Xem mẫu

  1. T p làm văn (30) QUAN SÁT V T I M c ích -yêu c u: - HS bi t cách quan sát v t theo m t cách trình t h p lí, b ng nhi u cách (m t nhìnm, tai nghe, tai s ); phát hi n ư c nh ng t i m riêng phân bi t ò v t ó v i nh ng v t khác. - D a theo k t k t qu quan sát, bi t l p dàn ý t m t chơi em ã ch n. II. dùng d y h c: - Tranh minh h a m t s chơi trong sách giáo khoa. - M ts chơi: g u bông, th bông, ôtô, búp bê bi t bò, bi t múa, máy bay, con quay, chong chóng...bày trên bàn h c sinh ch n chơi quan sát. - B ng ph vi t s n dàn ý t m t chơi.
  2. III. Các ho t ng d y -h c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. Ki m tra bài cũ: -G i HS c dàn ý: T chi c áo c a em. 2 HS c. -HS c o n bài văn miêu t cái áo c a em. -Nh n xét, khen g i và cho i m HS. B. D y-h c bài m i: 1. Gi i thi u bài 2. Ph n nh n xét Bài t p 1: -G i HS c ti p n i nhau yêu c u và g i ý. G i HS gi i thi u chơi c a mình. -Yêu c u HS t làm bài. -3 HS c ti p n i nhau. -G i HS trình bày k t qu quan sát c a mình. +4 HS t gi i thi u. -C l p và giáo viên nh n xét theo tiêu chí bình -T làm bài. ch n b n quan sát chính xác, tinh t , phát hi n ư c nh ng c i m c áo c a trò chơi. -HS trình bày. Bài t p 2: -C l p nh n xét và bình ch n. -Theo em, khi quan sát v t c n chú ý nh ng
  3. gì?. -Khi quan sát v t các em c n chú ý quan sát t bao quát n b ph n. Quan sát b ng giác -2 HS tr l i. quan. Giáo viên ưa ra ví d quan sát con g u bông -> Các em c n t p trung miêu t nh ng -HS l ng nghe. c i m c áo, khác bi t ó, không c n quá chi ti t, t m , lan man. 3. Ph n ghi nh : -G i HS c ph n ghi nh . -3 HS c. C l p l ng nghe. 4. Ph n luy n t p: -G i HS c yêu c u. -1 HS c. -GV vi t bài lên b ng. -HS làm vào v d a theo k t qu quan sát m t -T làm vào v . chơi, m i em l p dàn ý cho bài văn t chơi ó. -HS ti p n i nhau c dàn ý ã l p. -5 HS c. -GV nh n xét, bình ch n b n l p ư c dàn ý t t nh t. (t m t, c th nh t). 5. C ng c , d n dò: -Nh n xét ti t h c. -Yêu c u HS v nhà ti p t c hoàn ch nh dàn ý
  4. bài văn t chơi. -D n HS c trư c n i dung ti t TLV Luy n t p gi i thi u a phương, ch n 1 trò chơi, l h i quê em gi i thi u v i các b n.