Xem mẫu

  1. Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đối với dự án nhóm C Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện: Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tùy theo từng hạng mục công Thông tư số 109/2000/TT-BTC 1. trình. n... Công văn số 5361/BTC-CST ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý đô thị quận hoặc Phòng Công 2. Bước 2 thương huyện (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
  3. Tên bước Mô tả bước + Đối với chuyên viên tiếp nhận kiểm tra thành phần trong hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận; trong trường hợp không đủ điều kiện xem xét phê duyệt thiết kế cơ sở thông báo bằng văn bản (chỉ một lần) tất cả các nội dung yêu cầu chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. + Đối với Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở trong thời gian không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc. Nhận kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại phòng Quản lý đô thị 3. Bước 3 quận hoặc Phòng Công thương huyện (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình thẩm định dự án của chủ đầu tư. 2. Văn bản về chủ trương đầu tư.
  4. Thành phần hồ sơ Văn bản chấp thuận về quy hoạch xây dựng đối với dự án không có trong 3. quy hoạch xây dựng. 4. Giấy phép đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án hoặc chủ trì 5. thiết kế (kiến trúc, kết cấu). 6. Các văn bản pháp lý có liên quan. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình trong bước thiết kế cơ sở 7. (thẩm định thiết kế cơ sở). 8. Tập thuyết minh thiết kế cơ sở và bản tính. 9. Các bản vẽ thiết kế cơ sở. Số bộ hồ sơ: 04 (bộ)
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Lập thiết kế cơ sở (Phụ lục 3) Công văn số 9462/SXD-TĐTKCS n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn