Xem mẫu

  1. TU N 26 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 24 : CH HOA X I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa X theo c v a và nho. - Vi t úng câu ng d ng “Xuôi chèo mát mái” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát
  2. 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh. - Nh n xét 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : b) Các ho t ng d y h c : “Ch hoa X” TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa X và ch Xuôi.. *GV ính ch m u X. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u X và nêu cách vi t. -Theo dõi.Vi t b ng con 2 -GV gi i thi u câu ng d ng lư t.
  3. “Xuôi chèo mát mái” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -2 hs c. d ng. -Hs nêu. -Y/C hs quan sát nh n xét v -Quan sát nh n xét. cao,... -GV vi t m u ch Xuôi và hư ng d n cách vi t. -Theo dõi vi t b ng con 2 lư t. 17 *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t ph vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa Xuôi và câu ng d ng “Xuôi chèo mát mái” theo c v a và nh . -GV nêu yêu c u. -Theo dõi giúp h c sinh. -Hs vi t vào v . -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n xét. -Theo dõi t ch a bài.
  4. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch X hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ TU N 27 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T ÔN T P KI M TRA GI A KỲ II
  5. TU N 28 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 25 : CH HOA Y I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa Y theo c v a và nho. - Vi t úng câu ng d ng “Yêu lu tre làng” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát
  6. 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh. - Nh n xét 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : b) Các ho t ng d y h c : “Ch hoa Y” TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa Y và ch Yêu. *GV ính ch m u Y. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u Y và nêu cách vi t. -Theo dõi.Vi t b ng con 2 -GV gi i thi u câu ng d ng lư t.
  7. “Yêu lu tre làng” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -2 hs c. d ng. -Hs nêu. -Y/C hs quan sát nh n xét v -Quan sát nh n xét. cao,... -GV vi t m u ch Yêu và hư ng d n cách vi t. -Theo dõi vi t b ng con 2 lư t. 17 *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t ph vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa Yêu và câu ng d ng “Yêu lu tre làng” theo c v a và nh . -GV nêu yêu c u. -Theo dõi giúp h c sinh. -Hs vi t vào v . -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n xét. -Theo dõi t ch a bài.
  8. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch Y hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
nguon tai.lieu . vn