Xem mẫu

  1. TU N 17 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 16 : CH HOA Ô, Ơ I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa Ô, Ơ theo c v a và nho. - Vi t úng câu ng d ng “Ơn sâu nghĩa n ng” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh. - Nh n xét
  2. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : b) Các ho t ng d y h c : “Ch hoa Ô,Ơ” TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa Ô, Ơ và ch Ơn. *GV ính ch m u Ô, Ơ. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u Ô, Ơ và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2 vi t. lư t. -GV gi i thi u câu ng d ng “Ơn sâu nghĩa n ng” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -Hs nêu. d ng. -Quan sát nh n xét. -Y/C hs quan sát nh n xét v cao,... -GV vi t m u ch Ơn và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 17
  3. ph d n cách vi t. lư t. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa Ơn và câu ng d ng “Ơn sâu nghĩa n ng” theo c v a và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. -Theo dõi t ch a bài. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch Ô, Ơ hoa.
  4. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ TU N 18 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T ÔN T P KI M TRA CU I KỲ I
  5. TU N 19 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 17 : CH HOA P I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa P theo c v a và nho. - Vi t úng câu ng d ng “Phong c nh h p d n” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh. - Nh n xét 3./ Bài m i :
  6. a) Gi i thi u bài : b) Các ho t ng d y h c : “Ch hoa P” TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa P và ch Phong *GV ính ch m u P. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u P và nêu cách vi t. -Theo dõi.Vi t b ng con 2 -GV gi i thi u câu ng d ng lư t. “Phong c nh h p d n” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -2 hs c. d ng. -Hs nêu. -Y/C hs quan sát nh n xét v -Quan sát nh n xét. cao,... -GV vi t m u ch Ơn và hư ng d n cách vi t. -Theo dõi vi t b ng con 2 17 lư t. ph *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài.
  7. M c tiêu : Vi t úng ch hoa Phong và câu ng d ng “Phong c nh h p d n” theo c v a và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch P hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
nguon tai.lieu . vn