Xem mẫu

  1. TU N 10 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 9 : CH HOA H I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa H theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “Hai sương m t n ng” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs ch hoa G, câu ng d ng “Góp s c chung tay”. L p vi t b ng con. - Nh n xét ghi i m.
  2. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : “Ch hoa H” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa H và ch Hai sương m t n ng. *GV ính ch m u hoa H. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch H và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2 vi t. lư t. -GV gi i thi u câu ng d ng “Hai sương m t n ng” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -Hs nêu. d ng. -Quan sát nh n xét. -Y/C hs quan sát nh n xét v cao,... -GV vi t m u ch Hai và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 17 d n cách vi t. lư t. ph
  3. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa H và câu ng d ng “Hai sương m t n ng” theo c vùa và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch H hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem.
  4. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ TU N 11 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 10 : CH HOA I
  5. I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa I theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “Ích nư c l i nhà” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs ch hoa H, câu ng d ng “Hai sương m t n ng”. L p vi t b ng con. - Nh n xét ghi i m. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : “Ch hoa I” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C
  6. 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa I và ch Ích. *GV ính ch m u hoa I. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch I và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2 vi t. lư t. -GV gi i thi u câu ng d ng “Ích nư c l i nhà” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -Hs nêu. d ng. -Quan sát nh n xét. -Y/C hs quan sát nh n xét v cao,... -GV vi t m u ch Ích và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 17 d n cách vi t. lư t. ph *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa I và câu ng d ng “Ích nư c l i nhà” theo c vùa và nh .
  7. -GV nêu yêu c u. -Theo dõi giúp h c sinh. -Hs vi t vào v . -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch I hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
  8. TU N 12 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 11 : CH HOA K I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa K theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “K vai sát cánh” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs ch hoa I, câu ng d ng “Ích nư c l i nhà”. L p vi t b ng con. - Nh n xét ghi i m.
  9. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : “Ch hoa K” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa K và ch K . *GV ính ch m u hoaK. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch K và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2 vi t. lư t. -GV gi i thi u câu ng d ng “K vai sát cánh” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -Hs nêu. d ng. -Quan sát nh n xét. -Y/C hs quan sát nh n xét v cao,... -GV vi t m u ch K và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 17 d n cách vi t. lư t. ph
  10. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa K và câu ng d ng “K vai sát cánh” theo c vùa và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch K hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------