Xem mẫu

 1. TU N 1 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 1 : CH HOA A I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa A theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “Anh em thu n hòa” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh. - Nh n xét
 2. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : “Ch hoa A” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa A và ch Anh. *GV ính ch m u hoa A. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch A và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2 vi t. lư t. -GV gi i thi u câu ng d ng “Anh em hoà thu n” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -Hs nêu. d ng. -Quan sát nh n xét. -Y/C hs quan sát nh n xét v cao,... -GV vi t m u ch Anh và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 17
 3. ph d n cách vi t. lư t. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa A và câu ng d ng “Anh em hoà thu n” theo c vùa và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét.
 4. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch A hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
 5. TU N 2 K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 2 : CH HOA Ă, Â I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa Ă, Â theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “An ch m nhai kĩ” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs ch hoa A, câu ng d ng “Anh em hoà thu n”. L p vi t b ng con. - Nh n xét ghi i m 3./ Bài m i :
 6. a) Gi i thi u bài : “Ch hoa Ă,” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa Ă, và ch Ăn. *GV ính ch m u hoa Ă,Â. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch Ă,  và nêu -Theo dõi.Vi t b ng con 2 cách vi t. lư t. -Cho hs so sánh cách vi t ch hao A và ch hoa Ă,  -Hs so sánh tr l i. -GV gi i thi u câu ng d ng “An -2 hs c. ch m nhai kĩ” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng d ng. -Hs nêu. -Y/C hs quan sát nh n xét v -Quan sát nh n xét.
 7. cao,... -GV vi t m u ch Ăn và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 17 d n cách vi t. lư t. ph *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa Ă,  và câu ng d ng “An ch m nhai kĩ” theo c vùa và nh . -GV nêu yêu c u. -Theo dõi giúp h c sinh. -Hs vi t vào v . -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch Ă, hoa.
 8. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
 9. TU N 3 ***** K HOACH BÀI H C MÔN : T P VI T BÀI 3 : CH HOA B I. M C TIÊU: - Bi t vi t ch hoa B theo c v a và nh - Vi t úng câu ng d ng “B n bè sum h p” theo ch c nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh. - Giáo d c hs tính c n th n, chính xác. II. DÙNG D Y H C : GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng. Hs : T p vi t, b ng con, ph n . III. CÁC HO T NG D Y H C : 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs ch hoa Ă,Ă, câu ng d ng “Ăn ch m nhai kĩ”. L p vi t b ng con. - Nh n xét ghi i m.
 10. 3./ Bài m i : a) Gi i thi u bài : “Ch hoa B” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch hoa và câu ng d ng. M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa B và ch B n. *GV ính ch m u hoa B. -Hs quan sát, nh n xét c u t o con ch . -GV vi t m u ch Bvà nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2 vi t. lư t. -GV gi i thi u câu ng d ng “B n bè sum h p.” -2 hs c. -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng -Hs nêu. d ng. -Quan sát nh n xét. -Y/C hs quan sát nh n xét v cao,... -GV vi t m u ch B n và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2 17
 11. ph d n cách vi t. lư t. *Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t vào v , ch m ch a bài. M c tiêu : Vi t úng ch hoa B và câu ng d ng “B n bè sum h p” theo c vùa và nh . -GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v . -Theo dõi giúp h c sinh. -Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách vi t. *Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài. xét. 4. C ng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch B hoa. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem. - Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà. - Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------
 12. -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
nguon tai.lieu . vn