Xem mẫu

  1. K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 31 : ÔN T P CÁC CH HOA A, M, N, Q, V (ki u 2) I. M C TIÊU: - On t p, c ng c kĩ năng vi t ch hoa A, M, N, Q, V ki u 2. - On cách n i nét t các ch hoa (ki u 2) t trong khung ch (như SGK) - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh. - Nh n xét 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài :
  2. b) Các ho t ng d y h c : “On t p các ch hoa A, M, N, Q, V ki u 2” TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa A, M, N, Q, V ki u 2. *GV ính ch m u ki u 2. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u A, M, N, Q, V và nêu cách vi t. -Theo dõi.Vi t b ng con 2 -GV gi i thi u câu ng d ng lư t. “Vi t nam, Nguy n Ai Qu c, H Chí Minh” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng d ng. -Hs nêu. -Y/C hs quan sát nh n xét v -Quan sát nh n xét. cao,... -Theo dõi vi t b ng con 2 17 -GV vi t m u và hư ng d n cách lư t. ph vi t.
  3. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa và câu ng d ng “Vi t Nam, Nguy n Ai Qu c, H Chí Minh” theo c v a và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. -Theo dõi t ch a bài. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n xét.
  4. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch A, M, N, Q, V hoa ki u 2. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
  5. TU N 35 ***** K HO CH BÀI H C MÔN : T P VI T ÔN T P KI M TRA CU I KỲ II
nguon tai.lieu . vn