Xem mẫu

  1. TU N 32 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 29 : CH HOA Q (ki u 2) I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa Q ki u 2 theo c v a và nho. - Vi t úng câu ng d ng “Quân dân m t lòng” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh.
  2. - Nh n xét 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : b) Các ho t ng d y h c : “Ch hoa Q ki u 2” TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa Q ki u 2 và ch Quân. *GV ính ch m u Q ki u 2. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u Q và nêu cách vi t. -Theo dõi.Vi t b ng con 2 -GV gi i thi u câu ng d ng lư t. “Quân dân m t lòng” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -2 hs c. d ng. -Hs nêu. -Y/C hs quan sát nh n xét v -Quan sát nh n xét.
  3. cao,... -GV vi t m u ch Quân và -Theo dõi vi t b ng con 2 17 hư ng d n cách vi t. lư t. ph *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa Quân và câu ng d ng “Quân dân m t lòng” theo c v a và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. -Theo dõi t ch a bài. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n xét.
  4. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch Q hoa ki u 2. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
  5. TU N 33 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 30 : CH HOA V (ki u 2) I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa V ki u 2 theo c v a và nho. - Vi t úng câu ng d ng “Vi t Nam thân yêu” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n .
  6. III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh. - Nh n xét 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : b) Các ho t ng d y h c : “Ch hoa V ki u 2” TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa V ki u 2 và ch Vi t. *GV ính ch m u V ki u 2. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u V và nêu cách vi t. -Theo dõi.Vi t b ng con 2 -GV gi i thi u câu ng d ng lư t.
  7. “Vi t Nam thân yêu” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -2 hs c. d ng. -Hs nêu. -Y/C hs quan sát nh n xét v -Quan sát nh n xét. cao,... -GV vi t m u ch Vi t và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 d n cách vi t. 17 lư t. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t ph vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa Vi t và câu ng d ng “Vi t Nam thân yêu” theo c v a và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. -Theo dõi t ch a bài. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n xét. 4. C ng co : ( 4 phút)
  8. - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch V hoa ki u 2. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
nguon tai.lieu . vn