Xem mẫu

  1. Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão; Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và các sở- ngành liên quan. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - 0,0250%/Tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng, - 0,0230%/Tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, - 0,0190%/Tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, - 0,0170%/Tổng mức đầu Phí thẩm định thiết tư 25 tỷ đồng, Thông tư số 1. kế cơ sở, dự án đầu - 0,0150%/Tổng mức đầu 109/2000/TT-BTC n... tư tư 50 tỷ đồng, - 0,0125%/Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, - 0,0100%/Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, - 0,0075%/Tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, - 0,0047%/Tổng mức đầu
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định tư 1000 tỷ đồng, - 0,0025%/Tổng mức đầu tư 2000 tỷ đồng, Công văn số 5361/BTC- CST ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 2. Bước 2 thôn (số 176 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM), thời gian từ 7g30- 11g30 và từ 13g-17g vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu.
  4. Tên bước Mô tả bước Khi nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận hồ sơ cho người nộp. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả –Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian từ 7g30- 3. Bước 3 11g30 và từ 13g-17g vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình (theo mẫu tại phụ 1. lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng);
  5. Thành phần hồ sơ Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của chủ đầu 2. tư; Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chủ quản (ngoại trừ các dự án do Sở 3. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan chủ quản đầu tư); 4. Thuyết minh báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình; 5. Các bản vẽ thiết kế; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình và địa chất công trình (kèm theo các báo 6. cáo khảo sát); Biên bản nghiệm thu kết quả công tác khảo sát xây dựng và thiết kế bản vẽ 7. thi công; Văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về: 8.  Chủ trương đầu tư xây dựng công trình;  Quy hoạch xây dựng và văn bản thống nhất phương án kết nối với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào,
  6. Thành phần hồ sơ  Sử dụng đất;  Phòng chống cháy nổ;  Bảo vệ môi trường. 9. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế 10. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát 11. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế 12. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát. 13. Chứng chỉ hành nghề của kỹ sư định giá xây dựng. Số bộ hồ sơ: 02 bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật Thông tư số 03/2009/TT- 1. công trình BXD ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn