Xem mẫu

  1. Tắt U UAC cho m ứng dụn riêng bi một ng iệt Tính năn User Account Cont (UAC) là tính năn bảo mật r hữu ích của Windo ng trol ng rất ows Vista. Tu nhiên, tín năng này gây không ít phiền to cho ngư dùng vì các hộp tho uy nh y g oái ười oại xác nhận cứ liên tục xuất hiện khi bạn khởi động bất cứ chương trình nào, kể cả chươ n t g ơng trình của Microsoft Vì vậy mộ số người dùng Vista sử dụng gi pháp khá tiêu cực là tắt a ft. ột iải á à hẳn UAC Việc này có thể tạo điều kiện c virus ch chương trình bất hợp pháp tro C. y cho hạy ong máy tính của bạn. h Thay vì phải chọn một giải pháp thiếu an toàn như th bạn có t tắt UAC với từng ứ m hế, thể C ứng dụng riê biệt bằn phần mềm Elevator Như vậy b sẽ khôn gặp thôn báo UAC êng ng m r. bạn ng ng C phiền toái với các ứng dụng ha dùng như nếu có một chươn trình lạ n virus thi lập ứ ay ưng ng như tức UAC sẽ cảnh bá cho bạn. C áo . vator (17K Tải Elev KB) Sau khi tải về, bạn giải nén vào một thư m nào đó rồi kích ho tập tin tê Install.cmd, mục oạt ên chương trình sẽ bổ sung lệnh E Elevate me vào menu ngữ cảnh c Window e của ws.
  2. Khi muốn tắt UAC với ứng dụng nào, bạn hãy bấm chuột phải vào biểu tượng của File thực thi và chọn Elevate me. Từ giờ bạn sẽ không gặp thông báo UAC phiền toài nữa. Để gỡ bỏ mục Elevate me khỏi menu ngữ cảnh, bạn hãy chạy tập tin Uninstall.cmd trong thư mục của chương trình.  
nguon tai.lieu . vn