Xem mẫu

  1. 4TW. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của cơ quan cấp Bộ 11/08/2009 4.1.Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ tại các Bộ có thẩm quyền quyết định đầu tư. Đơn vị chuyên môn trực thuộc các Bộ là cơ quan đầu mối thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt. - Nộp lệ phí thẩm định dự án. 4.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ -Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu - Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ) 4.4.Thời hạn giải quyết: - Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ có thẩm quyền quyết định đầu tư - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: cơ quan đầu mối trực thuộc Bộ 4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 4.8. Lệ phí (nếu có):
  2. - Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật - Mức phí tính theo tỷ lệ % 4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (đính kèm theo thủ tục) 4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Tài liệu đính kèm bài viết Tải về Mau to trinh T4TW.doc(Mau to trinh T4TW_1249971643544.doc)
nguon tai.lieu . vn