Xem mẫu

  1. T p th d c không úng ch - Coi ch ng rư c thêm b nh! T p th d c, ít ai nghĩ n vi c t p âu phù h p, ch c n có không gian thoáng là ư c. Tuy nhiên theo các chuyên gia, t p th d c trong các ư ng h m, c nh ao h ô nhi m, g n ư ng giao thông ông úc... s ch chu c thêm b nh. Không t p th d c trong ư ng h m ư ng h m i b hi n nay ư c nhi u ngư i t n d ng là nơi t p th d c, th m chí ch n làm sân chơi cho tr em. Không ai trong s h bi t r ng, ư ng h m chính là nơi t p trung ô nhi m, v i m c cao hàng trăm l n so v i khu v c xung quanh. GS.TSKH Ph m Ng c ăng - Giám c Trung tâm K thu t Môi trư ng ô th và Khu công nghi p, i h c Xây
  2. d ng phân tích, ã là ư ng h m thì nguy cơ b ô nhi m hơn so v i các khu v c xung quanh là i u d hi u. Không nên t p th d c g n nh ng ư ng giao thông có lưu lư ng xe quá l n. M c dù, h u h t các ư ng h m u ư c thi t k h th ng thông gió tiên ti n, song do c u trúc c thù nên các ch t gây ô nhi m trong ư ng h m không b pha loãng ho c thoát lên cao nhanh như bên ngoài, d n n tình tr ng b ô nhi m. Ch c n i qua ư ng h m cũng c n thi t ph i eo kh u trang, chưa nói gì vi c t p th d c. Theo anh Hoàng Tùng, c nhân i u dư ng - B nh vi n
  3. Th thao, dư i h m i b có nhi u n ng khí CO2 hơn trên m t t, không i u ki n ánh sáng t nhiên, lư ng khí oxy gi m do ư ng h m b kín gió, không khí luân chuy n kém, nên hay b qu n b i. Nhu c u c a ngư i t p th d c òi h i m t lư ng khí oxy l n, do v y t p th d c dư i ư ng h m không áp ng nhu c u lưu thông khí. Hơn n a, ư ng h m thi t k dành cho ngư i tham gia giao thông, lưu lư ng tham gia giao thông nhi u, nh hư ng t i vi c an toàn giao thông. Ông Nguy n Xuân Hư ng - Ch t ch H i ông y Vi t Nam cho r ng, theo thuy t ông y tr i là dương, t là âm, khi ta t p th d c c n dư ng khí, t c dương khí. Trong cơ th m i ngư i ch a lư ng dương khí khá l n, nh t là m i bu i sáng th c d y, lư ng âm khí s nhi u hơn do ư c tích t qua m t êm, nên vi c t p th d c m i bu i sáng y âm khí ra ngoài, hít dương khí vào cơ th i u hòa ư c âm dương giúp ngư i kho m nh hơn.
  4. Dư i ư ng h m là nơi ch a r t nhi u âm khí, khi ta t p th d c, lư ng âm khí này s vào cơ th , gây m t cân b ng cho cơ th , d n t i hi n tư ng chóng m t, bu n nôn và m t m i. Tránh g n các ao h ô nhi m Nhi u ngư i có thói quen d y s m ra g n ao, h t p th d c, c bi t vào mùa hè. Vi c t p như v y cho ta c m giác mát m , nhưng n u g n các ao h ô nhi m, nguy cơ m c các b nh v hô h p là r t l n. Theo BS Nguy n H u Tú, khoa C p c u A9, B nh vi n B ch Mai (Hà N i), ao h là nơi ch a r t nhi u nh ng lo i t o th c v t, xác th y sinh... các ch t th i tích t l i, phân h y có ch a khí sunfua. Khi t p th d c, s ph i th ra và hít vào nên cơ th s hít m t lư ng l n các ch t sunfua, làm t n thương t i ư ng hô h p. Nh ng ngư i s c kháng y u có th d n n viêm ph qu n.
  5. Theo các chuyên gia, m t i m áng lưu ý n a là không nên t p th d c g n nh ng ư ng giao thông có lưu lư ng xe quá l n. K c khi d i phân cách c a ư ng r ng làm các ng tác v n ng thì cũng không th tránh ư c khói, b i, các ch t ô nhi m t ng cơ xe th i ra. L i khuyên chuyên gia M i ngư i nên tìm n nh ng nơi có không khí trong lành t p th d c như công viên, ao h s ch s , khu vui chơi gi i trí thoáng mát, khu nhi u cây xanh… V a là nơi thư giãn, v a cho h hô h p ư c hít khí oxy, tăng cư ng s c kh e, m b o khí huy t lưu thông.
nguon tai.lieu . vn