Xem mẫu

  1. TU N 22 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 20 : CH HOA S I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa S theo c v a và nho. - Vi t úng câu ng d ng “Sáo t m thì mưa” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh. - Nh n xét
  2. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : b) Các ho t ng d y h c : “Ch hoa S” TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa S và ch Sáo *GV ính ch m u S. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u S và nêu cách vi t. -Theo dõi.Vi t b ng con 2 -GV gi i thi u câu ng d ng lư t. “Sáo t m thì mưa” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -2 hs c. d ng. -Hs nêu. -Y/C hs quan sát nh n xét v -Quan sát nh n xét. cao,... -GV vi t m u ch Sáo và hư ng d n cách vi t. -Theo dõi vi t b ng con 2 17
  3. ph *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t lư t. vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa Sáo và câu ng d ng “Sáo t m thì mưa” theo c v a và nh . -GV nêu yêu c u. -Theo dõi giúp h c sinh. -Hs vi t vào v . -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n xét. -Theo dõi t ch a bài. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch T hoa.
  4. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
  5. TU N 23 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 21 : CH HOA T I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa T theo c v a và nho. - Vi t úng câu ng d ng “Th ng như ru t ng a” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh. - Nh n xét 3./ Bài m i :
  6. a) Gi i thi u bài : b) Các ho t ng d y h c : “Ch hoa T” TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa T và ch Th ng *GV ính ch m u T. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u T và nêu cách vi t. -Theo dõi.Vi t b ng con 2 -GV gi i thi u câu ng d ng lư t. “Th ng như ru t ng a” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -2 hs c. d ng. -Hs nêu. -Y/C hs quan sát nh n xét v -Quan sát nh n xét. cao,... -GV vi t m u ch Th ng và hư ng d n cách vi t. -Theo dõi vi t b ng con 2 17 lư t. ph *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t
  7. vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa Th ng và câu ng d ng “Th ng như ru t ng a” theo c v a và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch T hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
nguon tai.lieu . vn