh. h×nh häc tr®. tr¾c ®Þa kt. to¸n kinh tÕ tv. thiªn v¨n kü. kü thuËt vl. vËt lý log. to¸n logic xib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häc mt. m¸y tÝnh xs. x¸c suÊt 1
 3. A abac, abacus bµn tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnh abbreviate viÕt gän, viÕt t¾t abbreviation sù viÕt gän, sù viÕt t¾t aberration vl. quang sai ability kh¶ n¨ng abnormal bÊt th−êng; tk. kh«ng chuÈn about ®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víi a.five per cent chõng tr¨m phÇn tr¨m above ë trªn, cao h¬n abridge rót gän, lµm t¾t abscissa, abscissae hoµnh ®é absolute tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èi absolutely mét c¸ch tuyÖt ®èi absorb hÊp thu, hót thu absorption sù hÊp thu, sù thu hót abstraction sù trõu t−îng ho¸, sù trõu t−îng absurd v« nghÜa, v« lý, phi lý absurdity [sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi lý abundant thõa abut kÒ s¸t; chung biªn accelerate t¨ng tèc, gia tèc, lµm nhanh acceleration sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lµm nhanh a. by powering sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõa a. of convergence sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tô a. of Corriolis sù t¨ng tèc Coriolit a. of gravity gia tèc träng tr−êng a. of falliing body sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬i a. of translation gia tèc tÞnh tiÕn angular a. gia tèc gãc average a. gia tèc trung b×nh centripetal a. gia tèc h−íng t©m 2
 4. acceleration complementary a. sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolit instantaneous a. gia tèc tøc thêi local a. gia tèc ®Þa ph−¬ng normal a. gia tèc ph¸p tuyÕn relative a. gia tèc t−¬ng ®èi Standar gravitationnal a. gia tèc träng tr−êng tiªu chuÈn supplemental a. gia tèc tiÕp tuyÕn total a. gia tèc toµn phÇn uniform a.gia tèc ®Òu accent dÊu phÈy accept nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c bá acceptable nhËn ®−îc, chÊp nhËn ®−îc, thõa nhËn ®−îc acceptance sù nhËn, sù thu nhËn accepted ®−îc c«ng nhËn, ®−îc thõa nhËn access sù cho vµo; mt. lèi vµo nhËn tin random a. thø tù chän ngÉu nhiªn accessible tíi ®−îc, ®¹t ®−îc accesory phô thªm; phô tïng accident sù ngÉu nhiªn, tr−êng hîp kh«ng may accidental ngÉu nhiªn account kÓ ®Õn, tÝnh ®Õn accumulate tÝch luü, tô accumulation sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tô accumulator mt. bé tÝch luü, bé ®Õm; bé céng tÝch luü adder a. bé céng tÝch luü double precision a. bé céng kÐp floating a. bé céng víi dÊy phÈy di ®éng imaginary a. phÇn ¶o cña bé céng tÝch luü real a. phÇn thùc cña bé céng tÝch luü round - off a. bé tÝch luü ®é sai quy trßn singleprecision a. bé céng ®¬n sum a. bé tÝch luü tæng 3
 5. accuracy [sù; ®é] chÝnh x¸c a. of a solution ®é chÝnh x¸c cña nghiÖm adequate a. ®é chÝnh x¸c [cÇn thiÕt, ®ßi hái, thÝch hîp] attainable a. ®é chÝnh x¸c trong, th«ng tin Fis¬ accurate chÝnh x¸c a. to five decimalplaces chÝnh x¸c dÕn n¨m sè thËp ph©n ace trch. ®iÓm mét, mÆt nhÊt (sóc s¾c), qu©n ¸t (bµi) acentral kh«ng trung t©m acnode hh. ®iÓm c« lËp (cña ®−êng cong) acoustical (thuéc) ©m thanh acoustics vl. ©m häc across ngang, qua act t¸c ®éng action t¸c dông, t¸c ®éng brake a. t¸c dông h·m control a. t¸c ®éng ®iÒu chØnh, t¸c ®éng ®iÒu khiÓn delayed a. t¸c dông lµm chËm edge a. t¸c dông biªn instantaneous a. t¸c dông tøc thêi integral a. t¸c dông tÝch ph©n on-off a. mt t¸c dông lo¹i “®ãng - më” actual thùc, thùc t¹i actuarial (thuéc) tÝnh to¸n b¶o hiÓm actuary kt. chuyªn viªn tÝnh to¸n b¶o hiÓm actuate khëi ®éng acute nhän acyclic kh«ng tuÇn hoµn acyclicity tÝnh kh«ng tuÇn hoµn, tÝnh xilic ad absurdum ®Õn chç v« lý reduction a. a. sù ®−a ®Õn chç v« lý adaptation sù thÝch nghi add céng vµo, thªm vµo, bæ sung a. together, a. up céng l¹i lÊy tæng 4
 6. addend sè h¹ng (cña tæng) adder bé céng algebraic a. bé céng ®¹i sè amplitude a. bé céng biªn ®é counter-type a. bé céng b»ng nót bÊm adder digital a. bé céng b»ng ch÷ sè full a. bé céng ®Çy ®ñ half a. bé nöa céng left-hand a. bé céng bªn tr¸i (bé céng hµng cao) one-column a. bé céng mét cét parallel a. bé céng ®ång thêi right-hand a. bé céng bªn ph¸i (bé céng hµng thÊp) serial a. bé céng lÇn l−ît single-digit a. bé céng mét hµng ternary a. bé céng tam ph©n adder-subtractor bé céng vµ trõ addition phÐp céng a. of complex numbers phÐp céng c¸c sè phøc, tæng c¸c sè phøc a. of decimals phÐp céng c¸c sè thËp ph©n a. of similar terms in algebra phÐp céng c¸c sè h¹ng giång nhau trong biÓu thøc ®¹i sè algebraic a. phÐp céng ®¹i sè arithmetic a. phÐp céng sè häc additive céng tÝnh completely a. hoµn toµn céng tÝnh additivity (tÝnh chÊt) céng tÝnh address ®Þa chØ current a. ®Þa chØ hiÖn ®¹i fast a. ®Þa chØ cè ®Þnh floating a. ®Þa chØ di ®éng start a. ®Þa chØ [ban ®Çu, xuÊt ph¸t] zero a. ®Þa chØ kh«ng, ®Þa chØ zer« 5
 7. adequacy sù phï hîp, sù thÝch hîp adequate phï hîp, thÝch hîp adherence top tËp hîp c¸c ®iÓm dÝnh a. of a set (c¸i) bao ®ãng cña mét tËp hîp adic a®ic adinfinitum v« cïng adjacent kÒ adjoin kÒ, nèi; chung biªn adjoint liªn hîp, phï hîp a. of a differeential euation ph−¬ng tr×nh vi ph©n liªn hîp a. of a kernel liªn hîp cña mét h¹t nh©n a. of a matrix ma tr¹n liªn hîp, ma trËn Hecmit adjgate liªn hîp, phï hîp // bæ sung, thªm vµo adjunct phÇn phô, sù bæ sung algebraica a. phÇn phô ®¹i sè adjunction sù phô thªm; sù më réng a. of root ®s. sù phô thªm mét nghiÖm algebraic(al) a. sù më réng ®¹i sè adjust mt. ®iÒu chØnh; thiÕt lËp adjustable mt. ®iÒu chØnh ®−îc adjustment sù ®iÒu chØnh a. of rates mt ®Æc tr−ng cña c¸c tû sè thèng kª admissibility tk. tÝnh chÊp nhËn ®−îc admissible chÊp nhËn ®−îc advection sù b×nh l−u advantege tréi h¬n −u thÕ aerodynamic khÝ ®éng lùc aerodynamics khÝ ®éng lùc häc aerostatics khÝ tÜnh häc affine afin affinity phÐp biÕn ®æi afin affinor afin¬, to¸n tö biÕn ®èi tuyÕn tÝnh affirm kh¼ng ®Þnh 6
 8. affirmation sù kh¼ng ®Þnh, ®iÒu kh¼ng ®Þnh affirmative kh¼ng ®Þnh affixe to¹ vi a fortiori l¹i cµng after effect hËu qu¶ aggregeta tËp hîp; bé bounded a.tËp hîp bÞ chÆn closed a. tËp hîp ®ãng comparable a. t¹p hîp so s¸nh ®−îc countable a. tËp hîp ®Õm ®−îc denumrable a. tËp hîp ®Õm ®−îc equivatent a. tËp hîp t−¬ng ®−¬ng aggregate finite a. tËp hîp h÷u h¹n incomparable a. tËp hîp kh«ng thÓ so s¸nh ®−îc infinite a. tËp hîp v« h¹n non - denumerable a. tËp hîp kh«ng ®Õm ®−îc ordered a. tËp hîp s¾p ®−îc product a. tËp hîp tÝch similar ordered a.s. c¸c tËp hîp ®−îc s¾p gièng nhau aggregation sù gép; ghÐp gép; kt. sù tæng hîp linear a. sù gép tuyÕn tÝnh aggreement tho¶ thuËn, quy −íc, ®ång ý aid thªm vµo, phô vµo // sù thªm vµo, s− phô vµo training a. s¸ch gi¸o khoa visual a. ®å dïng gi¶ng d¹y aim môc ®Ých albedo suÊt ph¶n chiÕu, anbe®« aleatory ngÉu nhiªn aleph, alef alep aleph-null, aleph-zero alep kh«ng algebra ®¹i sè häc, ®¹i sè a. of classes®¹i sè c¸c líp 7
 9. a. of finite order ®¹i sè cã cÊp h÷u h¹n a. of logic ®¹i sè l«gic abstract a. ®¹i sè trõu t−îng algebraic a. ®¹i sè ®¹i sè associative a. ®¹i sè kÕt hîp Boolean a. ®¹i sè Bun cardinal a. ®¹i sè b¶n sè central a. ®¹i sè trung t©m closure a. ®¹i sè ®ãng complete Boolean a. ®¹i sè Bun ®Çu ®ñ complete matrix a. ®¹i sè toµn bé ma trËn convolution a. ®¹i sè nh©n chËp derived a. ®¹i sè dÉn xuÊt diagonal a. ®¹i sè chÐo differential a. ®¹i sè vi ph©n division a. ®¹i sè (cã phÐp) chia elementary a. ®¹i sè s¬ cÊp enveloping a. ®¹i sè bao exterior a. ®¹i sè ngoµi formal a. ®¹i sè h×nh thøc free a. ®¹i sè tù do graded a. ®¹i sè ph©n bËc graphic (al) a. ®¹i sè ®å thÞ group a. ®¹i sè nhãm homological a. ®¹i sè ®ång ®Òu involutory a. ®¹i sè ®èi hîp linear a. ®¹i sè tuyÕn tÝnh linearly comphact a. ®¹i sè comp¨c tuyÕn tÝnh linearly topological a. top, ®¹o sè t«p« tuyÕn tÝnh logical a. ®¹i sè l«gÝc matrix a. ®¹i sè ma trËn modern a. ®¹i sè hiÖn ®¹i non-commutative a. ®¹i sè kh«ng giao ho¸n 8
 10. polynomial a. ®¹i sè ®a thøc power-associative a. ®¹i sè cã luü thõa kÕt hîp propositional a. ®¹i sè mÖnh ®Ò quaternion a. ®¹i sè c¸c quatenion quotient a. ®¹i sè th−¬ng rational division a. ®¹i sè (cã phÐp) chia h÷u tû relation a. ®¹i sèc¸c quan hÖ right alternative a. ®¹i sèthay phiªn ph¶i separable a. ®¹i sè t¸ch ®−îc simple a. ®¹i sè ®¬n supplemented a. ®¹i sè phô symmetric(al) a. ®¹i sè ®èi xøng tensor a. ®¹i sè tenx¬ universal a. ®¹i sè phæ dông vector a. ®¹i sè vÐct¬ zero a. ®¹i sè kh«ng algebraic(al) (thuéc) ®¹i sè algebraically mét c¸ch ®¹i sè algebroid phßng ®¹i sè algobrithm thuËt to¸n, ang«rit division a. thuËt to¸n Euclid’s a. thuËt to¸n ¥clÝt algorithmical (thuéc) thuËt to¸n, ang«rit align s¾p hµng, lµm cho b»ng nhau aligned ®−îc s¾p hµng alignment sù s¾p hµng alined ®−îc s¾p hµng aliquot −íc sè all toµn bé, tÊt c¶ allocate s¾p xÕp, ph©n bè allocation sù s¾p xÕp, sù ph©n bè optimum a. tk sù ph©n bè tèi −u (c¸c ®èi t−îng trong mÉu) allokurtic tk. cã ®é nhän kh¸c nhau 9
 11. allot tk. ph©n bè, ph©n phèi allowable thõa nhËn ®−îc allowance mt. cho vay tiÕp; kt. tiÒn trî cÊp; tiÒn hoa hång almacantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨n almost hÇu nh−, gÇn nh− almost-metric gi¶ mªtric almucantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨n alpha anpha (α); tv. sao anpha (trong mét chßm sao) alphabet b»ng ch÷ c¸i, b»ng ch÷ anphabetic(al) (thuéc) ch÷ c¸i alphabetically theo thø tù alphanumerical ch÷ - ch÷ sè alternate so le; lu©n phiªn; ®an dÊu alternation sù so le; sù lu©n phiªn; sù ®an dÊu alternative (kh¶ n¨ng) lo¹i trõ nhau (gi¶ thiÕt) alternion anteni«n altitude chiÒu cao, ®é cao a. of a cone chiÒu cao h×nh nãn a. of a triangle chiÒu cao cña tam gi¸c amalgam sù hçn hîp, hçn hèng amalgamated hçn hèng ambient hh. kh«ng gian xung quanh ambiguity [sù; tÝnh] nhËp nh»ng ambiguousness tÝnh nhËp nh»ng among trong sè among-means trong sè c¸c trung b×nh amortization kü. sù t¾t dÇn; sù gi¶m chÊn (®éng); kt. sù thanh to¸n a. of a debt kt. sù thanh to¸n nî amortize t¾t dÇn, gi¶m chÊn ®éng; kt. thanh to¸n amount sè l−îng, l−îng a. of infomation tk l−îng th«ng tin, l−îng tin a. of inspection kt sè l−îng kiÓm tra, khèi l−îng ®iÒu tra ample ®ñ ®¸p øng, phong phó 10
 12. amplification sù khuÕch ®¹i, sù më réng a. of regulation sù khuÕch ®¹i ®iÒu hoµ, sù khuÕch ®¹i ®iÒu chØnh linear a. sù khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnh amplifier vl. m¸y khuÕch ®¹i cascade a. m¸y khuÕch ®¹i [nhiÒu tÇng, nèi cÊp] crystal a.m¸y khuÕch ®¹i [tinh thÓ, b¸n dÉn] electronic a. m¸y khuÕch ®¹i ®iÖn tö feedback a. m¸y khuÕch ®¹i nghÞch ®¶o linear a. m¸y khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnh amplifier pulse a. m¸y khuÕch ®¹i xung servo a. m¸y khuÕch ®¹i secvo, m¸y khuÕch ®¹i cña hÖ tuú ®éng amplify khuÕch ®¹i amplitude biªn ®é, gãc cùc; agumen; tv. ®é ph−¬ng vÞ a. of complex nember agument cña sè phøc a. of current biªn ®é dßng ®iÖn a. of oscillation biªn ®é cña dao ®éng a. of point gãc cùc cña mét ®iÓm a. of simple harmonic motion biªn ®é chuyÓn ®éng ®iÒu hoµ ®¬n gi¶n a. of vibration biªn ®é cña chÊn ®éng complex a. biªn ®é nguyªn s¬ delta a. biªn ®é delta primary a. biªn ®é nguyªn s¬ scattering a. biªn ®é t¸n x¹ unit a. biªn ®é ®¬n vÞ velocity a. biªn ®é vËn tèc analog t−¬ng tù analogus t−¬ng tù analogue sù t−¬ng tù, hÖ m« h×nh ho¸ electromechanic(al) a. mt. m« h×nh ®iÖn c¬ hydraulic a. m« h×nh thuû lùc physical a. mt. m« h×nh vËt lý pneumatic a. m« h×nh khÝ lùc 11
 13. analogy sù t−¬ng tù by., on the a. b»ng t−¬ng tù, lµm t−¬ng tù membrane a. t−¬ng tù mµng analysable khai triÓn ®−îc, ph©n tÝch ®−îc analyser mt. m¸y ph©n tÝch circuit a. m¸y ph©n tÝch m¹ch curve a. m¸y ph©n tÝch ®−êng cong differential a. m¸y tÝnh vi ph©n digital differential a. m¸y tÝnh vi ph©n (b»ng) sè direct-reading a. m¸y ph©n tÝch ®äc trùc tiÕp electronic a. m¸y ph©n tÝch ®iÖn tö fourier a. m¸y ph©n tÝch Furiª, m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoµ frequency response a. m¸y ph©n tÝch tÇn sè harmonic a. m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoµ motion a. m¸y ph©n tÝch l−íi network a. m¸y ph©n tÝch l−íi servo a. m¸y ph©n tÝch secvo transient a. m¸y ph©n tÝch chuyÓn tiÕp, m¸y ph©n tÝch c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕp analysis gi¶i tÝch; sù ph©n tÝch a. of causes ph©n tÝch nguyªn nh©n a. of convariance ph©n tÝch hiÖp ph−¬ng sai a. of regression ph©n tÝch håi quy a. of variance ph©n tÝch ph−¬ng sai activity a. of production and allocation kt. ph©n tÝch ho¹t ®éng trong s¶n xuÊt vµ ph©n phèi algebraic a. gi¶i tÝch ®¹i sè bunch map a. tk. ph©n tÝch biÓu ®å chïm combinatory a. gi¶i tÝch tæ hîp component a. tk. ph©n tÝch nh©n tè confluence a. ph©n tÝch hîp l−u correlation a. ph©n tÝch t−¬ng quan demand a. kt. ph©n tÝch nhu cÇu dimensional a. ph©n tÝch thø nguyªn 12
 14. discriminatory a. tk. ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i; ph©n tÝch ph©n biÖt economic a. kt. ph©n tÝch kinh tÕ factor a. ph©n tÝch nh©n tè functional a. gi¶i tÝch hµm harmonic a. ph©n tÝch ®iÒu hoµ, gi¶i tÝch ®iÒu hoµ indeterminate a. gi¶i tÝch v« ®Þnh infinitesimal a.gi¶i tÝch v« cïng bÐ linear a. gi¶i tÝch tuyÕn tÝnh mathematical a. gi¶i tÝch to¸n häc multivariate a. tk. ph©n tÝch nhiÌu chiÒu nodal a. gi¶i tÝch c¸c nót numerical a. gi¶i tÝch sè, ph−¬ng ph¸p tÝnh operation a. v©n trï häc periodogram a. tk. phÐp ph©n tÝch biÓu ®å chu kú probit a. ph©n tÝch ®¬n vÞ x¸c suÊt rational a. ph©n tÝch hîp lý sequential a. tk ph©n tÝch thêi kú kÕ tiÕp, ph©n tÝch qu¸ tr×nh d·y kÕ tiÕp statistic(al) a. ph©n tÝch thèng kª strain a. ph©n tÝch biÕn d¹ng stress a. ph©n tÝch øng suÊt successive a. ph©n tÝch liªn tiÕp tensorr a. hh. gi¶i tÝch tenx¬ unitary a. tk. ph©n tÝch ph−¬ng sai variance a. gi¶i tÝch vect¬ analysis-situs t«p« anamorphosis tiÖm biÕn ancestral di truyÒn ancillary bæ sung, phô thuéc angle gãc a. of attack gãc ®ông a. of contingence gãc tiÕp liªn a. of friction gãc mµ sat, gãc cä s¸t a. of incidence gãc tíi 13
 15. a. of inclination gãc nghiªng, gãc lÖch a. of intersection gãc t−¬ng giao a. of osculation gãc mËt tiÕp a. of reflection gãc ph¶n x¹ a. of rotation gãc quay a. of twist gãc xo¾n acute a. gãc nhän adjacent a. gãc kÒ alternate a. gãc so le alternate exterior a.s c¸c gãc so le ngoµi apex a., apical a. gãc ë ®Ønh base a. gãc ®¸y central a. gãc ë t©m complementary a. gãc phô (cho b»ng 900) concave a. gãc lâm cänugate a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 3600) convex a. gãc låi coordinnate a. gãc to¹ ®é corresponding a. gãc ®ång vÞ conterminal a.s c¸c gãc kh¸c nhau 3600 dihedral a. gãc nhÞ diÖn direction a. gãc ®Þnh h−íng, gãc chØ ph−¬ng excentric a. of an ellipse gãc t©m sai cña elip explementary a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 3600) exterior-interior a.gãc ®ång vÞ Eulerian a. gãc ¥le flat a. gãc bÑt (1800) hour a. gãc giê obtuse a. gãc tï opposite a. gãc ®æi ®Ønh phase a. gãc pha polar a. gãc cùc polarizing a. gãc ph©n cùc 14
 16. polyhedrala a. gãc ®a diÖn precession a. gãc tuÕ sai quadrantal a. gãc béi cña 900 rectilinear a. gãc ph¼ng re-entrant a. gãc vµo reflex a. gãc lín h¬n 1800 vµ nhá h¬n 3600 right a. gãc vu«ng (900) round a. gãc ®Çy (3600) salient a. gãc låi scattering a. gãc ph¶n x¹ sight a. gãc nh×n solid a. gãc khèi spherical a. gãc cÇu supplemental a.s c¸c gãc bï nhau (cho b»ng 1800) straight a. hh. gãc gi÷a tiÕp tuyÕn vµ d©y cung t¹i tiÕp ®iÓm tetrahedral a. gãc tø diÖn trihedral a. gãc tam diÖn vectorial a. gãc cùc ( trong hÖ to¹ ®é cùc) vertex a. gãc ë ®Ønh vertical a.s c¸c gãc ®èi ®Ønh angular (thuéc) gãc anharmonic phi ®iÒu hoµ, kÐp anholonomic kh«ng h«l«n«m anisotropic kh«ng ®¼ng h−íng annihilation sù linh ho¸, sù lµm kh«ng annihilation ®s. linh ho¸ tö, c¸i lµm kh«ng anuual h»ng n¨m annuity kt. niªn kho¶n annul lµm triÖt tiªu annular cã h×nh khuyªn annulet ®s. linh ho¸ tö, c¸i lµm kh«ng annulus h×nh khuyªn anode an«t, d−¬ng cùc 15
 17. anomalistic dÞ th−êng, phi lý anomalous dÞ th−êng, bÊt th−êng anomal [sù; ®iÒu] dÞ th−êng antapex ®èi ®Ønh ante trch. më (bµi); tiÒn ®Æt (trong v¨n b¶n) antecedence log. tiÒn kiÖn antenna anten umbrella a. kü. anten ®o antiacoustic ph¶n tô quang anti-automorphism ph¶n tù ®¼ng cÊu involutorial a. ph¶n tù ®¼ng cÊu ®èi hîp antichain ®s. d©y chuyÒn ng−îc, ph¶n xÝch anticipate thÊy tr−íc vÊn ®Ò, ®o¸n tr−íc anticlockwise ng−îc chiÒu kim ®ång hå anticollineation phÐp ph¶n céng tuyÕn anticommutative ph¶n giao ho¸n anticommutator ph¸n ho¸n tö anticorelation phÐp ph¶n t−¬ng hç anticosine accosin anticyclone ®èi xiclon antiderivative nguyªn hµm, tÝch ph©n kh«ng ®Þnh h¹ng antiform ph¶n d¹ng antigenus ®èi gièng antiharmonic phi ®iÒu hoµ antihomomorphism ph¶n ®ång cÊu antihunting chèng dao ®éng, lµm æn ®Þnh anti-isomorphism ph¶n ®¼ng cÊu antilogarithm ®èi l«ga antimode xs. antim«t (®iÓm cùc tiÓu cña mËt ®é ph©n phèi) antinode bông antinomy nghÞch lý antiparallelogram h×nh thang c©n antipodal ®s. xuyªn t©m ®èi, ®èi xøng qua t©m 16
 18. antipodal ®s. sù xuyªn t©m ®èi xøng, ®èi xøng qua t©m antiprojectivity phÐp ph¶n x¹ ¶nh antiradical ®s. ®èi c¨n antirepresentation phÐp ph¶n biÓu diÔn antiesonance ph¶n céng h−ëng antieries tk. chuçi ng−îc antisine acsin antisymmetric ph¶n xøng antisymmetrization ph¶n xøng ho¸ antitagent actang antithesis m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Ò antithetic(al) m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Ò antitone ®s ph¶n tù any bÊt kú aperiodic kh«ng tuÇn hoµn aperture khÈu ®é, lç hæng apex ®Ønh, chãp aphetion tv. ®iÓm viÔn nhËt apical (thuéc) ®Ønh apogee tv. viÔn ®iÓm, viÔn ®Þa; tuyÖt ®Ých a-point gt. a- ®iÓm apolar liªn hîp a posteriori hËu nghiÖm apothem trung ®o¹n apparatus m¸y mãc, c«ng cô apparent bÒ ngoµi applicable tr¶i ®−îc, ¸p dông ®−îc; thÝch dông application phÐp tr¶i, sù øng dông applied ®−îc øng dông apply øng dông approach sù gÇn ®óng, phÐp xÊp xØ, c¸ch tiÕp cËn radial a. gl. ghÐp xÊp xØ theo tia approximability tÝnh xÊp xØ ®−îc 17
 19. approximate gÇn ®óng, xÊp xØ approximately mét c¸ch xÊp xØ approximation [sù; phÐp] xÊp xØ, tiÖm cËn a. in the mean xÊp xØ trung b×nh best a. phÐp xÊp xØ [tèi −u, tèt nhÊt] cellular a. xÊp xØ khèi closest rational a. ph©n sè s¸t nhÊt, phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøc s¸t nhÊt diagonal a. xÊp xØ chÐo fist a. phÐp xÊp xr b−íc ®Çu mean a. xÊp xØ trung b×nh numerical a. [l−îng xÊp xØ, phÐp xÊp xØ] b»ng sè one-sided a. gt. phÐp xÊp xØ mét phÝa polynomial a. gt. phÐp xÊp xØ b»ng ®a thøc rational a. phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøc second a. phÐp xÊp xØ b−íc hai successive a. phÐp xÊp xØ liªn tiÕp weighted a. gt. phÐp xÊp xØ cã träng sè a priori tiªn nghiÖm apse(apsis) ®iÓm xa nhÊt trªn ®−êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. ®iÓm cËn nhËt vµ viÔn nhËt apsidal (thuéc) ®iÓm xa nhÊt trªn ®−êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. (thuéc) cËn nhËt vµ viÔn nhËt arbitrarily mét c¸ch tuú ý arbitrary tuú ý are cung a. of cyloid cung xicloit analytic a. cung gi¶i tÝch circular a. cung trßn diurnal a. tv. nhËt cung forward a. cung thuËn free a. gt. cung tù do major a. cung lín minor a. cung nhá 18
 20. pseudo-periodic a. cung gi¶ tuÇn hoµn regular a. cung chÝnh quy short a. of cirele cung ng¾n (cña ®−êng trßn) simple a. cung ®¬n arch vßm; nhÞp cuèn ë cÇu circularr a. nhÞp trßn hingeless a. nhÞp kh«ng tiÕt hîp hydrostatic a. nhÞp thuû tÜnh parabolic a. nhÞp parabolic Archimedes Acsimet area diÖn tÝch effective a. diÖn tÝch h÷u hiÖu intrinsic a.hh. diÖn tÝch trong lateral a. diÖn tÝch xung quanh phase a. diÖn tÝch pha sectional a. diÖn tÝch cña thiÕt diÖn ngang sector a. diÖn tÝch qu¹t, diÖn tÝch sect¬ surface a. diÖn tÝch mÆt tail a. ®u«i ph©n phèi, x¸c suÊt c¸c ®é lÖch lín area-preserving b¶o toµn diÖn tÝch areal (thuéc) diÖn tÝch areolar (thuéc) diÖn tÝch argue th¶o luËn, bµn luËn, lý luËn; ph¸n ®o¸n a. from the sample dùa vµo mÉu ®Ó ph¸n ®o¸n a. in a cirele r¬i vµo vßng luÈn quÈn a. in favour of ... lý luËn nghiªng vÒ ... argument agumen, ®èi sè; gãc cùc; lý luËn, chøng minh a. of a complex nhumber agumen cña sè phøc sound a. lý luËn cã c¬ së arithmetic sè häc additive a. ®s sè häc céng tÝnh mental a. tÝnh nhÈm recursive a. log. sè häc ®Ö quy 19
nguon tai.lieu . vn