Xem mẫu

  1. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cách thức thực hiện:Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Sổ BHXH
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động lập tờ khai cá nhân nộp cho người sử dụng 1. Bước 1 lao động Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất 2. Bước 2 nghiệp đối với những người thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho tổ chức BHXH Tổ chức BHXH xem xét và cấp sổ BHXH cho người lao 3. Bước 3 động
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai cá nhân theo mẫu do BHXH VN ban hành Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do người sử 2. dụng lao động lập theo mẫu do BHXH VN ban hành Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai cá nhân Công văn số 1615/BHXH-CSXH ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn