Xem mẫu

  1. TU N 4 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 4 : CH HOA C I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa C theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “Chia ng t s bùi” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs ch hoa B, câu ng d ng “B n bè sum h p”. L p vi t b ng con.
  2. - Nh n xét ghi i m. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : “Ch hoa C” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa C và ch Chia. *GV ính ch m u hoa C. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch C và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2 vi t. lư t. -GV gi i thi u câu ng d ng “Chia ng t s bùi” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -Hs nêu. d ng. -Quan sát nh n xét. -Y/C hs quan sát nh n xét v cao,...
  3. 17 -GV vi t m u ch Chia và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 ph d n cách vi t. lư t. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa C và câu ng d ng “Chia ng t s bùi” theo c vùa và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch C hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem.
  4. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
  5. TI N 5 K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 5 : CH HOA D I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa D theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “Dân giàu nư c m nh” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs ch hoa C, câu ng d ng “Chia ng t s bùi”. L p vi t b ng con. - Nh n xét ghi i m. 3./ Bài m i :
  6. a) Gi i thi u bài : “Ch hoa D” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa D và ch Dân. *GV ính ch m u hoa D. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch D và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2 vi t. lư t. -GV gi i thi u câu ng d ng “Dân giàu nư c m nh.” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -Hs nêu. d ng. -Quan sát nh n xét. -Y/C hs quan sát nh n xét v cao,... -GV vi t m u ch Dân và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 17 d n cách vi t. lư t. ph
  7. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa D và câu ng d ng “Dân giàu nư c m nh” theo c vùa và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. -Theo dõi t ch a bài. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch D hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------
  8. -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
nguon tai.lieu . vn