Xem mẫu

  1. TU N 15 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 14 : CH HOA N I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa N theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “Nghĩ trư c nghĩ sau” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs ch hoa M, câu ng d ng “Mi ng nói tay làm”. L p vi t b ng con. - Nh n xét ghi i m.
  2. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : “Ch hoa N” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa N và ch Nghĩ. *GV ính ch m u hoa N. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch N và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2 vi t. lư t. -GV gi i thi u câu ng d ng “Nghĩ trư c nghĩ sau” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -Hs nêu. d ng. -Quan sát nh n xét. -Y/C hs quan sát nh n xét v cao,... -GV vi t m u ch Nghĩ và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 17
  3. ph d n cách vi t. lư t. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa N và câu ng d ng “Nghĩ trư c nghĩ sau” theo c vùa và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch N hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem.
  4. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
  5. TU N 16 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 15 : CH HOA O I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa O theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “Ong bay bư m lư n” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh. - Nh n xét 3./ Bài m i :
  6. a) Gi i thi u bài : b) Các ho t ng d y h c : “Ch hoa O” TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa O và ch Ong. *GV ính ch m u O. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u O và nêu cách vi t. -Theo dõi.Vi t b ng con 2 -GV gi i thi u câu ng d ng lư t. “Ong bay bư m lư n” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -2 hs c. d ng. -Hs nêu. -Y/C hs quan sát nh n xét v -Quan sát nh n xét. cao,... -GV vi t m u ch Ong và hư ng d n cách vi t. -Theo dõi vi t b ng con 2 17
  7. ph *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t lư t. vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoan Ong và câu ng d ng “Ong bay bư m lư n” theo c vùa và nh . -GV nêu yêu c u. -Theo dõi giúp h c sinh. -Hs vi t vào v . -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n xét. -Theo dõi t ch a bài. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch O hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
nguon tai.lieu . vn