Xem mẫu

  1. Thẩm định, phê duyệt nội dung dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA (Cấp UBND)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ tướng Chính phủ (các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ); Thủ trưởng cơ quan chủ quản chương trình, dự án. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản xác định một đơn vị trực thuộc có năng lực chuyên môn phù hợp để làm nhiệm vụ thẩm định dự án hỗ trợ kỹ thuật cụ thể. Với dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ quan chủ trì thẩm định trên cơ sở đề nghị của Bộ KH và ĐT. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành, đơn vị có liên quan... Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời hạn thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định, thủ trưởng cơ quan chủ quản ra quyết định phê duyệt chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của mình. Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định: Cơ quan chủ quản xác định một đơn vị trực thuộc chuyên trách làm nhiệm vụ thẩm định các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật (Với các dự án 1. thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cơ quan chủ trì thẩm định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Cơ quan chủ trì thẩm định chương trình, dự án tổ chức thẩm định theo trình tự: + Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định. 2. + Tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan. + Lựa chọn hình thức thẩm định: Hình thức tổng hợp ý kiến thẩm định hoặc hình thức tổ chức hội nghị thẩm định. Cơ quan chủ trì thẩm định chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định 3. kèm theo các tài liệu liên quan trình cơ quan chủ quản để cơ quan chủ quản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện dự án (nếu là chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng
  3. Tên bước Mô tả bước Chính phủ) hoặc cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện dự án. Thông báo kết quả phê duyệt: Cơ quan chủ quản thông báo cho nhà tài trợ và chủ dự án kết quả phê duyệt văn kiện dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo thẩm 4. định, quyết định phê duyệt (bản gốc hoặc bản sao công chứng) kèm theo văn kiện dự án đã được phê duyệt bằng tiếng Việt và tiếng Anh có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án của cơ quan chủ quản (đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), của chủ dự án (với dự án do cơ quan chủ quản phê duyệt); - Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục tài trợ chính thức; 1. - Văn kiện dự án (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có); - Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị dự án và các văn bản thỏa thuận, ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có);
  4. Thành phần hồ sơ 2. Số bộ hồ sơ: 08 bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Nội dung văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử Thông tư 04/2007/TT-BKH 1. dụng vốn ODA ngày... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn