Xem mẫu

  1. TU N 6 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 6 : CH HOA I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “ p trư ng p l p” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs ch hoa D, câu ng d ng “Dân giàu nư c m nh”. L p vi t b ng con. - Nh n xét ghi i m.
  2. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa và ch p. *GV ính ch m u hoa . -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2 vi t. lư t. -Cho hs so sánh cách vi t ch hoa và ch hoa D. -Hs so sánh. -GV gi i thi u câu ng d ng “ p trư ng pl p -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng d ng. -Hs nêu. -Y/C hs quan sát nh n xét v -Quan sát nh n xét.
  3. cao,... 17 -GV vi t m u ch p và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 ph d n cách vi t. lư t. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa và câu ng d ng “ p trư ng p l p” theo c vùa và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà.
  4. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ TU N 7 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 7 : CH HOA E, Ê
  5. I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa E, Ê theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “Em yêu trư ng em” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs ch hoa , câu ng d ng “ p trư ng p l p”. L p vi t b ng con. - Nh n xét ghi i m. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : “Ch hoa E, Ê” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C
  6. 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa E, Ê và ch Em.. *GV ính ch m u hoa E, Ê. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch E,Ê và nêu -Theo dõi.Vi t b ng con 2 cách vi t. lư t. -GV gi i thi u câu ng d ng “Em yêu trư ng em” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -Hs nêu. d ng. -Quan sát nh n xét. -Y/C hs quan sát nh n xét v cao,... -GV vi t m u ch Em và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 17 d n cách vi t. lư t. ph *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa E, Ê và câu ng d ng “ Em yêu trư ng em” theo c vùa và nh .
  7. -GV nêu yêu c u. -Theo dõi giúp h c sinh. -Hs vi t vào v . -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch E, Ê hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
  8. TU N 8 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 8 : CH HOA G I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa G theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “ Góp s c chung tay” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs ch hoa E, Ê, câu ng d ng “Em yêu trư ng em”. L p vi t b ng con. - Nh n xét ghi i m.
  9. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : “Ch hoa G” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa G và ch Góp. *GV ính ch m u hoa G. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch G và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2 vi t. lư t. -GV gi i thi u câu ng d ng “Góp s c chung tay” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -Hs nêu. d ng. -Quan sát nh n xét. -Y/C hs quan sát nh n xét v cao,... -GV vi t m u ch Góp và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 17 d n cách vi t. lư t. ph
  10. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa G và câu ng d ng “Góp s c chung tay” theo c vùa và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch G hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------