Xem mẫu

  1. Th c m c c a m khi tr l t Các b c cha m không ch quan tâm n chuy n tr l t s m hay mu n mà còn có r t nhi u câu h i t ra xung quanh v n này. Nh ng câu h i ó làm cho cha m h t s c nóng lòng, không yên tâm. Babytree s giúp b n gi i t a m t vài n i lo. H i: Tr m p khó l t ph i không?
  2. áp: Cơ th tr m p v n n ng, v n ng tương i khó khăn, n m s p xu ng cũng khó khăn, cho nên, tr m p khi l t hơi khó khăn m t chút. Nhưng tùy theo s v n ng, phát tri n không ng ng c a trí não và cơ th , tr s bi t l t m t cách t nhiên. Vì th , các b c cha m tuy t i không nên vì tr v n ng tr mà quá nóng lòng ho c lo l ng. H i: Con tôi dư ng như ã mu n l t r i, nhưng g n ây l i không th y l t? áp: Tr cũng có c i m gi ng ngư i l n chúng ta, cũng có lúc mu n làm và không mu n làm. N u b n b t tr mi n cư ng làm vi c gì ó, r t d khi n cho tr chán ghét vi c ó. Cho nên, quan sát tình tr ng và ý mu n c a tr , v a chơi v a n m s p cùng tr , ho c lúc n m nghiêng y nh phía dư i c c a tr , d n d n t o thành thòi quen tr có th t l t ư c. H i: Tr ng s p có l t s m không? áp: Có ngư i cho r ng tr l t mu n do ghét n m s p, nhưng n nay cũng không có tài li u chính th c nào nói r ng tr l t s m và n m s p có liên quan v i
  3. nhau. Tư th n m s p d gây ra nguy hi m cho tr , d làm cho tr ng t th . N u nói ch có vì tr l t s m, mà cho tr n m s p ng thì hoàn toàn không có cơ s và tính t t y u. H i: Tr l t ngư i qua r i nhưng không l t l i ư c, có th giúp tr hay không? áp: Lúc này n u tr khóc, m nên giúp tr , b tr , tr l t l i thì hoàn toàn có th ư c. Tương t như v y, n u b p tay c a tr không m nh ngư i, cũng có th giúp cho tr . i u này là cho tr không chán ghét, không phát sinh tâm lý s hãi. Nhưng b t k vào lúc nào, nên chú ý tuy t i không ư c dùng l c quá m nh iv iv n ng còn non n t c a tr . H i: Tr ch có th l t theo m t hư ng nào ó (l t v m t bên), có v n gì hay không? áp: Tr t l t theo nhi u phương hư ng khác nhau là ph bi n. Nhưng cho dù tr ch l t theo m t hư ng nào ó, thông thư ng là b i vì tr có thói quen và ý
  4. thích như th , nên không có v n gì. Có th “d ” tr l t sang bên khác, m r ng t m nhìn c a tr . H i: Th i gian bé bi t l t s m hay mu n và s v n ng, phát tri n th n kinh sau này c a tr có liên quan gì không? áp: Theo y h c thì quá trình l t c a bé và s v n ng, phát tri n th n kinh c a tr trong tương lai là có liên quan. Nhưng cũng có tr cho dù l t mu n m t chút, sau khi lên trung h c thì s v n ng th n kinh v n r t t t. Không ph i ch nhìn tr bi t l t s m hay mu n mà có th k t lu n s phát tri n c a tr , mà ph i nhìn vào t ng th quá trình phát tri n, t ng th các phương di n phát tri n c a tr , m i có th k t lu n. Cu i cùng thì tr cũng bi t l t r i! Nhưng sau khi tr t p l t và bi t l t, b n c n ph i chú ý nhi u hơn n nh ng v n sau:
  5. * Không ư c các v t d ng b ng v i b m m g n tr , m t khi tr ã “ch p” ư c thì r t d làm tr ng t th . * Không các v t c ng và nh trên giư ng tr , khi tr l t kh i b au và không l y các v t ó b vào mi ng nu t. * Nên có ngư i l n bên c nh trông ch ng tr , phòng khi tr l t b l t kh i giư ng, ho c tr trên giư ng ngư i l n s làm b n yên tâm hơn khi tr l t.