Xem mẫu

  1. Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình, dự án Ô sử dụng vốn ODA Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ tướng Chính phủ (các chương trình,dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ); Thủ trưởng cơ quan chủ quản chương trình, dự án. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người ra quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô chỉ định một đơn vị trực thuộc chủ trì thẩm định hoặc thành lập một hội đồng thẩm định do đại diện của mình làm chủ tịch với sự tham gia của đại diện các cơ quan chủ quản các dự án thành phần. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành, đơn vị có liên quan... Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời hạn thẩm định không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chủ quản chương trình, dự án nhận được đủ bộ hồ sơ hợp lệ.Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định, thủ trưởng cơ quan chủ quản ra quyết định phê duyệt chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của mình. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định: Người ra quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô chỉ định một đơn vị 1. trực thuộc chủ trì thẩm định hoặc thành lập một hội đồng thẩm định do đại diện của mình làm chủ tịch với sự tham gia của đại diện các cơ quan chủ quản của các dự án thành phần. Cơ quan chủ trì thẩm định chương trình, dự án ô tổ chức thẩm định theo trình tự: + Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định. 2. + Tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan. + Lựa chọn hình thức thẩm định: Hình thức tổng hợp ý kiến thẩm định hoặc hình thức tổ chức hội nghị thẩm định. Cơ quan chủ trì thẩm định hoặc hội đồng thẩm định chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo các tài liệu liên quan để cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô trình Thủ tướng Chính phủ phê 3. duyệt văn kiện chương trình, dự án ô (nếu là chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) hoặc cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô.
  3. Tên bước Mô tả bước Thông báo kết quả phê duyệt: Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô thông báo bằng văn bản cho nhà tài trợ và chủ chương trình, dự án ô đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt chương trình, dự 4. án (bản gốc hoặc bản sao công chứng) và văn kiện chương trình, dự án ô đã được phê duyệt bằng tiếng Việt và tiếng Anh có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản.Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô gửi bản sao các tài liệu này tới các cơ quan chủ quản dự án thành phần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình của cơ quan chủ quản (đối với chương trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), của chủ dự án (với chương trình do cơ quan chủ quản phê duyệt); 1. - Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục tài trợ chính thức; - Văn kiện chương trình (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có); - Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị chương trình và các văn bản thỏa thuận, ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện
  4. Thành phần hồ sơ theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có); - Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại) 2. Số bộ hồ sơ: 08 bộ (trong đó có ít nhất 01 bộ gốc). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 04/2007/TT-BKH 1. Nội dung văn kiện chương trình, dự án Ô ngày... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn