Xem mẫu

  1. Thẩm định và chấp thuận Doanh nghiệp khai thác thử các tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, cố định liền kề chưa có trong danh mục tuyến Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Thời hạn trong 30 ngày kể từ ngày công bố mở tuyến cố định nội 1. Bước 1 tỉnh và tuyến cố định liền kề, các doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng ôtô theo quy định đều được đăng ký khai thác thử vận tải khách. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1; - Thời gian nhận hồ sơ: +Các ngày từ thứ hai đến thứ sáu: Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 2. Bước 2 Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00. +Thứ bảy: Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; -Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn điền đầy đủ nội dung hồ sơ doanh nghiệp đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định nội tỉnh và tuyến cố định liền kề chưa có trong danh mục tuyến. + Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì sẽ cấp Biên nhận hồ sơ cho
  3. Tên bước Mô tả bước người nộp; + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 3. Bước 3 quả giải quyết tại Bộ phận trả hồ sơ của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định” theo 1. mẫu quy định, kèm theo phương án hoạt động theo mẫu có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến; Bản phô tô Đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký. Đối với xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo giấy giới thiệu của 2. hợp tác xã, quyết định kết nạp xã viên theo quy định của pháp luật (bản phô tô có chứng thực), cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của
  4. Thành phần hồ sơ hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã (bản phô tô có chứng thực); Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 3. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký; "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" của doanh nghiệp trong đó có loại 4. hình kinh doanh phù hợp (bản phô tô có chứng thực); Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng Quyết định số 1. ôtô theo tuyến cố định 16/2007/QĐ-BGTV... Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh Quyết định số 2. bằng ôtô 16/2007/QĐ-BGTV...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện về niên hạn sử dụng của ôtô khách Nghị định số 110/2006/NĐ- 1. kinh doanh vận tải. CP n...
nguon tai.lieu . vn