Xem mẫu

  1. 3TW. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ 11/08/2009 3.1. Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại các Bộ có thẩm quyền quyết định đầu tư. Đơn vị chuyên môn trực thuộc các Bộ là cơ quan thẩm định dự án tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định trình Bộ phê duyệt theo đúng thời hạn quy định. - Nộp lệ phí thẩm định dự án. 3.2. Cách thực thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 3.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình - Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở - Các văn bản pháp lý có liên quan b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 3.4.Thời hạn giải quyết: - 40 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; - 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; - 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C. 3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan cấp Bộ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị chuyên môn trực thuộc các Bộ 3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  2. - Báo cáo kết quả thẩm định dự án 3.8. Lệ phí (nếu có): - Lệ phí thẩm định dự án - Mức phí tính theo tỷ lệ % 3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Tài liệu đính kèm bài viết Tải về Mau to trinh T3TW.doc(Mau to trinh T3TW_1249971627879.doc)
nguon tai.lieu . vn