Xem mẫu

  1. 38T. Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình 11/08/2009 38.1. Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới cơ quan quản lý quy hoạch theo phân cấp - Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định 38.2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính 38.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Tờ trình đề nghị phê duyệt, thuyết minh tổng hợp, các phụ lục tính toán kèm theo; - Các bản vẽ thu nhỏ in màu và các bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ theo quy định, các văn bản pháp lý có liên quan b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 38.4. Thời hạn giải quyết: - 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 38.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 38.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: cơ quan QLQH theo phân cấp - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: cơ quan QLQH theo phân cấp 38.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng 38.8. Lệ phí (nếu có): Không có 38.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
  2. 38.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 38.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng - Nghị quyết 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 Về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp - Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
nguon tai.lieu . vn